“Pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta par­hai­ten mitä­töi­mäl­lä sote-uudistus”

Valta kuuluu kansalla on vaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla kuusi ehdokasta.Valta kuuluu kansalla on vaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla kuusi ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Val­ta kuu­luu kan­sal­le ry:n puheen­joh­ta­ja Tuuk­ka Mäki­ran­ta.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Niin, tämä on hyvä kysy­mys. Kuin­ka pal­ve­lu­ja paran­ne­taan ja nii­den saa­ta­vuut­ta tasa­ver­tais­te­taan har­vaan asu­tuil­la alueil­la uudis­tuk­sel­la, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kes­kit­tää pal­ve­lu­ja isom­piin kes­kuk­siin sul­kien pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja? Näh­däk­se­ni har­vaan asut­tu­jen aluei­den pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta par­hai­ten mitä­töi­mäl­lä koko tämä kal­lis sote-uudis­tus ja käyt­tä­mäl­lä sii­tä sääs­ty­viä resurs­se­ja nykyis­ten sote-pal­ve­lu­jen kehittämiseen.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te on estää pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­nen Ouluun ympä­rys­kun­nis­ta, kos­ka muu­ten vaa­ra­na on ympä­rys­kun­tien pai­kal­lis­pal­ve­lu­jen häviä­mi­nen ja jäl­jel­le jää­vien pal­ve­lu­jen heikentyminen.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia parem­pi vaih­toeh­to on, että kun­nat saa­vat ihan itse päät­tää omis­ta pal­ve­luis­taan ja nii­den jär­jes­tä­mi­ses­tä kuten tähän­kin asti. Mikä­li pää­tök­sen­te­koa vie­dään kau­em­mas pai­kal­li­sel­ta tasol­ta alue­val­tuus­toi­hin ja ‑lau­ta­kun­tiin, hei­ken­tyy pää­tös­ten laa­tu auto­maat­ti­ses­ti, vaik­ka tuke­na oli­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia, kos­ka pää­tök­sen­te­ko vie­dään pois pai­kal­li­sel­ta tietotasolta.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– 29%.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.