Kiiminki

Syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ovat läh­te­neet käyn­tiin suju­vas­ti Ran­ta­poh­jan alueella

Tämän syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­tyi­vät vii­me vii­kol­la tark­ko­jen koro­­na-ohjei­­den sii­vit­tä­mä­nä. Ran­ta­poh­jan alu­een lukioi­den reh­to­rit ker­to­vat, että kir­joi­tuk­set läh­ti­vät käyn­tiin suju­vas­ti, eikä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puu­kaup­pa käy ja tal­ven kor­juu­ajat on jo lähes myyty

Kii­min­ki­läi­set met­sä­no­mis­ta­jat sai­vat MHY Kii­min­gin jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Hut­tu­ky­läs­sä pait­si ajan­koh­tais­ta tie­toa alas­ta, myös hie­man viih­dy­ket­tä sekä mah­dol­li­suu­den pie­neen kisai­luun ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kauppoja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAla­ky­läs­tä koko kan­san maalaispojaksi

Mik­ko Ala­ta­lon elä­mä­ker­ta “Hän hymyi­lee kuin Mik­ko” ker­too Ala­ta­lon mat­kan Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä koko kan­san tun­te­mak­si maa­lais­po­jak­si, toi­mit­ta­jak­si, lau­la­jak­si ja poliitikoksi.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väli­maan avoi­met ovet kiinnostivat

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­eel­la pidet­tiin lau­an­tai­na avoi­mien ovien tapah­tu­ma, jos­sa alu­ee­seen ja sen toi­mi­joi­hin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan. Avoi­mien ovien tapah­tu­man järjesti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na­ke­vään yli­op­pi­laat oppi­vat joustamaan

Vii­me kevää­nä yli­op­pi­laak­si kir­joit­ta­neet lukio­lai­set sai­vat koro­nan takia ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lu­mat­to­man yli­mää­räi­sen jous­ta­vuus­kas­va­tuk­sen. – Kevääl­lä koko maa­il­ma muut­tui ja pysäh­tyi. Monen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sää har­ve­ni Koitelissa

Moni ohi­kul­ki­ja huo­ma­si jo vii­me vii­kol­la Koi­te­lia vas­ta­pää­tä ole­van met­si­kön har­ven­tu­neen rei­lus­ti. Pui­den tilal­le on ilmes­ty­nyt leveäh­kö met­sä­tie. Arvauk­sia tien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus