Koro­na­vi­ruk­sen voi lie­vis­sä fluns­sa­oi­reis­sa sai­ras­taa kotona

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan ter­vey­den­huol­toon tulee hakeu­tua koro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Lie­vä­oi­rei­sen koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din voi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan sai­ras­taa koto­na taval­li­sen fluns­san tapaan. Fluns­sa­oi­reis­sa kan­nat­taa teh­dä kau­pas­ta tai aptee­kis­ta ostet­ta­va koro­nan kotitesti.

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöi­den, ras­kaa­na ole­vien tai ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien tulee hakeu­tua viral­li­seen koro­na­tes­tiin myös jat­kos­sa. Vaka­vis­sa oireis­sa tulee edel­leen hakeu­tua ter­vey­den­huol­toon hoi­don tar­peen arvioin­tia varten.

Jos koti­tes­tis­tä saa posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen, tulee jää­dä kotiin sai­ras­ta­maan, kun­nes on kuu­mee­ton ja oireet ovat vähen­ty­neet, kui­ten­kin vähin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajak­si. Posi­tii­vis­ta koti­tes­ti­tu­los­ta ei tar­vit­se enää var­men­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­väl­lä tes­til­lä, ellei hen­ki­lö tar­vit­se koro­na­pas­sia tai viral­lis­ta eris­tys- tai karan­tee­ni­to­dis­tus­ta. Mikä­li sai­ras­tu­mi­nen pit­kit­tyy, tulee hakeu­tua ter­vey­den­huol­toon lää­kä­rin arvio­ta varten.

Myös alu­een jäl­ji­tys­käy­tän­nöt muut­tu­vat. Jat­kos­sa viral­li­ses­ta koro­na­tes­tis­tä posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neel­le ei enää soi­te­ta tar­tun­nan jäl­ji­tyk­ses­tä, vaan tar­tun­nas­ta ilmoi­te­taan teks­ti­vies­til­lä. Teks­ti­vies­tin saa­tua tulee jää­dä kotiin, kun­nes on kuu­mee­ton ja oireet ovat vähen­ty­neet, kui­ten­kin vähin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajaksi.

Posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­neen kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­vien hen­ki­löi­den, joil­la ei ole kah­den roko­tuk­sen tai sai­ras­te­tun tau­din anta­maa suo­jaa, täy­tyy jää­dä altis­tus­ka­ran­tee­niin vii­dek­si vuo­ro­kau­dek­si posi­tii­vi­sen hen­ki­lön oirei­den alka­mi­ses­ta laskien.

Maa­nan­tai­na rapor­toi­tiin koko maas­sa 22 217 uut­ta koro­na­tar­tun­taa. Luku sisäl­tää tapauk­set kol­men vii­mei­sen vuo­ro­kau­den ajal­ta. Kuo­le­man­ta­pauk­sia vah­vis­tet­tiin 29. Sai­raa­la­hoi­dos­sa oli 701 koro­na­po­ti­las­ta. OYSis­sa koro­na­po­ti­lai­ta oli hoi­det­ta­va­na maa­nan­tain tie­don mukaan 14.

Kah­den vii­mei­sen vii­kon aika­na Oulus­sa on todet­tu 2 627 ja Iis­sä 33 uut­ta koronatartuntaa.