“Heti piti läh­teä äänestämään”

Lahja Kiuttu (etualalla) ja Irene Ravaska olivat ensimmäiset ennakkoäänestäjät Iin Nätteporissa eilen keskiviikkona.Lahja Kiuttu (etualalla) ja Irene Ravaska olivat ensimmäiset ennakkoäänestäjät Iin Nätteporissa eilen keskiviikkona.

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä.

– Tot­ta kai pitää aina äänes­tää, niin olem­me teh­neet aivan kai­kis­sa vaa­leis­sa, tote­si­vat naiset.

– Olen aina sano­nut, jos ei äänes­tä, niin sit­ten ei saa valit­taa­kaan mis­tään, jat­koi Lah­ja Kiuttu.

Ehdo­kas nai­sil­la oli mie­les­sä jo etu­kä­teen, mut­ta nume­ron he halusi­vat tar­kis­taa vie­lä odo­tusau­lan sei­näl­lä ole­vas­ta ehdo­kas­lis­tas­ta. Hei­dän mie­les­tään luet­te­lo oli tur­han pie­nel­lä prän­tät­ty, sai­si olla isom­mal­la, mut­ta kyl­lä lopul­ta teks­tis­tä sel­vää sai.

Lah­ja Kiu­tun ja Ire­ne Ravas­kan mie­les­tä alue­vaa­leis­sa on tär­ke­ää äänes­tää ja vai­kut­taa siten mer­kit­tä­viin ter­vey­teen ja van­hus­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin asioihin.

Nais­ten mie­les­tä Iis­sä on hyvä asua ja pal­ve­lut pelaa­vat. Huo­nom­mik­si eivät pal­ve­lut aina­kaan sai­si men­nä uudis­tuk­sen myötä.

– Hyvä kui­ten­kin, että tämä sote­uu­dis­tus saa­tiin vii­mein teh­tyä. Pit­kään sen eteen teh­tiin töi­tä ja pal­jon on vie­lä edes­sä. Nyt ollaan näin­kin pit­käl­lä, että äänes­tä­mäs­sä, huo­kai­si Ire­ne Ravaska.

– Tääl­lä Iis­sä olem­me kyl­lä saa­neet olla tyy­ty­väi­siä asuin­paik­kaan ja pal­ve­lui­hin. Jos­pa Iihin saa­tai­siin vie­lä jon­kin­lai­nen senio­ri­ta­lo ikäih­mi­sil­le, jat­koi Lah­ja Kiuttu.

Kum­paa­kaan nais­ta ei pelot­ta­nut läh­teä äänes­tä­mään koro­na-aika­na. He usko­vat, että vaa­lit voi­daan jär­jes­tää terveysturvallisesti.

Iin ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la nou­da­tet­tiin kuu­liai­ses­ti mas­ki­suo­si­tus­ta, käsi­de­siä oli tar­jol­la ja halu­tes­saan äänes­tys­kop­piin sai oman lyi­jy­ky­nä. Vaa­li­huo­neis­toon pääs­tet­tiin ker­ral­laan kak­si äänes­tä­jää, joi­ta tis­kis­sä pal­ve­le­mas­sa oli kak­si virkailijaa.

Vaa­li­huo­neen ulko­puo­lel­la äänes­tä­jät odot­te­li­vat omaa vuo­ro­aan. Jono ete­ni var­sin sutjakkaasti.

– Eihän täs­sä kau­em­paa mene kuin koro­na­ro­ko­tuk­sis­sa­kaan, kom­men­toi­tiin jonossa.

Ennak­ko­ää­nes­tys jat­kuu ensi tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja on avoin­na myös vii­kon­lop­pu­na. Oulun alu­eel­la ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja on 23 ja Iis­sä kak­si, Nät­te­po­ris­sa ja Kuivaniemi-talolla.

Ennak­koon voi äänes­tää mis­sä tahan­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa, mut­ta var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na 23.1. vain sii­nä äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty kotiin lähe­tet­tyyn ilmoituskorttiin.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toon vali­taan 79 val­tuu­tet­tua. Ehdok­kai­ta on 638. Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue käsit­tää 30 kuntaa.

Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Ran­ta­poh­jan alueella

Hau­ki­pu­taal­la ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on S‑Market Hau­ki­pu­taal­la 18.1. saak­ka. Äänes­tys­paik­ka on avoin­na arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na 12–17.

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la voi äänes­tää ennak­koon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–15.

Kii­min­gis­sä voi äänes­tää ennak­koon Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­ses­sa osoit­tees­sa Kaup­pa­reit­ti 2. Äänes­tys­paik­ka on avoin­na 18.1. saak­ka arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na kel­lo 12–17.

Jää­lis­sä ennak­koon voi äänes­tää moni­toi­mi­ta­lon kir­jas­tos­sa tänään tors­tai­na ja per­jan­tai­na 13.–14.1. kel­lo 13–19.

Yli­kii­min­gis­sä voi äänes­tää ennak­koon asu­kas­tu­val­la vie­lä vie­lä tors­tai­na ja per­jan­tai­na 13.–14.1. kel­lo 9–18.

Yli-Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Sales­sa maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–18.

Pate­nie­mes­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on Hon­ka­pir­til­lä maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–16.

Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na 18.1. saak­ka on kir­jas­to-moni­toi­mi­ta­lo Nät­te­po­ris­sa. Avoin­na arki­sin kel­lo 12–18 ja lau­an­tai­na sekä sun­nun­tai­na kel­lo 10–14.

Kui­va­nie­mel­lä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on kir­jas­tos­sa Kui­va­nie­mi-talol­la 18.1. saak­ka. Äänes­tää voi arki­sin kel­lo 11–17 ja lau­an­tai­na kel­lo 12–14.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.

Ennak­ko­ää­nes­tys alkoi Iis­sä var­sin vilkkaasti.