Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.

Nuo­ri­so­vaa­lit jär­jes­te­tään säh­köi­se­nä äänes­tyk­se­nä 16.–25.11.2022. Äänioi­keu­tet­tu­ja ovat 13–19-vuotiaat oulu­lai­set ja Oulus­sa opis­ke­le­vat nuoret.

Äänes­tä­mi­nen tapah­tuu säh­köi­ses­ti omas­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Oppi­lai­tok­set jär­jes­tä­vät nuo­ri­so­vaa­lit omis­sa yksi­köis­sään. Jos nuo­ri ei ole opis­ke­li­ja tai ei muu­ten voi äänes­tää oppi­lai­tok­ses­saan, äänes­tä­mi­nen tapah­tuu Nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­pal­ve­luis­sa (os. Hal­li­tus­ka­tu 5 A). Äänes­ty­sai­ka päät­tyy per­jan­tai­na 25.11. kel­lo 12.

Nuo­ri­so­val­tuus­toon vali­taan 24 nuor­ta var­si­nai­sek­si jäse­nek­si ja kuusi nuor­ta vara­jä­se­nik­si. Tulos jul­kais­taan per­jan­tai­na 25.11. kel­lo 18 Nuor­ten Oulun Ins­ta­gram- ja Face­book-sivuil­la sekä Nuor­ten Oulun verk­ko­si­vuil­la: www.nuortenoulu.fi/nuorisovaalit.

Uusi nuo­ri­so­val­tuus­to aloit­taa kak­si­vuo­tis­kau­ten­sa tam­mi­kuus­sa 2023. Nuo­ri­so­val­tuus­ton jär­jes­täy­ty­mis­ko­kous pide­tään ryh­mäy­tys­lei­rin yhtey­des­sä. Uudet jäse­net kou­lu­te­taan nuorisovaltuustotoimintaan.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on muka­na muu­ta­ma ehdo­kas. Yli­kii­min­gis­tä ehdol­la on Armii­da Hämä­läi­nen, Yli-Iis­tä Pek­ka-Eemil Kar­vo­nen ja Sara Mer­ta­la, Jää­lis­tä Dinat­ra Man­do, Kii­min­gis­tä Vii­vi Holap­pa ja Julia Lah­den­si­vu. Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon nuor­ten asioi­hin halu­aa vai­kut­taa Elias Olli­la. Ran­ta­poh­jan alu­een ehdok­kais­ta aina­kin jää­li­läi­nen Dinat­ra Man­do on ollut jo aiem­min ONE:n jäsen. Hänet myös valit­tiin Vuo­den nuo­rek­si oulu­lai­sek­si 2021.

Nuo­ri­so­vaa­lieh­dok­kai­siin voi tutus­tua nuo­ri­so­vaa­li­si­vus­tol­la: www.nuortenoulu.fi/nuorisovaalit.