“Eri pai­kois­sa tar­vi­taan eri­lai­sia palveluita”

SDP:llä on Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.SDP:llä on Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Sosia­li­de­mo­kraat­ti­sen pii­rin puheen­joh­ta­ja Mika Pie­ti­lä.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus voi­daan taa­ta sil­lä, että pal­ve­lut jär­jes­te­tään huo­mioi­den alu­een eri­lai­suus. Eri pai­kois­sa tar­vi­taan eri­lai­sia pal­ve­lui­ta. Uudis­tuk­ses­sa on huo­leh­dit­ta­va pal­ve­lui­den ja pal­ve­lu­ket­ju­jen toi­mi­vuu­des­ta niin, että hoi­toa saa oikea-aikai­ses­ti. Pal­ve­lu­ja on olta­va tar­jol­la monia­lai­ses­ti ja moni­ka­na­vai­ses­ti. Sote-uudis­tuk­sen yksi tär­keä tavoi­te on pal­ve­lui­den inte­graa­tio, esi­mer­kik­si sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den toi­mi­mi­nen parem­min yhteen. Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kai­den on saa­ta­va jat­kos­sa yhä useam­pia pal­ve­lu­ja yhdes­tä pai­kas­ta. Pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta edis­tää myös liik­ku­vien pal­ve­lu­jen käyt­tö ja digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Kaik­kien rat­kai­su­jen on kui­ten­kin olta­va suju­via ja tuo­ta­va hyö­tyä käyttäjille.

Pelas­tus­toi­mes­sa pal­ve­lui­den nopeu­del­la ja sijain­nil­la on eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys. Pelas­tus­toi­men on saa­vu­tet­ta­va kaik­ki Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kaat koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus ei saa huo­non­taa näi­tä pal­ve­lui­ta, vaan päin­vas­toin nii­tä­kin on kehi­tet­tä­vä määrätietoisesti.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Saa­vu­tet­ta­vien ja laa­duk­kai­den pal­ve­lui­den sekä vähin­tään nykyi­sen pal­ve­lu­ta­son säi­lyt­tä­mi­sen rin­nal­la suu­ri tule­vai­suu­den haas­te tulee ole­vaan osaa­van ja asian­tun­te­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus niin sosi­aa­li- kuin ter­veys­pal­ve­luis­sa. Saa­vu­tet­ta­via ja laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja ei voi­da toteut­taa ilman osaa­vaa ja hyvin­voi­vaa hen­ki­lös­töä. Hyvin­voin­tia­lu­eel­la tulee olla pit­kän aika­vä­lin suun­ni­tel­ma kuin­ka huo­leh­di­taan osaa­van ja asian­tun­te­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­ta. Hyvin­voin­tia­lu­eel­la on panos­tet­ta­va hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tiin, hyvään joh­ta­mi­seen ja jat­ku­viin kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Hen­ki­lös­töl­lä tulee olla mah­dol­li­suus osal­lis­tua oman työn­sä kehit­tä­mi­seen ja muu­tok­sen suun­nit­te­luun. Työ­nan­ta­ja­na hyvin­voin­tia­lu­een on olta­va jous­ta­va ja moni­muo­toi­suut­ta tuke­va, jos­sa hyvään joh­ta­mi­seen kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta. Työ­hy­vin­voin­nin ja joh­ta­mi­sen lisäk­si kysees­sä on palkkauskysymys.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lus­sa on neu­vo­tel­tu alu­eel­li­sis­ta neu­vot­te­lu­kun­nis­ta, joi­den teh­tä­vä­nä oli­si muun muas­sa toi­min­nan alu­eel­li­nen seu­ran­ta. SDP kan­nat­taa näi­tä alu­eel­li­sia seu­ran­ta­ryh­miä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­le. Hyvin­voin­tia­lu­eel­la on var­mis­tet­ta­va, että kaik­kien tar­peet tulee huomioiduksi.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Eri­lais­ten ennus­tei­den perus­teel­la jääm­me var­maan noin 40 pro­sen­tin paik­keil­le. Toi­von, että äänes­tys­pro­sent­ti nousi­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti kui­ten­kin vähin­tään kun­ta­vaa­lien tasol­le, noin 55 prosenttiin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.