Koro­na­ro­ko­tusai­ko­ja saa­ta­vil­la laa­jas­ti Oulun­kaa­ren kunnissa

Oulun­kaa­ren kai­kis­sa kun­nis­sa on saa­ta­vil­la laa­jas­ti koro­na­ro­ko­tusai­ko­ja. Iis­sä kol­man­teen roko­tuk­seen ajan voi­vat vara­ta ajan kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat, Simos­sa yli 30-vuo­ti­aat, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa yli 18-vuotiaat.

Myös 5–11-vuotiaiden ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­set ete­ne­vät kai­kis­sa kun­nis­sa. Kai­ke­ni­käi­set ris­ki­ryh­mä­läi­set voi­vat vara­ta aiko­ja kol­man­teen roko­tuk­seen. Lisäk­si aiko­ja on saa­ta­vil­la kai­kil­le ensim­mäi­seen roko­tuk­seen tuleville.

Kou­lu­lai­sil­le roko­tuk­sis­ta tie­do­te­taan myös kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat yhtey­des­sä van­hem­piin Wil­man kaut­ta. Uusia roko­tusai­ko­ja ava­taan kun­nis­sa jat­ku­vas­ti ja nii­tä on tar­jol­la mones­sa kun­nas­sa myös viikonlopuille.

– Roko­tuk­set edis­ty­vät kun­tayh­ty­män kun­nis­sa hie­man eri tah­tiin. Erot joh­tu­vat esi­mer­kik­si kun­tien eri­lai­ses­ta ikä­ra­ken­tees­ta ja roko­tus­kat­ta­vuu­des­ta. Joi­ta­kin walk-in-roko­tuk­sia on suun­nit­teil­la myö­hem­min, mut­ta täl­lä het­kel­lä jär­jes­täm­me roko­tuk­sia pää­osin ajan­va­rauk­sel­la. Näin pys­tym­me enna­koi­maan esi­mer­kik­si tar­vit­ta­vien rokot­tei­den mää­rää, mikä hel­pot­taa nii­den käsit­te­lyä ja säi­ly­tys­tä roko­tus­ti­lan­tees­sa eikä roko­tus­päi­viin ei syn­ny ruuh­kaa. Tie­do­tam­me roko­tuk­sis­ta ja roko­tet­ta­vis­ta ikä­ryh­mis­tä kun­ta­lai­sia jat­ku­vas­ti net­ti­si­vuil­lam­me ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, sanoo Oulun­kaa­ren koro­na­ro­ko­tuk­sia koor­di­noi­va Kir­si Käh­kö­nen.

Ajan roko­tuk­siin voi vara­ta netin kaut­ta sekä tar­vit­taes­sa puhe­li­mit­se. Aiko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun ajan­va­rauk­set alka­vat täyt­tyä. Ajan­va­raus­nu­me­roi­den aukio­loai­ko­ja on piden­net­ty. Iis­sä ajan­va­raus nume­ros­sa 08 5875 5011 toi­mii maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–12.15 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–9.

– Roko­tuk­sen otta­mi­nen on tehok­kain kei­no suo­jau­tua koro­na­vi­rus­ta vas­taan ja selät­tää epi­de­mia. Haluam­me vie­lä muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­siä sii­tä, että kol­man­siin roko­tuk­siin tulee vara­ta aika itse – toi­vot­ta­vas­ti myös omai­set ja lähei­set täs­tä ikäih­mi­siä muis­tut­te­le­vat ja aut­ta­vat ajan varaa­mi­ses­sa, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.