Kello

KTU-Hau­Pa 2–2

Kel­lon nur­mel­la pelat­tiin 27.7 nelos­di­vi­sioo­nan pai­kal­li­sot­te­lu KTU:n ja HauPa:n kak­kos­jouk­ku­een välil­lä. Useal­la kol­mos­di­vi­sioo­nas­sa­kin peliai­kaa saa­neil­la pelaa­jil­la vah­vis­tet­tu Hau­Pa ylsi lopul­ta otte­lus­sa tasa­pe­liin KTU:n joh­det­tua puo­lia­jal­la peliä 2–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

KTU joh­taa sarjaansa

Jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­naa on pelat­tu pää­osin kah­dek­san kier­ros­ta. Sar­ja­joh­dos­sa on Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat. KTU aloit­ti sar­jan huh­ti­kuus­sa masen­ta­val­la 7–0 tap­piol­la vii­me kau­del­la kol­mos­di­vi­sioons­ta pudon­nut­ta Oulun­sa­lon Pal­loa vas­taan. Avaus­tap­pion jäl­keen meno on ollut­kin sit­ten vah­vaa; seit­se­män otte­lua ja seit­se­män voit­toa putkeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Issi­kat tuli­vat Virpiniemeen

Levil­lä jo vuo­des­ta 2000 asti toi­mi­nut Lapin Saa­gan Islan­nin­he­vos­tal­li on laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa nyt myös Vir­pi­nie­meen. Yrit­tä­jä­per­heen tytär, Susan­na Kes­ki­ta­lo on asu­nut jo muu­ta­man vuo­den Oulus­sa ja nyt oli oikea aika tuo­da issi­koi­ta tän­ne. Saa­gan Issi­kat Oulus­sa jär­jes­tää eri­mit­tai­sia issik­ka­vael­luk­sia kai­ken­ta­soi­sil­le rat­sas­ta­jil­le. Kes­ki­ta­lo ker­too, että pai­kal­li­set ovat löy­tä­neet issi­kat todel­la mukavasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ria lupauk­sia Vir­pi­nie­men kouluratsastuskilpailuissa

Vir­pi­nie­mes­sä kisat­tiin koko vii­kon­lop­pu jo perin­teek­si muo­dos­tu­nees­sa hei­nä­kuun kou­lu­rat­sas­tus­kil­pai­luis­sa. ABC Rat­sas­ta­jat ry jär­jes­ti­vät alue- ja kan­sal­li­sen tason kil­pai­lut ja jär­jes­tä­vän seu­ran rat­su­kot pär­jä­si­vät kisois­sa muka­vas­ti. Luok­kia kisois­sa jär­jes­tet­tiin aina suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­rat­sas­tus­oh­jel­mis­ta kan­sain­vä­li­sen rat­sas­ta­jain­lii­ton kou­lu­rat­sas­tus­oh­jel­miin, eli valin­nan­va­raa oli pal­jon. Kisois­sa näh­tiin myös poni- ja junio­ricu­pin osakilpailut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mart­ti Asun­maan artik­ke­li: Anders Vai­nio oli kel­lo­lai­nen runoi­li­ja 1700-luvulla

Suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ri­leh­des­sä Hii­den­ki­ves­sä 2005/3 jul­kais­tiin Kai­sa Kau­ra­sen artik­ke­li ”Kun kuok­ka vaih­tui kynään”, jos­sa käsi­tel­tiin suo­ma­lais­ten talon­poi­kien kir­joit­ta­mia runo­ja 1700-luvul­la. Nii­den jou­kos­sa on kel­lo­lai­sen kuu­den­nus­mie­hen eli seks­man­nin Anders Vai­nion vuon­na 1788 kir­joit­ta­ma runo, jon­ka alus­sa on teks­ti ”Runo sodan alus­sa teh­ty vuon­na 1788”. Sen aihee­na on Ruot­sin ja Venä­jän välil­lä sama­na vuon­na alka­nut sota, jon­ka tie­däm­me päät­ty­neen kak­si vuot­ta myö­hem­min Värä­län rau­haan. Runon alku on puhut­te­le­va, var­sin­kin nyt Puti­nin aloit­ta­man sodan takia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­nie­men uima­ran­nal­la sinilevää

Kel­lon Meri­nie­men uima­ran­nan vedes­sä on havait­tu tiis­tai­na 5.7. run­saas­ti syano­bak­tee­rei­ta eli sini­le­vää. Uima­ran­ta ei ole sini­le­vän vuok­si uima­kiel­los­sa. Syano­bak­tee­rien mää­rä vedes­sä voi vaih­del­la nopeas­ti muun muas­sa sää­olo­suh­tei­den mukaan. Sini­le­vän run­sas havain­noin­ti tar­koit­taa, että uima­ve­si on sel­väs­ti syano­bak­tee­ri­pi­tois­ta tai uima­ve­den pin­nal­le on kohon­nut pie­niä syano­bak­tee­ri­laut­to­ja tai ran­nal­le on ajau­tu­nut syanobakteerikasaumia.