Kiiminki

Kii­min­gin elä­ke­läi­set juh­li­vat nelikymppisiään

Kii­min­gin Elä­ke­läi­set ry juh­li vii­me tors­tai­na 40-vuo­tis­ta tai­val­taan Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la. Tilai­suu­des­sa kuul­tiin juh­la­pu­hei­ta, nau­tit­tiin Lau­lu­köö­rin musii­kis­ta ja her­ku­tel­tiin lapi­nu­kon keitolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Len­to­pal­lo­kausi pää­tet­tiin Kii­min­gis­sä iloi­sis­sa merkeissä

Kii­min­gin urhei­li­joi­den len­to­pal­lo­jaos­ton kau­den päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin lau­an­tai­na Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Tilai­suu­des­sa pal­kit­tiin seu­ran jäse­niä ja pelaa­jia, sekä pelat­tiin len­to­pal­loa ren­nol­la otteella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvää miel­tä ja väriä elä­mään mart­to­jen patalapputempauksella

Kii­min­gin senio­ri­to­ril­la ja kir­jas­ton ympä­ris­tös­sä värik­käät pata­la­put lie­hui­vat tuu­les­sa, kun Kii­min­gin Mar­tat ripus­ti­vat pata­lap­pu­tem­pauk­sen­sa tuo­tok­sia esil­le. Laput jaet­tiin ohi­kul­ki­joil­le ilahduttamaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jään­sa­haus­ten ajoi­tus onnistui

Ihan näi­nä päi­vi­nä lumi alkaa sää­en­nus­tei­den mukaan sulaa toden teol­la. Se tie­tää sitä, että kevät­tul­vat­kin kol­kut­te­le­vat oven taka­na. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-keskuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eeme­li Kui­ri täh­tää olympiavoittajaksi

Kii­min­ki­läi­nen ampu­ma­hiih­tä­jä Eeme­li Kui­ri  jat­koi hie­no­ja suo­ri­tuk­si­aan vii­me vii­kon­lop­pu­na ampu­ma­hiih­dos­sa. Hän voit­ti ampu­ma­hiih­don pika­mat­kan SM-kul­taa M13-sar­jas­sa Kon­tio­lah­del­la sun­nun­tai­na. Kui­ri ikä­luok­kan­sa Suo­men kär­keä. Alku­tal­ves­ta Eeme­li nap­pa­si SM-kul­taa M13-sar­jan yhteis­läh­tö­ki­sas­sa ja SM-hope­aa nor­maa­li­mat­kal­la nuor­ten ampu­ma­hiih­don Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Lahdessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­nen tal­vi­rie­ha kai­ken­lai­sil­le perheille

Kii­min­ki­joen kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys jär­jes­ti Tal­vi­rie­ha Kii­min­ki­joen kou­lun piha-alu­eel­la pal­musun­nun­tai­na. Kai­kil­le eri­lai­sil­le per­heil­le tar­koi­tet­tu hyvän­tuu­li­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma tar­jo­si todel­la pal­jon ilmais­ta teke­mis­tä lap­sil­le ja koko perheelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miran­das täyt­tää 30 vuotta

Kii­min­ki­läi­nen Rai­ja Neu­vo­nen perus­ti oman kau­neus­hoi­to­lan 30 vuot­ta sit­ten Kii­min­kiin. Ensim­mäi­set tilat oli­vat Sil­ta­tiel­lä, jon­ka jäl­keen muu­ta­man muun osoit­teen kaut­ta Neu­vo­nen muut­ti Kii­min­gin kes­kus­tan lii­ke­ta­loon. Ensin hän oli siel­lä vuo­kra­ti­lois­sa, kun­nes vuon­na 2001 osti omat tilat Lasi­to­rin puolelta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­sai­raa­la tuo sai­raan­hoi­ta­jan kotiin

Koti­sai­raa­la­toi­min­ta vakiin­tui vuo­den mit­tai­sen kokei­lun jäl­keen pysy­väk­si toi­min­nak­si Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tämän vuo­den alus­ta. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri ker­too, että koti­sai­raa­la­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa koto­na, jol­le on aina vaih­toeh­to­na hoi­to sai­raa­las­sa. Tyy­pil­li­sim­piä poti­las­ryh­miä ovat suo­nen­si­säis­tä anti­biot­tia tar­vit­se­vat poti­laat, eri­tyis­haa­van­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat sekä saattohoitopotilaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mat esil­lä Kiimingissä

Lassila&Tikanoja Oyj suun­nit­te­lee Kii­min­kiin Väli­maan alu­eel­le mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kus­ta. L&T:n han­ke-alue sijoit­tuu kaa­va­mer­kin­nöil­tään jät­tei­den­kä­sit­te­ly­alu­eek­si tar­koi­te­tul­le alu­eel­le, johon Oulun kau­pun­ki puo­les­taan suun­nit­te­lee isoa kier­to­ta­lou­den keskusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus