“Perus­ter­vey­den­huol­toon on olta­va kai­kil­la help­po pääsy”

Ruotsalaisella Kansanpuolueella on Pohjois-Pohjanmaalla vaaleissa 4 ehdokasta. Pohjois-Pohjanmaan RKP, Kristillisdemokraatit ja Kokoomus ovat aluevaaleissa vaaliliitossa.Ruotsalaisella Kansanpuolueella on Pohjois-Pohjanmaalla vaaleissa 4 ehdokasta. Pohjois-Pohjanmaan RKP, Kristillisdemokraatit ja Kokoomus ovat aluevaaleissa vaaliliitossa.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Ruot­sa­lai­sen kan­san­puo­lu­een puheen­joh­ta­ja Åsa Gustafsson.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Haas­tei­ta ovat muun muas­sa alu­een maan­tie­teel­li­nen laa­juus ja syr­jäi­sim­pien kun­tien pit­kät etäi­syy­det. Perus­pal­ve­lut, perus­ter­vey­den­huol­to tulee sijai­ta niin, että nii­hin on kai­kil­la help­po pää­sy, myös haja-asu­tusa­lu­eel­la. Etä­pal­ve­lui­ta on kehi­tet­tä­vä ja yksi­tyi­siä pal­ve­lu­tuot­ta­jia otet­ta­va mukaan alu­een tasa­laa­tuis­ten pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­seen. Mei­dän tulee myös tur­va­ta jul­ki­sen lii­ken­teen toi­mi­vuus niin, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen pääs­tä pal­ve­lui­den lähel­le. Voim­me kehit­tää myös niin sanot­tu­ja liik­ku­via pal­ve­lui­ta kuten ter­veys­bus­si. Päi­vys­tä­vä terveydenhoitaja/ lää­kä­ri tuli­si mei­dän näke­myk­sem­me mukaan sijai­ta koh­tuul­li­sen mat­kan päässä.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Yksi suu­rim­mis­ta haas­teis­ta on uuden hyvin­voin­tia­lu­eem­me laa­juus. Mei­dän tulee pitää huo­li kaik­kien alu­eel­la asu­vien hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tasa­ver­tai­ses­ta saa­ta­vuu­des­ta kuin myös sii­tä, että pelas­tus­toi­min­ta toi­mii koko maa­kun­nan alu­eel­la. Halum­me näh­dä myös posi­tii­vi­sia mah­dol­li­suuk­sia täs­sä uudis­tuk­ses­sa, eikä vain haas­tei­ta. Mikä­li uusi val­tuus­to onnis­tuu luo­maan uudel­le hyvin­voin­tia­lu­eel­la toi­mi­van orga­ni­saa­tion, niin sil­loin voim­me saa­da pal­jon hyvää aikaan kai­kil­le Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­la. Uudel­la val­tuus­tol­la on näin ollen erit­täin suu­ri vas­tuu kai­kis­ta näis­tä pal­ve­luis­ta, mut­ta myös alu­een kai­kis­ta työn­te­ki­jöis­tä, joi­den tule­va työ­nan­ta­ja on hyvinvointialue.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Oli­si­han se hie­noa, että mah­dol­li­sim­man mones­ta kun­nas­ta tuli­si uusia val­tuu­tet­tu­ja. Vali­tet­ta­vas­ti voi olla niin, että on usei­ta kun­tia, jois­ta ei ole omaa edus­ta­jaa. Haluam­me kui­ten­kin pai­not­taa, että val­tuu­te­tut edus­ta­vat ja päät­tä­vät koko hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­luis­ta. Kun­tae­dus­ta­jien neu­vot­te­lu­kun­ta voi­si olla hyvä vaih­toeh­to, Lapin uudel­le hyvin­voin­tia­lu­eel­le on täl­lai­nen mah­dol­li­ses­ti tulos­sa. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na on vähen­tää byro­kra­ti­aa min­kä vuok­si pitää myös miet­tiä tark­kaan, miten raken­nam­me uuden hyvin­voin­tia­lu­een. Pää­tök­sen­teon tuek­si toi­vom­me asuk­kai­den osal­lis­ta­mis­ta, kos­ka se ede­saut­taa myös kun­ta­lais­ten äänen kuu­lu­mis­ta. Meil­le on myös tär­ke­ää, että kaik­ki pää­tök­sen­te­ko on avoin­ta ja kestävää.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Mei­dän veik­kauk­sem­me on 41 %

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.