Iis­tä vero­pa­ra­tii­si uuden soten myötä?

Vuon­na 2023 alkuun pää­se­vä uusi sote tuo aivan uuden vai­heen suo­ma­lais­ten kun­tien elä­mään, kun ras­kaat sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan menot siir­ty­vät val­tion kon­tol­le. Samal­la kun­nat menet­tä­vät yli 20 mil­jar­dia eri­lai­sia val­tiol­ta saa­tu­ja tulo­ja. Kun­tien omal­le vas­tuul­le jää päi­vä­hoi­don, kou­lu­jen ja vapaa-ajan pal­ve­lu­jen järjestäminen.

Suo­men Kuva­leh­ti tar­kas­te­li vuo­den ensim­mäi­sen nume­ron jutus­saan muun muas­sa sitä, mil­lai­sia talous­nä­ky­miä uusi sote luo kun­nil­le. Muu­tok­sia voi aina­kin osit­tain kuvail­la jopa hämmästyttäviksi.

Tuu­li­voi­mas­ta ja myl­ly­jen sijoit­te­lus­ta ollaan mon­taa miel­tä, mut­ta esi­mer­kik­si juu­ri tuu­li­voi­maa pal­jon alu­eel­leen saa­neet tai haa­li­neet kun­nat tule­vat ole­maan voit­ta­jia sote-uudis­tuk­ses­sa. Iin kun­ta­ve­ro las­kee sote-uudis­tuk­sen jäl­keen las­ken­nal­li­ses­ti 9,11 pro­sent­tiin. Edel­lyt­täen, että kaik­ki kun­taan kaa­vail­lut voi­ma­lat toteu­tui­si­vat, voi­tai­siin Iin kun­ta­ve­ro teo­rias­sa las­kea 2,43 pro­sent­tiin. Sil­lä pää­si­si jo toden teol­la hou­kut­te­le­maan uusia asuk­kai­ta, kun esi­mer­kik­si Oulun vero­pro­sen­tin on arvioi­tu ole­van sote-uudis­tuk­sen jäl­keen 8–10 pro­sent­tia. Ii sai vii­me vuon­na tuu­li­voi­ma­lois­ta kiin­teis­tö­ve­ro­tuot­toa 1, 2 mil­joo­naa euroa alu­eel­laan sijait­se­vas­ta 56 myllystä.

Tot­ta­han tule­vai­suu­den ennus­ta­mi­nen on vai­ke­aa, mut­ta tus­kin­pa Iin päät­tä­jät tule­vat las­ke­maan vero­pro­sent­tia teo­reet­ti­sel­le ala­ra­jal­le. Inves­toin­ti- ja velan­hoi­to­tar­pei­ta riittänee.

Oma lukun­sa tuu­li­voi­ma­kun­tien jou­kos­sa on Les­ti­jär­vi, joka teo­rias­sa voi­si las­kea kun­ta­ve­ron­sa nol­laan. Les­ti­jär­vel­le toteu­tuu 69 tuu­li­myl­lyä vuo­den 2024 lop­puun mennessä.

Uuden soten myö­tä voi jos­si­tel­la myös sil­lä, että teh­tiin­kö Oulun suu­ri kun­ta­lii­tos tur­haan ja mah­dol­li­ses­ti sekä Oulun että liit­ty­nei­den kun­tien sekä nii­den asuk­kai­den vahin­gok­si. Uusi sote oli­si pois­ta­nut Yli­kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan, Yli-Iin, Kii­min­gin sekä Oulun­sa­lon ja toki myös Oulun sote-taa­kan. Se oli­si luo­nut päät­tä­jil­le aivan uuden­lai­sen näky­män kun­tien kehittämiseen.