Kello

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke on mah­dol­li­suuk­sia täynnä

Oulu ei aio pitää kynt­ti­lään­sä vakan alla, eikä jät­tää yhden­kään kylä­kun­nan kult­tuu­ri­sia avu­ja huo­miot­ta, kun Oulu2026-kult­­tuu­­ri­­pää­­kau­­pun­­ki­­han­­ket­­ta rakennetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti auki kai­kil­le, Kii­min­gin Yrit­tä­jien leh­ti jaos­sa Kii­min­gis­sä ja Jää­lis­sä sekä Ylikiimingissä

Tors­tain 10.12. Ran­ta­poh­ja on kaik­kien luet­ta­vis­sa näköis­leh­te­nä. Sitä pää­see luke­maan sivu­jen koh­das­ta AVOIMET NÄKÖISLEHDET tai  täs­tä. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään…

Lue lisää
Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus siir­tyy kah­del­la vuo­del­la – Oulun seu­ra­kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ei vai­ku­ta Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon hankkeeseen

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty syk­syn ajan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa vuo­teen 2026. Sääs­tö­toi­mia tar­vi­taan seu­ra­kun­tien toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si myös tule­vai­suu­des­sa. Jäsen­mää­rän ja kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen las­kuun on kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sopeu­dut­ta­va. Covid-19 pan­de­mian vai­ku­tuk­set sekä talou­teen että seu­ra­kun­tien toi­min­taan nopeut­ti­vat sopeutustoimia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukiol­la – Uusia suo­si­tuk­sia koro­nan suitsimiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si tiis­tai­na pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että epi­de­mia on siir­ty­nyt alu­eel­la kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi uusia suo­si­tuk­sia koko Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le. Uudet suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan tors­tai­na 26.11. ja ovat voi­mas­sa 18.12. asti.