Mie­li­pi­de: Irti luu­rin vallasta!

Kirjoittajien mielestä nuoret käyttävät liikaa puhelimia, ja se johtaa muun muassa liian vähäisiin yöuniin ja siihen, että läksyt jäävät tekemättä. (Kuva: Rantapohjan arkisto)Kirjoittajan mielestä nuoret käyttävät liikaa puhelimia, ja se johtaa muun muassa liian vähäisiin yöuniin ja siihen, että läksyt jäävät tekemättä. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Kun tulen kotiin, syön, teen läk­syt, otan puhe­li­men käteen ja alan selaa­maan sosi­aa­lis­ta medi­aa. Myö­hem­min huo­maan, kuin­ka pal­jon aikaa olen viet­tä­nyt kat­so­mal­la puhe­lin­ta. Pahim­mil­la­ni olen puhe­li­mel­la 12 tun­tia päi­väs­sä, joka on aivan jär­kyt­tä­vä määrä.

Monil­la nuo­ril­la kuluu usei­ta tun­te­ja puhe­li­mel­la pela­ten, musiik­kia kuun­nel­len, sosi­aa­lis­ta medi­aa sela­ten ja esi­mer­kik­si shop­pail­len. Ongel­ma on se, että nuo­ret käyt­tä­vät aivan lii­kaa aikaa puhelimella.

Nuo­ret jää­vät hel­pos­ti kouk­kuun sosi­aa­li­seen medi­aan. Nyky­ään las­ten anne­taan olla puhe­li­mel­la jo tosi nuo­res­ta asti. Sen vuok­si nuo­ris­ta tulee hel­pos­ti puhe­lin­riip­pu­vai­sia, min­kä seu­rauk­se­na yöunet jää­vät lyhyik­si ja läk­syt tekemättä.

Pitäi­si­kö sit­ten nuo­ril­ta ottaa puhe­li­met koko­naan pois? Mie­les­tä­ni ei, mut­ta nuor­ten puhe­lin­ai­kaa pitäi­si rajoit­taa ja hei­dän pitäi­si itse­kin oppia hil­lit­se­mään puhe­li­mel­la oloa. Ajan, jota ei vie­tä puhe­li­mel­la, voi käyt­tää esi­mer­kik­si koti­töi­hin ja kave­rei­den kans­sa ole­mi­seen, luke­mi­seen, urhei­luun, ja mui­hin har­ras­tuk­siin. Lait­ta­mal­la puhe­li­men pois aikai­sin ennen nuk­ku­maan menoa saat parem­min unta ja olet pir­teäm­pi aamulla.

Jot­ta nuo­ren puhe­li­men käyt­tö ei läh­ti­si hans­kas­ta, heil­lä kan­nat­taa olla kivo­ja har­ras­tuk­sia ja kave­rei­ta, joi­den kans­sa viet­tää aikaa. Van­hem­mat ja kave­rit voi­vat moti­voi­da nuor­ta lait­ta­maan puhe­li­men het­kek­si alas ja naut­ti­maan vapaa-ajasta.

I.L. 8. lk. Yli-Ii