Dia­ko­nia­tu­vas­ta tulee koh­taa­mis­paik­ka Kuivaniemelle

Diakoniatuvalla järjestetään muun muassa avoimet ovet -toimintaa, kunhan koronatilanne sen sallii.

Aptee­kin ja kuk­ka­kau­pan välis­sä ole­van toi­mis­ton ikku­naan Kui­va­nie­mel­lä on ilmes­ty­nyt teks­ti Dia­ko­nia­tu­pa. Oven takaa löy­tyy seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn kohtaamispaikka.

– Kun kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton toi­min­ta lak­ka­si Kui­va­nie­mi-talos­sa kevääl­lä, tuli ajan­koh­tai­sek­si poh­tia toi­mi­ti­lo­jen tar­peel­li­suut­ta ja päi­vit­tä­mis­tä. Eten­kin dia­ko­nia­työs­sä on tar­vet­ta koh­taa­mis­pai­kal­le kes­kel­lä kylää, ker­too dia­ko­ni Pirit­ta Aat­sin­ki Kui­va­nie­men kappeliseurakunnasta.

Aat­sin­ki ker­too, että uusi toi­mi­ti­la sai nimek­seen Dia­ko­nia­tu­van, kos­ka se on ensi­si­jai­ses­ti dia­ko­nia­työn käy­tös­sä, eikä sen ole tar­koi­tus olla toi­mis­to tai viras­to, vaan ennen kaik­kea kohtaamispaikka.

– Dia­ko­nia­tu­val­la voi käy­dä dia­ko­nia­työn­te­ki­jän vas­taa­no­tol­la sovi­tus­ti, oli­pa asia sit­ten mikä hyvän­sä. Tuval­ta jae­taan EU-ruo­kaa. Siel­lä on tar­koi­tus jär­jes­tää myös avoi­met ovet ‑toi­min­taa heti kun koro­na­ti­lan­ne sen taas sallii.

Avoi­met ovet ‑toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on olla mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa voi pii­pah­taa ohi­kul­ku­mat­kal­la jut­te­le­mas­sa, kah­vit­te­le­mas­sa tai asioi­da muis­sa seu­ra­kun­nan toi­min­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa. Aat­sin­ki toi­voo, että tule­vai­suu­des­sa tilas­sa voi­daan tar­joil­la sil­loin täl­löin vaik­ka­pa aamu­puu­roa tai välipalaa.

Dia­ko­ni­tu­van aukio­loa­jat ovat vie­lä harkinnassa.

– Dia­ko­nia­työn vaih­te­le­van luon­teen vuok­si tupa ei ehkä ole auki aina tiet­ty­nä vii­kon­päi­vä­nä, mut­ta aukio­lo­päi­viä on tar­koi­tus jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man sään­nöl­li­ses­ti vii­koit­tain tai vähin­tään kah­den vii­kon välein. Paik­ka tulee kui­ten­kin ole­maan auki niin, että aukio­loa­jat on mah­dol­lis­ta enna­koi­da ja niis­tä voi­daan tie­dot­taa kävi­jöil­le hyvis­sä ajoin.

Aat­sin­ki tote­aa, että tule­vai­suus näyt­tää, min­kä­lai­sek­si tuvan toi­min­ta muotoutuu.

– Mon­ta asi­aa on vie­lä auki, mut­ta olen innois­sa­ni täs­tä uudes­ta mah­dol­li­suu­des­ta kehit­tää toi­min­taa Kui­va­nie­men kap­pe­li­seu­ra­kun­ta­lais­ten kanssa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.