Van­hat tans­si­vat huh­ti­kuus­sa – Penk­ka­rei­den koh­ta­lo on vie­lä auki

Tänä vuonna näyttää siltä, että kaikissa Rantapohjan alueen lukioissa vanhojen tanssit tanssitaan huhtikuun lopussa. Viime vuonna Haukiputaan lukiossakin vanhat pääsivät tanssimaan vasta elokuussa. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)Tänä vuonna näyttää siltä, että kaikissa Rantapohjan alueen lukioissa vanhojen tanssit tanssitaan huhtikuun lopussa. Viime vuonna Haukiputaan lukiossakin vanhat pääsivät tanssimaan vasta elokuussa. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Koro­na siir­tää lukio­lais­ten van­ho­jen tans­sit huh­ti­kuul­le sekä Iin että Oulun lukioissa.

Iis­sä tans­sit on siir­ret­ty pidet­tä­väk­si 29.4., mut­ta Iin lukion reh­to­ri Tuo­mas Kul­han mukaan penk­ka­rei­den suh­teen ei ole vie­lä teh­ty pää­tös­tä sii­tä, pide­tään­kö ne, siir­re­tään­kö vai peru­taan­ko kokonaan.

– Tans­sien siir­to läh­ti liik­keel­le opis­ke­li­joi­den aloit­tees­ta. Heil­le tär­ke­ää oli se, että huh­ti­kuus­sa tans­sei­hin pää­see mah­dol­li­ses­ti ylei­söä. Strii­ma­tut tans­sit eivät olleet opis­ke­li­joi­den mie­leen, vaik­ka sil­lä taval­la tans­sit oli­si voi­tu jär­jes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti nor­maa­li­na ajan­koh­ta­na, Kul­ha kertoo.

Opis­ke­li­jat suh­tau­tu­vat hänen mukaan­sa tilan­tee­seen var­sin hyvin.

– Tilan­teen vaka­vuus ymmär­re­tään ja rajoi­tus­toi­met ymmär­re­tään vält­tä­mät­tö­mik­si. Toki tilan­ne kuor­mit­taa kaik­kia, kos­ka koro­na­ti­lan­ne on ollut niin sano­tus­ti “pääl­lä” jo koh­ta kak­si vuotta.

Oulus­sa­kin näyt­täi­si lukio­kou­lu­tuk­sen ja vapaan sivis­tys­työn joh­ta­ja Pek­ka Fredriks­so­nin mukaan sil­tä, että van­ho­jen päi­vät tul­laan siir­tä­mään huh­ti­kuun lopul­le. Toden­nä­köi­ses­ti päi­vä on Iin tapaan per­jan­tai 29.4.

– Myös opis­ke­li­jat toi­vo­vat siir­tä­mis­tä, Fredriks­son toteaa.

Hän toi­voo, että kul­ku­tau­ti­ti­lan­ne on sii­hen men­nes­sä rau­hoit­tu­nut niin, ettei tans­seis­sa mer­kit­tä­viä rajoi­tus­toi­men­pi­tei­tä tarvittaisi.

– Penk­ka­rei­den osal­ta asia on vie­lä kes­ken ja teem­me alus­ta­via pää­tök­siä tors­tai­na 20.1. Oulun lukioi­den joh­to­tii­mis­sä eli rehtorikokouksessa.

Oppi­lail­ta on pyy­det­ty kom­ment­te­ja myös penk­ka­rei­den jär­jes­tä­mi­seen liittyen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.