Pre­si­dent­tiä äänes­tet­tiin ren­nois­sa tunnelmissa

Teppo Komulainen kävi äänestämässä Haukiputaan aseman koululla sunnuntaina aamupäivällä. Tietoja tarkistamassa vaalitoimitsija Tanja Nieminen.Teppo Komulainen kävi äänestämässä Haukiputaan aseman koululla sunnuntaina aamupäivällä. Tietoja tarkistamassa vaalitoimitsija Tanja Nieminen.

Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­la aamu alkoi rau­hal­li­ses­ti vaa­li­huo­neis­ton avau­dut­tua kel­lo yhdek­sän. Tah­ti kui­ten­kin vil­kas­tui puol­ta päi­vää koh­ti men­täes­sä, kun pak­ka­nen­kin hie­man hel­lit­ti paris­ta­kym­me­nes­tä astees­ta ja aurin­ko­kin näyttäytyi.

Aamun ensim­mäi­nen äänes­tä­jä oli saa­pu­nut kel­lo 9.08, ja hän oli ensim­mäi­nen äänes­tä­jä myös pre­si­den­tin­vaa­lien 1. kier­rok­sel­la, vaa­li­toi­mit­si­jat kertoivat.

Ase­ma­ky­lä­läi­set ovat perin­tei­ses­ti äänes­tä­neet ahke­ras­ti, ja nyt­kin äänes­tys­pro­sent­ti 70,4 oli hie­man kor­keam­pi kuin Hau­ki­pu­taan seit­se­mäl­lä äänes­ty­sa­lu­eel­la kes­ki­mää­rin. Vaa­li­vir­kai­li­jat arve­li­vat, että tähän vai­kut­taa pie­ni, tii­vis ja aktii­vi­nen kyläyhteisö.

Ase­ma­ky­län äänes­ty­sa­lu­een vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Mii­ka Iso­met­sä ja jäsen Tan­ja Nie­mi­nen sekä myös muut vaa­li­lau­ta­kun­nan jäse­net arvioi­vat, että tun­nel­ma sekä pre­si­den­tin­vaa­lien ensim­mäi­sel­lä että toi­sel­la kier­rok­sel­la on Ase­ma­ky­läl­lä ollut hyvin ren­to. Lep­poi­sa tun­nel­ma välit­tyi­kin, kun äänes­tä­jät poik­ke­si­vat tutul­le Ase­man kou­lul­le ja läh­ties­sä saa­tet­tiin hyvän vaa­li­päi­vän jat­ko­jen toivotukset.

Tiina Kellokumpu-Tyvelä leimasi Juhani Louhelaisen äänetyslipun. Vaalikahvit Louhelainen oli juonut jo aamulla kotona, mutta suunnitteli juovansa toiset vaalikahvit päivän mittaan, kun lähtee kylille.

Tii­na Kel­lo­kum­pu-Tyve­lä lei­ma­si Juha­ni Lou­he­lai­sen ääne­tys­li­pun. Vaa­li­kah­vit Lou­he­lai­nen oli juo­nut jo aamul­la koto­na, mut­ta suun­nit­te­li juo­van­sa toi­set vaa­li­kah­vit päi­vän mit­taan, kun läh­tee kylille.

Juha­ni Lou­he­lai­nen saa­pui ääne­tys­pai­kal­le ennen yhtä­tois­ta. Hän oli halun­nut läh­teä liik­keel­le ja täyt­tä­mään kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­ten­sa heti aamu­päi­väs­tä Sitä ennen hän oli ehti­nyt käy­dä koi­ran kans­sa len­kil­lä ja juo­da vaa­li­kah­vit­kin lähtiäisiksi.

Lou­he­lai­nen ker­toi, ettei vaa­li­tu­los juu­ri­kaan jän­ni­tä, sil­lä hän piti voit­ta­jaa varmana.

– Lähin­nä jän­nit­tää, mil­lä mar­gi­naa­lil­la voit­to ratkeaa.

Tule­van pre­si­den­tin tär­kein teh­tä­vä on hänen mie­les­tään ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan hoi­ta­mi­nen. Maa­il­man­ti­lan­ne on tym­peän jännitteinen.

– Eikö­hän uusi pre­si­dent­ti pysy ulko­po­li­tii­kas­sa Nii­nis­tön linjalla.

Lou­he­lai­sel­le äänes­tä­mi­nen vaa­leis­sa kuin vaa­leis­sa on itses­tään sel­vää. Jos tilan­ne on tiuk­ka, yksi­kin ääni voi ratkaista.

Tep­po Komu­lai­nen läh­ti hän­kin heti aamu­päi­väs­tä liik­keel­le ja äänes­tä­mään. Äänen­sä hän antoi tot­ta kai myös ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la, mut­ta sil­loin jo ennakkoon.

Vaa­lien lop­pu­tu­los­ta Komu­lai­nen ei ker­to­nut jän­nit­tä­vän­sä miten­kään erityisesti.

– Eikö­hän se illan mit­taan selviä!

Jot­kut äänes­tä­jät kai­pa­si­vat vaa­li­pai­kan yhtey­teen kah­vi­laa, kuten Kel­lon ja Kivi­nie­men kou­luil­la oli. Ase­man kou­lul­la tilat ovat rajal­li­set, mut­ta ehkä euro­vaa­lien aika­na 9. kesä­kuu­ta kah­vi­ko­ju voi­si olla vaik­ka kou­lun pihal­la, mikä­li pitä­jä löy­tyy, vaa­li­toi­mit­si­jat pohtivat.

Seppo Perkiö kertoi, että monet äänestäjät jäivät myös juttelemaan samalla kun osallistuivat lipaskeräykseen.

Sep­po Per­kiö ker­toi, että monet äänes­tä­jät jäi­vät myös jut­te­le­maan samal­la kun osal­lis­tui­vat lipaskeräykseen.

Pie­ni ele ‑keräys­pis­teel­lä oli lip­paan äärel­lä hau­ki­pu­taa­lai­nen Sep­po Per­kiö Oulun Seu­dun Kuu­lo ry:stä. Vuo­des­ta 1907 läh­tien jär­jes­te­tyl­lä keräyk­sel­lä koo­taan lah­joi­tuk­sia vam­mai­sil­le ja sai­rail­le koti­mai­sil­le jär­jes­töil­le. Lipas­ke­räyk­sen oheen on tul­lut mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös ver­kos­sa, sil­lä monil­la­kaan ei ole nykyi­sin käteis­tä rahaa lompakossa.

– Muka­vas­ti kui­ten­kin lip­paa­seen on nyt­kin tipu­tet­tu koli­koi­ta, ei ihan joka toi­nen kävi­jä, mut­ta moni kui­ten­kin. Jot­kut halua­vat jää­dä myös jut­te­le­maan, mikä on mukavaa.

Per­kiö vetää yhdis­tyk­sen puit­teis­sa kivi­ko­ru­ker­hoa Oulus­sa. Osal­lis­tu­jia ker­hos­sa on myös Hau­ki­pu­taal­ta. Jos lipaus­ke­räyk­sen aika­na oli hil­jai­sia het­kiä, hän ehti työs­tää muu­ta­maa muka­naan tuo­maa kivi­ko­rua ajan kuluksi.

Vaa­li­huo­nei­den sul­keu­dut­tua kel­lo kah­dek­san illal­la, alkaa ripeäs­ti ääntenlasku.

– Las­ke­mi­nen hoi­tuu nopeam­min pre­si­den­tin­vaa­leis­sa kuin esi­mer­kik­si edus­kun­ta­vaa­leis­sa, jois­sa on sato­ja­kin ehdok­kai­ta, ker­toi Mii­ka Isometsä.

Las­ken­nan jäl­keen ääni­mää­rät äänes­ty­sa­luei­den vaa­li­pai­kois­ta ilmoi­te­taan säh­köi­ses­ti kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le. Äänes­tys­li­put kul­je­te­taan sit­ten Ouluun.

Miik­ka Iso­met­sä ker­toi, että hänen teh­tä­vän­sä on toi­mit­taa liput hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja muka­na on myös toi­nen toimitsija.

Haukiputaan Asemakylän äänestysalueen vaalilautakunnalla oli aamulla hiljaisiakin hetkiä, mutta tahti vilkastui puoltapäivää kohti. Takana oikealla lautakunnan puheenjohtaja Miika Isometsä ja jäsenet Tanja Nieminen (edessä oik.), Veeti Pyörälä, Maarit Soini (vpj.), Eveliina Puisto (siht.) ja Tiina Kellokumpu-Tyvelä.

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län äänes­ty­sa­lu­een vaa­li­lau­ta­kun­nal­la oli aamul­la hil­jai­sia­kin het­kiä, mut­ta tah­ti vil­kas­tui puol­ta­päi­vää koh­ti. Taka­na oikeal­la lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Mii­ka Iso­met­sä ja jäse­net Tan­ja Nie­mi­nen (edes­sä oik.), Vee­ti Pyö­rä­lä, Maa­rit Soi­ni (vpj.), Eve­lii­na Puis­to (siht.) ja Tii­na Kellokumpu-Tyvelä.