Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään siir­ty­mi­nen on usein haas­te – Val­men­nuk­ses­ta apua siirtymävaiheeseen

Haukiputaalainen Susanna Liedes sai Perhevapaalta työelämään –valmennuksesta paljon apua uuden arjen edessä. Valmentajan avulla monet siirtymävaiheeseen liittyvät ongelmat ratkesivat helposti. (Kuva: Teea Tunturi)Haukiputaalainen Susanna Liedes sai Perhevapaalta työelämään –valmennuksesta paljon apua uuden arjen edessä. Valmentajan avulla monet siirtymävaiheeseen liittyvät ongelmat ratkesivat helposti. (Kuva: Teea Tunturi)

Kun hau­ki­pu­taa­lai­nen Susan­na Lie­des alkoi 13 koti-äiti­nä vie­te­tyn vuo­den jäl­keen miet­tiä, mitä elä­mäl­lä oli seu­raa­vak­si tar­jot­ta­va­na, löy­tyi apu Uuden­maan ELY-kes­kuk­sen koor­di­noi­mas­ta ja työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoit­ta­mas­ta Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään –val­men­nuk­ses­ta. Yli­kii­min­ki­läi­nen Mari­ka Toi­va­nen puo­les­taan saa val­men­nuk­ses­ta apua sii­ty­mä­vai­hee­seen, jos­sa hän on palaa­mas­sa per­he­va­paal­ta takai­sin omaan työ­paik­kaan­sa. Vaik­ka nais­ten tilan­ne on hyvin eri­lai­nen, molem­mat ovat olleet yllät­ty­nei­tä val­men­nuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­suu­des­ta ja vaikuttavuudesta.

31-vuo­tias Susan­na Lie­des on ollut tämän vuo­den alkuun saak­ka koti-äiti­nä kuu­del­le 2–12-vuotiaalle lap­sel­leen. Vii­me syk­sy­nä hän alkoi miet­tiä kou­lu­tuk­sen hank­ki­mis­ta ja pää­tyi sis­kon­sa suo­si­tuk­ses­ta Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään –val­men­nuk­sen sivus­tol­le. Hän täyt­ti netis­sä hake­muk­sen ilmai­seen val­men­nuk­seen ja sai nopeas­ti puhe­lin­soi­ton uraoh­jaa­ja Mar­jut Vaa­ra­lal­ta.

Lie­des ker­too, että tule­va muu­tos jän­nit­ti ja ahdis­ti etu­kä­teen pal­jon. Mie­les­sä pyö­ri aja­tuk­sia sii­tä, miten lap­set pär­jää­vät, miten raha-asiat hoi­tu­vat, miten osaa täyt­tää hake­muk­sia ja miten haas­tat­te­luis­sa ollaan.

– Näh­tiin val­men­ta­jan kans­sa kah­vi­las­sa. Kes­kus­tel­tiin tilan­tees­ta­ni ja sain ker­toa aja­tuk­sia­ni ja toi­vei­ta­ni. Jo ensim­mäi­sen käyn­nin jäl­keen kaik­ki tun­tui sel­keäl­tä. Olo oli helpottunut.

Syk­syn aika­na hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa val­men­nuk­ses­sa teh­tiin eri­lai­sia amma­tin­va­lin­ta­tes­te­jä ja jär­jes­tet­tiin usei­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia val­men­nus­ker­to­ja sekä ryhmävalmennusta.

Susan­na Lie­dek­sen alku­pe­räi­nen aja­tus oli, että hän aloit­taa opis­ke­lut syk­syl­lä 2022, mut­ta val­men­nuk­sen aika­na tuli esil­le, että jo vuo­den alus­sa Hau­ki­pu­taal­la alkai­si nais­ta kiin­nos­ta­va kou­lu­tus. Lie­des haki val­men­ta­jan avus­tuk­sel­la tai­de­teol­li­suu­den perus­tut­kin­toa suo­rit­ta­maan, pää­si sisään ja kou­lu­tus alkoi tam­mi­kuun alus­sa. Val­men­ta­jan avul­la monet arjen ongel­mat rat­ke­si­vat helposti.

– Sain kädes­tä pitäen neu­vo­ja ja ohjaus­ta eri­lais­ten hake­mus­ten täyt­tä­mi­seen. Kaik­ki kävi helposti.

Nyt Lie­dek­sen per­hees­sä ollaan uuden arjen edes­sä, mut­ta Susan­na uskoo, että kaik­ki sujuu hyvin. Hän halu­aa opis­kel­la uut­ta ja on iloi­nen sii­tä, että vaik­ka val­men­nus onkin päät­ty­nyt, on val­men­ta­ja vie­lä soi­tel­lut ja kysel­lyt kuu­lu­mi­sia. Hän suo­sit­te­lee val­men­nus­ta jokai­sel­le, joka kokee per­he­va­paal­ta pois siir­ty­mi­sen haasteelliseksi.

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mari­ka Toi­va­nen on 38-vuo­tias eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja, joka on ollut lähes kuusi vuot­ta per­he­va­paal­la hoi­taen per­heen 5- ja 2,5‑vuotiaita lap­sia. Toi­va­nen on palaa­mas­sa ensi syk­sy­nä takai­sin työ­hön­sä Jää­lin kou­lul­le. Hän on odot­ta­nut työ­elä­mään, unel­ma­työ­paik­kaan­sa, paluu­ta hyvin fii­lik­sin ja innokkaana.

– Täs­tä huo­li­mat­ta miel­tä pai­noi se, miten yhdis­tän työ- ja per­he­lä­män. Kun huo­ma­sin, että tähän tilan­tee­seen on tar­jol­la ilmai­sek­si oma val­men­ta­ja, pää­tin, että tar­tun tilaisuuteen.

Val­men­nuk­sen avul­la per­he­va­paan lop­pu­puo­lel­le löy­tyi myös pien­tä täy­den­nys­kou­lu­tus­ta ammat­ti­tai­don tuek­si. Toi­va­nen sai val­men­nuk­ses­ta eri­lai­sia vink­ke­jä, joil­la keven­tää edes­sä ole­vaa muu­tos­ta ja paran­taa omaa jak­sa­mis­ta. Ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa sai ver­tais­tu­kea muil­ta per­he­va­paal­la olevilta.

– Sain hyvän tsem­pin pääl­le. Suo­sit­te­len tätä per­he­va­paan päät­tyes­sä, sil­lä val­men­nus ei ole vain työn­ha­ku tai kou­lu­tus­ta kos­ke­vaa, vaan koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia ja ajan­käyt­töä käsit­te­le­vää val­men­nus­ta. Minut­kin toi­vo­tet­tiin ter­ve­tul­leek­si, vaik­ka minul­la onkin työ­paik­ka, johon palata.

Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään –val­men­nus

• Val­ta­kun­nal­li­nen, mak­su­ton työ­elä­mä­val­men­nus kai­kil­le van­hem­mil­le, jot­ka kai­paa­vat tukea työ­elä­mään siir­ty­mi­ses­sä per­he­va­paan jälkeen.

• 10 tun­tia ryh­mä­oh­jaus­ta, 16 tun­tia yksilöohjausta.

• Oulun seu­dun val­men­nuk­siin etsi­tään nyt lisää osallistujia.

• Pal­ve­lun Oulun seu­dul­la tar­jo­aa Hoivatie.

• Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.