Oulun lukioi­hin lisää aloituspaikkoja

Oulun lukiois­ta eni­ten kas­vaa Laa­ni­lan lukion oppi­las­mää­rä, jon­ne tulee 30 lisä­paik­kaa. Kaik­ki­aan Laa­ni­laan ote­taan tänä vuon­na 130 opiskelijaa.

Kii­min­gin lukion paik­ka­mää­rä kas­vaa kym­me­nel­lä, ollen sit­ten tasan sata. Merikosken/Raksilan lukion sekä Oulun­sa­lon lukion paik­ka­mää­rät kas­va­vat kuu­del­la ja Pate­nie­men kah­del­la. Hau­ki­pu­taan lukion paik­ka­mää­rä pysyy ennal­laan 158 opiskelijassa.

Yhteen­sä Oulun kau­pun­gin lukioi­hin ote­taan 1 547 opis­ke­li­jaa. Lukioi­den aloi­tus­pai­kat on mitoi­tet­tu siten, että että 50–57,5 pro­sen­til­la oulu­lai­sis­ta perus­kou­lun päät­tä­vis­tä nuo­ris­ta on mah­dol­li­suus siir­tyä opis­ke­le­maan Oulun kau­pun­gin lukioihin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.