Nuoret

Kii­min­ki­puis­ton oppi­laat pipa­ri­tai­ki­nan kimpussa

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun oppi­laat ovat jo vuo­sien ajan koti­ta­lous­tun­neil­la loih­ti­neet jou­lun alla toi­nen tois­taan upeam­pia pipa­ri­luo­muk­sia. Oppi­laat äänes­ti­vät tänä vuon­na näis­tä par­haim­mak­si Sara Har­jun­pään, Lin­nea Kont­ti­lan, Han­na Mart­ti­lan ja Efia Tyr­väi­sen junaa esit­tä­vän teok­sen. Rant­si­kan kuva­koos­tees­sa on mais­tiai­sia moni­puo­li­sis­ta ja her­kul­li­sis­ta luomuksista.

Lue lisää

Nuo­ret toi­vo­vat koti­paik­ka­kun­nal­taan viih­ty­vyyt­tä sekä moni­puo­li­sia harrastusmahdollisuuksia

Oulun Seu­dun Lea­der toteut­ti syk­syl­lä kyse­lyn nuo­ril­le, kos­kien vapaa-ajan viet­toa sekä koti­paik­ka­kun­nan kehit­tä­mis­tä. Vas­tauk­sia kyse­lyyn tuli yhteen­sä 851, jois­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta oli 147 vas­taus­ta. Vas­taa­jien ikä­haa­ruk­ka kyse­lys­sä oli 12–18 vuotta.Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.


Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


Tal­vea ja nallukoita

Kii­min­ki­joen kou­lun 2.-luokkalaiset uppou­tu­vat kir­joi­tu­kis­saan tal­ven rie­mui­hin. Piir­rus­tuk­sis­sa komei­le­vat kar­hut, jot­ka ovat jo pai­nu­neet talviunilleen.