Nuoret

Arka­dias­sa näkee myös eri­koi­sem­pia eläimiä

Simon Maks­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa Kotie­läin­puis­to Arka­dias­sa käy kuhi­na. Vie­rai­li­joi­ta tulee sato­jen, jopa tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä ja kau­kaa ulko­mail­ta saak­ka koke­maan sen, mikä tekee Arka­dias­ta niin eri­tyi­sen. Nimit­täin tai­an­omai­sen ilon ja onnen tunteen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­li­kurs­si Mal­tal­la koro­na­pan­de­mian keskellä

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Nel­li Kivi­mä­ki viet­ti iki­muis­toi­set kak­si viik­koa Mal­tal­la kie­li­kurs­sil­la. 15-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vi­ään Mal­tal­la viet­tä­nyt tyt­tö sai opis­ke­lun lomas­sa tun­tea Mal­tan kuu­man aurin­gon paah­teen kas­voil­laan ja peh­meän hie­kan var­pai­den­sa välissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Ren­toa ja muka­vaa hom­maa” — 4H kou­lut­taa ja työl­lis­tää nuo­ria kesäksi

Yli­kii­min­ki­läi­siä nuo­ria on vii­me kevään aika­na kou­lu­tet­tu työ­elä­mää ja mah­dol­lis­ta kesä­töi­den etsi­mis­tä var­ten Ajo­kort­ti työ­elä­mään ‑kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Ajo­kort­ti työ­elä­mään on 4H-lii­ton laa­ti­ma, yli 13-vuo­tiail­le nuo­ril­le suun­nat­tu kou­lu­tus, jos­sa ope­tel­laan työ­elä­män ja työn­haun käy­tän­nön asioita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja luo­vaa rakentamista

Mie­li­ku­vi­tuk­sen len­nät­te­le­mis­tä, luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta ja luo­vaa raken­te­le­mis­ta. Nii­tä ja pal­jon mui­ta asioi­ta sisäl­tyi Län­si­tuu­len kou­lun monia­lai­seen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­teen, viik­koon, joka poik­ke­si täy­sin tavan­omai­ses­ta opiskelusta. Rant­sik­ka: Kesä­lei­ril­le, ret­kei­le­mään, yhdes­sä oleilemaan

Kesä­fii­lis on ilmes­ty­nyt Oulus­sa jo 43. ker­ran. Kesä­fii­lik­seen on koot­tu tie­dot Oulus­sa jär­jes­tet­tä­väs­tä las­ten ja nuor­ten kesä­toi­min­nas­ta. Teke­mis­tä kesä­lo­mal­le tar­joa­vat Oulun kau­pun­gin lisäk­si jär­jes­töt, urhei­luseu­rat ja monet muut toimijat.


Kas­vun ihmeel­le mahdollisuus

Yhtei­söl­li­sen kas­vi­maan sie­me­niä on jo idä­tet­ty yli­kii­min­ki­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa kevään mit­taan. Tiis­tai­na Vesa­las­sa tal­koil­tiin kou­lun, päi­vä­ko­din, koti­kou­lu­toi­mi­kun­nan ja Reki-Vesa­lan kyläyh­dis­tyk­sen väen yhteis­työs­sä puu­tar­han perus­ta­mi­sek­si kou­lun joki­ran­taan. Vii­me päi­vien aika­na Yli­kii­min­gis­sä on myös vie­tet­ty Kylä puh­taak­si ‑päi­viä ja sii­vot­tu tal­koil­la kylä­ku­vaa siis­tik­si. Yhtei­söl­li­syys on voimissaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lu muka­na vai­kut­ta­mas­sa – Toi­von Agen­da 2030:n avul­la maa­il­mas­ta parem­pi paikka

Glo­baa­lia hyvin­voin­tia tukee aja­tus omas­ta hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä, ihmis­ten eli­no­lois­ta ja hei­dän väli­ses­tä tasa-arvos­ta sekä pakol­li­sis­ta tar­pei­den huo­leh­ti­mi­ses­ta. Tätä pyri­tään edis­tä­mään Toi­von Agen­da 2030 ‑pro­jek­tin avul­la. Sen mui­ta kes­kei­siä tavoit­tei­ta ovat myös ympä­ris­tön hyvin­voin­ti, ihmi­soi­keu­det sekä vede­na­lai­nen elä­mä. Tänä vuon­na Toi­von Agen­da 2030 yhdis­tyy Lue­taan! ‑tapah­tu­man kans­sa suu­rek­si yhteistapahtumaksi.