Stubb ykkö­nen kai­kil­la Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­la pait­si Martinniemessä

Presidentinvaalien toisella kierroksella äänestettiin enemmän ennakkoon kuin varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina. Haukiputaan Asemakylä oli yksi Oulun 55:stä äänestysalueesta, jonka vaalipaikkana oli Aseman koulu.Presidentinvaalien toisella kierroksella äänestettiin enemmän ennakkoon kuin varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina. Haukiputaan Asemakylä oli yksi Oulun 55:stä äänestysalueesta, jonka vaalipaikkana oli Aseman koulu.

Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si valit­tu kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb kerä­si isoim­man ääni­po­tin myös Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­ta A ja B sekä Ase­ma­ky­län, Kel­lon ja Kel­lon Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lueil­ta. Valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to oli Sub­bia suo­si­tum­pi ainoas­taan Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä Haa­vis­to sai 57,1 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Myös Pate­nie­mes­sä Haa­vis­to oli ykkönen.

Kai­kis­ta eni­ten Stub­bin kan­nat­ta­jia oli Ase­ma­ky­län ja Kel­lon äänes­ty­sa­lueil­la. Ase­ma­ky­läs­sä 57,4 ja Kel­los­sa 54,6 pro­sent­tia äänes­tä­jis­tä kan­nat­ti Stubbia.

Hau­ki­pu­taan kuu­del­la äänes­ty­sa­lu­eel­la kes­ki­mää­räi­nen äänes­tys­pro­sent­ti jäi toi­sel­la kier­rok­sel­la huo­mat­ta­vas­ti ensim­mäis­tä kier­ros­ta alhai­sem­mak­si. Äänes­ty­sa­lueil­la kes­ki­mää­rin 69 pro­sent­tia käyt­ti äänioi­keut­taan, kun ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la luku oli 75,5.

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä kir­jat­tiin jäl­leen kor­kein äänes­tys­pro­sent­ti 76,8. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la pro­sent­ti oli perä­ti 81,7. Kai­kis­ta alhai­sin­ta äänes­ty­sin­to oli jäl­leen Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä toi­sen kier­rok­sen äänes­tys­pro­sent­ti oli 61,6. Yli 70 pro­sen­tin luke­maan pääs­tiin Kivi­nie­men ohel­la Kel­los­sa ja Asemakylässä.

Oulun vaa­li­pii­ris­sä äänes­tä­nei­tä toi­sel­la kier­rok­sel­la oli kaik­ki­aan 254 570. Ääniä jou­dut­tiin mitä­töi­mään vaa­li­pii­ris­sä yhteen­sä 1 648 kap­pa­let­ta. Mitä­töi­dyis­tä äänis­tä ennak­koon oli jätet­ty 916 ja var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 732. Hyl­kää­mi­seen joh­ti yli­mää­räi­nen mer­kin­tä, pii­rus­tus tai epä­sel­vä numero.

Oulus­sa mitä­töi­ty­jä ääniä oli yhteen­sä 658 kap­pa­let­ta. Hau­ki­pu­taal­la mitä­töi­ty­jä ääniä oli 4–12 kap­pa­let­ta kul­la­kin kuu­del­la äänestysalueella.

Tau­luk­koon on las­ket­tu pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sen kier­rok­sen vaa­li­tu­lok­sia siten, että Hau­ki­pu­taan luvut ker­to­vat koko enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­een yhteen­las­ke­tun tulok­sen ja eri äänes­ty­sa­luei­den äänes­tys­pro­sent­tien keskiarvon.