Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lue raken­ne­taan yhteistyöllä

Esa Aal­to.

Alue­vaa­li­päi­vä on 23.1., ja alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuut siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­ta. Muu­tok­sen val­mis­te­lu on kui­ten­kin jo pit­käl­lä. Minul­la on ollut tilai­suus seu­ra­ta sitä koh­tuul­li­sen lähel­tä laa­jan poliit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män 2. varapuheenjohtajana.

Laa­jan seu­ran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jis­to osal­lis­tuu myös useam­min kokoon­tu­van sup­pean seu­ran­ta­ryh­män kokouk­siin. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen oli jo elo­kuus­sa 2020. Olem­me­kin Poh­jois-Poh­jan­maal­la aloit­ta­neet uudis­tuk­sen val­mis­te­lun sel­väs­ti aiem­min kuin edus­kun­ta vah­vis­ti sii­hen liit­ty­vän lainsäädännön.

Viral­li­ses­ti hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lus­ta vas­taa alu­een kun­tien viran­hal­ti­jois­ta koot­tu väliai­kai­nen val­mis­te­lu­toi­mie­lin, jota joh­taa muu­tos­joh­ta­ja Ilk­ka Luo­ma. Poh­jois-Poh­jan­maal­la olem­me kui­ten­kin halun­neet poliit­ti­sen ohjauk­sen vah­vas­ti mukaan val­mis­te­luun. On nimit­täin erit­täin tär­ke­ää, että val­mis­te­lus­sa teh­dyt lin­jauk­set oli­si­vat mah­dol­li­sim­man pit­käl­ti tule­van poliit­ti­sen alue­val­tuus­ton hyväksyttävissä.

Kos­ka alue­vaa­lit ovat vas­ta tulos­sa, on val­mis­te­lun seu­ran­ta­ryh­mät koot­tu alu­eem­me kun­tien val­tuu­te­tuis­ta, ja muka­na niis­sä ovat kaik­ki mer­kit­tä­vät poliit­ti­set ryh­mät. Seu­ran­ta­ryh­mien teh­tä­vä­nä on pait­si seu­ra­ta val­mis­te­lua ja saa­da tie­toa sen ete­ne­mi­ses­tä, myös välit­tää val­mis­te­le­vil­le viran­hal­ti­joil­le poliit­ti­sia näke­myk­siä sii­tä, mihin suun­taan val­mis­te­lua tulee viedä.

Vii­me syk­syn ja kulu­van tal­ven aika­na sup­pean seu­ran­ta­ryh­män kokous­tah­ti on tii­vis­ty­nyt. Olem­me kokoon­tu­neet kes­kus­te­le­maan val­mis­te­lun ete­ne­mi­ses­tä pää­sään­töi­ses­ti vii­koit­tain. Val­mis­te­lun nopeus ja val­mis­te­lu­ko­neis­ton työn tehok­kuus ovat tun­tu­neet usein lähes hen­gäs­tyt­tä­vil­tä. Asiat ovat eden­neet todel­la nopeas­ti ja olem­me­kin hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lus­sa Suo­men kär­keä. Laa­dus­ta ei kui­ten­kaan ole tingitty.

Kii­tos hyväs­tä ete­ne­mi­ses­tä kuu­luu pait­si muu­tos­joh­ta­jal­le, val­mis­te­lu­toi­mie­li­mel­le ja muil­le työ­tä teke­vil­le viran­hal­ti­joil­le myös kai­kil­le seu­ran­ta­ryh­mien jäse­nil­le. Suu­res­ta työ­mää­räs­tä ja asioi­den val­ta­vas­ta laa­juu­des­ta huo­li­mat­ta kokouk­set ovat suju­neet erit­täin hyväs­sä hen­ges­sä ja hyvin yksimielisesti.

Seu­ran­ta­ryh­mien jäsen­ten eri­lai­sis­ta poliit­ti­sis­ta taus­tois­ta huo­li­mat­ta val­mis­te­lua ei ole läh­det­ty ohjaa­maan oikeal­le eikä vasem­mal­le, eikä ole läh­det­ty sen enem­pää kes­kit­tä­mi­sen kuin hajaut­ta­mi­sen­kaan tiel­le. Sen sijaan kai­kil­le yhtei­siä näke­myk­siä on löy­ty­nyt mm. hal­lin­non keven­tä­mi­ses­tä ja digi­ta­li­saa­tion tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta toi­min­nan tehostamisessa.

Tule­va hal­lin­to­ra­ken­ne huo­mioi yhtä lail­la hyvin­voin­tia­lu­een eri toi­mia­lat kuin alueellisuudenkin.

Nyt vaa­lien alla on ymmär­ret­tä­vää, että ehdok­kai­den kam­pan­jois­sa ja kan­na­no­tois­sa näky­vät myös poliit­ti­set ideo­lo­giat. Toi­saal­ta sekä jois­sain vaa­li­ma­te­ri­aa­leis­sa että myös medioi­den jul­kai­se­mis­sa vaa­li­ko­neis­sa on tuo­tu esil­le monia sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät kuu­lu alue­val­tuus­to­jen pää­tös­val­taan tai vält­tä­mät­tä edes lii­ty miten­kään nyt meneil­lään ole­vaan uudis­tuk­seen. Toi­vot­ta­vas­ti nämä jää­vät kui­ten­kin vaa­li­pu­heik­si ja uudes­sa alue­val­tuus­tos­sa sekä alue­hal­li­tuk­ses­sa jat­ke­taan val­mis­te­lua ja uudis­tuk­sen toi­meen­pa­noa samal­la yhteis­työl­lä ja asia­lin­jal­la kuin on tähän­kin asti toi­mit­tu poliit­ti­sis­sa seurantaryhmissä.

Esa Aal­to, hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lun laa­jan seu­ran­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja, maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Vihreät