Nuoret

Väli­tun­ti­pi­han penk­kien vaja­vai­nen mää­rä poi­kii ongelmia

Kou­lun­käyn­ti on muut­tu­nut pan­de­mian myö­tä huo­mat­ta­vas­ti. Niin kuin ala-asteel­la on aina ollut, myös ylä­as­teil­le on tul­lut pakol­li­set ulko­vä­li­tun­nit. Ylä­kou­lun väli­tun­ti­pi­haa ei sel­väs­tik­kään ole suun­ni­tel­tu koko ylä­as­teel­le käy­tet­tä­väk­si mon­ta ker­taa päi­väs­sä, sil­lä siel­lä on vain vii­si pien­tä istumapenkkiä.

Lue lisää

Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.

Lue lisää

Kesä­muis­to­ja 2021

Syk­syn saa­pues­sa on muka­vaa muis­tel­la kesän tapah­tu­mia. Kui­va­nie­men ylä­kou­lun oppi­lail­le kesäs­tä jäi pal­jon läm­pi­miä muis­to­ja ja mie­leen pai­nui monia iha­nia het­kiä. Näi­tä elä­viä kuvauk­sia lukies­sa tun­tuu, kuin oli­si ollut itse­kin paikalla.

Lue lisää

Sato­san­ka­rit patis­taa nuo­ria puo­luk­ka­met­sään – mar­ja-ase­ma tänä vuon­na Ylikiimingissä

Mar­ja-ase­mat osta­vat tänä vuon­na vain puo­luk­kaa, sil­lä mus­ti­ka­nos­to peruun­tui kui­vuu­den ja sii­tä seu­ran­neen huo­non mus­tik­ka­sa­don takia. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mukaan hel­teet hei­ken­si­vät mus­tik­ka­sa­toa, mut­ta oli­vat erit­täin otol­li­sia puo­luk­kaa pölyt­tä­vien hyön­teis­ten aktii­vi­suu­del­le. Puo­lu­kan pöly­tys oli­kin hei­nä­kuun lopul­la onnis­tu­nut erinomaisesti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Outo olento

“Älä väli­tä” on luul­ta­vas­ti huo­noin neu­vo, min­kä kukaan kiusat­tu voi kos­kaan saa­da. Tämän lausah­duk­sen sijaan meil­lä jokai­sel­la on oikeus, ja jopa vel­vol­li­suus­kin, kat­kais­ta kiusaa­mi­sen ja hyväk­si­käy­tön kier­re. Vaik­ka tilan­teet ovat mones­ti herk­kiä, ja tapah­tu­vat vai­vih­kaa, har­voin kukaan on voi­nut sanoa, ettei ollut tie­toi­nen tilanteesta.


Kou­lu­rau­ha julis­te­taan 31. kerran

Val­ta­kun­nal­li­nen Kou­lu­rau­han julis­ta­mi­nen teh­dään tänä vuon­na Sodan­ky­läs­tä käsin 25. elo­kuu­ta kel­lo 10. Kou­lu­rau­ha julis­te­taan jo 31. ker­ran, ja tämän vuo­den Kou­lu­rau­ha­tee­mak­si oppi­laat ovat valin­neet tur­val­li­sen koulun.Kir­ja­vink­kauk­sia luke­mi­sen ystäville

Luku­touk­ka­na olemi­ses­sa on luke­mat­to­mia hyviä puo­lia, jois­ta kui­ten­kin yksi on eri­tyi­sen mah­ta­va. Kun löy­tää jon­kun itsen­sä kal­tai­sen kir­jo­jen maa­il­moi­hin mat­kus­te­le­van, ei puhee­nai­heet lopu kos­kaan. Aina tulee uusia kir­jo­ja, jois­ta riit­tää kehut­ta­vaa, mie­tit­tä­vää, huo­kail­ta­vaa ja ihasteltavaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus