“Tar­vi­taan tar­kas­ti suun­nat­tu­ja lähi- ja etäpalveluita”

Kristillisdemokraateilla on Pohjois-Pohjanmaalla vaaleissa 20 ehdokasta. Pohjois-Pohjanmaan Kristillisdemokraatit, RKP ja Kokoomus ovat aluevaaleissa vaaliliitossa.Kristillisdemokraateilla on Pohjois-Pohjanmaalla vaaleissa 20 ehdokasta. Pohjois-Pohjanmaan Kristillisdemokraatit, RKP ja Kokoomus ovat aluevaaleissa vaaliliitossa.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla? 

– Har­vaan asut­tu­jen pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan huo­lel­lis­ta tar­ve­kar­toi­tus­ta ja tar­kas­ti suun­nat­tu­ja lähi- ja etä­pal­ve­lui­ta. Digi­pal­ve­luil­la ei voi­da hoi­taa ehdot­to­mas­ti lähi­pal­ve­lua tar­vit­se­via tilan­tei­ta. Etä­nä hyvin hoi­tu­vat pal­ve­lut voi­daan hoi­taa etä­nä, mikä­li etä­pal­ve­lut saa­daan tek­ni­ses­ti toi­mi­vik­si kai­kil­le. Lähi­pal­ve­lu­ja ja esi­mer­kik­si it-tuki­pal­ve­lu­ja voi­ta­neen tuot­taa myös esi­mer­kik­si kier­tä­vä­nä lähi­pal­ve­lu­na kirjastoautotyyliin.

Mikä­li har­vaan asu­tuil­ta alueil­ta jou­du­taan läh­te­mään kau­em­mas hake­maan har­vem­min tar­vit­ta­via eri­tyis­pal­ve­lui­ta, tulee pal­ve­lu­jen saa­mi­seen käy­tet­ty aika ja nii­hin kul­jet­tu mat­ka huo­mioi­da ja koh­tuul­li­ses­ti kom­pen­soi­da pal­ve­lun hankkimiskuluina.

Elin­tär­keät palo- ja pelas­tus­lai­tok­sen pal­ve­lut tulee ulot­taa myös har­vaan asu­tuil­le alueil­le, mikä vaa­tii myös uusia ideoi­ta toteutukseen.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan? 

– Mei­dän on pidet­tä­vä Poh­jois-Poh­jan­maa sekä asuk­kai­den että työ­paik­ko­jen osal­ta niin veto- ja pito­voi­mai­se­na alu­ee­na, että pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen saa­daan tar­vit­ta­va mää­rä hen­ki­lös­töä ja aineel­lis­ta resurs­sia. Yksit­täi­se­nä asia­na ikään­ty­vän väes­tön mää­rän lisään­ty­mi­nen aset­taa haas­tei­ta sekä hyvää ter­veyt­tä yllä­pi­tä­vil­le ja tuke­vil­le pal­ve­luil­le että oikea-aikai­sil­le kor­jaa­vil­le pal­ve­luil­le. Poh­jois-Poh­jan­maal­la eläes­sä tulee olla tur­val­lis­ta syn­tyä, kas­vaa ja ikääntyä.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa? 

– Vuo­ro­vai­ku­tus­ta päät­tä­jien ja kan­sa­lais­ten välil­lä on hyvä kehit­tää jat­ku­vas­ti, joten ko. neu­vot­te­lu­kun­tia on hyvä olla muka­na päätöksenteossa.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi. 

– Kysees­sä on todel­la tär­keät vaa­lit ja toi­von suur­ta äänes­ty­sin­toa. Äänes­tys­pro­sent­ti­veik­kaus on 54 ja sii­tä yli­me­ne­vät pro­sen­tit otan myös ilol­la vastaan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.