“Kai­kil­la alueil­la ei tar­vi­ta kun­nal­lis­ta palvelua”

Liike Nytillä on vaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla 25 ehdokasta.Liike Nytillä on vaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla 25 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Lii­ke Nyt Oulu ry:n puheen­joh­ta­ja Pasi Back­man.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Kai­kil­la alueil­la ei tar­vit­se pitää kun­nal­lis­ta pal­ve­lua yllä, vaan yhteis­työs­sä yksi­tyi­sen sek­to­rin kans­sa kat­so­taan, että jokai­sel­la paik­ka­kun­nal­ta löy­tyy ensi­hä­tään tar­vit­ta­va apu.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Alu­een laa­juus on yksi haas­teis­ta, mut­ta alu­eem­me ihmi­set ovat tot­tu­neet näi­hin väli­mat­koi­hin, eli ei se alu­eem­me ihmi­sil­le ole ongelma.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa? 

– En näe tar­vet­ta näil­le, kos­ka ne vain kas­vat­ta­vat hal­li­non kokoa ja sitä kaut­ta kuluja.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Jää­nee alle 50 %, veik­kaan 44%.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.