Nuoret

Rant­sik­ka: Met­sä­hak­kuun tutuk­si Län­si­tuu­len kasiluokkalaisille

Län­si­tuu­len kou­lun kah­dek­san­nen luo­kan oppi­laat kävi­vät bio­lo­gian tun­nil­la Hau­ki­pu­taan Haa­pa­jär­vel­lä hak­kuu­näy­tök­ses­sä. Haa­pa­jär­ven met­sää hyö­dyn­ne­tään pal­jon oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä monil­la tun­neil­la esi­mer­kik­si liikunnassa,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Tai­de­näyt­te­ly metsässä

Kii­min­ki­joen kou­lun vii­den­sien luok­kien kuvaa­ma­tai­don valin­nais­ryh­mä ja 3a-luok­­ka askar­te­li­vat met­sä­näyt­te­lyn. Met­sä­näyt­te­lys­sä esiin­tyi suden­ko­ren­to­ja, per­ho­sia, fan­ta­sia­hah­mo­ja, kuk­kia, met­sä­no­len­to­jen asun­to­ja ja eläimiä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ruo­ka­hä­vik­kiä vähemmäksi

Hävik­ki­ruo­ka on täy­sin syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa, joka hei­te­tään ros­kiin syys­tä tai toi­ses­ta. Koko maa­il­mas­sa 30 % kai­kes­ta tuo­te­tus­ta ruo­as­ta pää­tyy roskiin.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMonen­lais­ta har­ras­tus­ta tarjolla

Syk­sy on otol­lis­ta aikaa uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le. Useat urhei­luseu­rat, yhdis­tyk­set ja muut toi­mi­jat aloit­ta­vat syys­lu­ku­kau­ten­sa elo-syys­­kuun vaih­tees­sa, joten vie­lä ei.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mil­tä etä­kou­lu tuntui?

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8.-luokkalaiset lait­toi­vat pape­ril­le kiel­tei­siä ja myön­tei­siä koke­muk­si­aan etä­kou­lus­ta. Oppi­laat koos­ti­vat myös kesä­muis­to­ja (kuvat). Ikä­vää etä­kou­lus­sa: — nettiongelmat -.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vii­kon­lo­pun väri oli keltainen

Hau­ki­pu­taa­lai­set Joo­se Vänt­ti­lä P12 ja Eeme­li Kurt­ti­la P14 voit­ti­vat oman ikä­luok­kan­sa Kes­­ki-Suo­­men mäki­vii­kon koko­nais­kil­pai­lun. Kes­­ki-Suo­­men mäki­viik­ko käy­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Saarijärvellä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuor­ten yrit­tä­jyys­kil­pai­lun voit­to Iihin

Kesä­kuus­sa käy­dyn Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lun 13–17-vuotiaiden sar­jan voit­to nap­sah­ti Iihin Kesä­kah­vi­la Majak­kaa pitä­vil­le Oona Mäke­läl­le ja Lii­nu Leh­to­lal­le. Tänä vuon­na Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lu järjestettiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus