“Sote-pal­ve­lu­pis­te joka kuntaan”

Keskustalla on aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.Keskustalla on aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­ja Mar­jut Leh­to­nen.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Kes­kus­ta­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa lähi­pal­ve­lu­ja vah­vis­te­taan tuo­mal­la eri tasoi­sia pal­ve­lu­ja lähel­le ihmis­tä. Sosi­aa­li-ja ter­veys­pal­ve­lui­den uudis­tus ja hoi­to­ta­kuun toi­meen­pa­no var­mis­ta­vat yhdes­sä, että jat­kos­sa kii­reet­tö­mään hoi­toon pää­see vii­kon sisäl­lä ja mah­dol­li­sim­man lähel­lä omaa kotia. Jous­ta­vam­mat sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen aukio­loa­jat, ilta- ja vii­kon­lop­pu­vas­taa­no­tot sekä digi­taa­li­set pal­ve­lut tuo­vat pal­ve­lut kaik­kien ulot­tu­vil­le pos­ti­nu­me­ros­ta riippumatta.

Poh­jois-Poh­jan­maa on las­ten ja nuor­ten maa­kun­ta, sik­si sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen tulee olla saa­ta­vil­la kotiin, var­hais­kas­va­tuk­seen ja kou­luun. Oikea-aikai­nen ja var­hai­nen tuki sekä vah­vat kotiin tuo­ta­vat pal­ve­lut sekä per­he­työ vähen­tä­vät las­ten­suo­je­lun ja eri­tyis­pal­ve­lu­jen tar­vet­ta. Lap­set ja nuo­ret ansait­se­vat par­haat mah­dol­li­set eväät hyvään elä­mään myös sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den näkökulmasta.

Koti­seu­tum­me raken­ta­jat, ikäih­mi­set ansait­se­vat inhi­mil­li­sen ja laa­duk­kaan hoi­van, asui hän sit­ten hoi­va­ko­dis­sa tai koto­na. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le on kehi­tet­tä­vä myös uusia asu­mis­muo­to­ja kodin ja lai­tos­mai­sen asu­mi­sen väliin lähipalveluna.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Suu­rin haas­te mie­les­tä­ni on perus­ter­vey­den­huol­lon saa­mi­nen toi­mi­vak­si. Sil­loin vähe­nee eri­koi­sai­raan­hoi­don tar­ve ja menot, ja ennen kaik­kea on parem­pi, kun apua saa­daan heti kun sitä tar­vi­taan. Tähän on vas­tauk­se­na kes­kus­tan tavoi­te: sote-pal­ve­lu­pis­te jokai­seen kun­taan. Sil­loin kun apu saa­daan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, voi­daan vält­tää isom­mil­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vil­ta toimenpiteiltä.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Ehdot­to­mas­ti tar­vi­taan pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia sekä kun­ta­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia, sil­lä juu­ri alueil­la tun­ne­taan aluei­den tar­peet kai­kis­ta parhaiten.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni käy äänes­tä­mäs­sä, sil­lä nyt jos kos­kaan äänes­tä­mi­sel­lä on mer­ki­tys­tä. Kyse on val­ta­van mit­ta­luo­kan uudis­tuk­ses­ta ja on ikä­vää, jos ihmi­set jät­tä­vät äänioi­keu­ten­sa käyt­tä­mät­tä. Veik­kaan äänes­tys­pro­sen­tik­si 55 %, toi­vot­ta­vas­ti pro­sent­ti on kui­ten­kin enemmän.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.