Ikäih­mis­ten liik­ku­vas­ta päi­vys­ty­syk­si­kös­tä on saa­tu jo hyviä kokemuksia

Ikäihmisten liikkuvan päivystysyksikön asemapaikka on Linnanmaan paloasemalla. Kotikäyntiin valmistautumassa sairaanhoitaja Johanna Mikkonen ja ensihoitaja Timo Sassi. Projektisuunnittelija Terhi Ahlstrand on tyytyväinen uudenlaisesta palvelumallista saaduista kokemuksista.Ikäihmisten liikkuvan päivystysyksikön asemapaikka on Linnanmaan paloasemalla. Kotikäyntiin valmistautumassa sairaanhoitaja Johanna Mikkonen ja ensihoitaja Timo Sassi. Projektisuunnittelija Terhi Ahlstrand on tyytyväinen uudenlaisesta palvelumallista saaduista kokemuksista.

Oulus­sa ja Iis­sä on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusi ikäih­mis­ten liik­ku­va päi­vys­ty­syk­sik­kö jou­lu­kuun 2023 alus­sa. Toi­min­ta-alue kat­taa myös Ran­ta­poh­jan alu­een eli Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin, Yli-Iin sekä Iin.

Sairaanhoitaja Johanna Mikkonen ja ensihoitaja Timo Sassi tarkistavat ambulanssin välineistöä.

Sai­raan­hoi­ta­ja Johan­na Mik­ko­nen ja ensi­hoi­ta­ja Timo Sas­si tar­kis­ta­vat ambu­lans­sin välineistöä.

Mis­tä ikäih­mis­ten liik­ku­vas­sa päi­vys­ty­syk­si­kös­sä on kysy­mys? Ikäih­mis­ten liik­ku­van päi­vys­ty­syk­si­kön toi­min­nan tavoit­tee­na on hoi­taa poti­las koto­na ja pyr­kiä vält­tä­mään epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia päi­vys­tys­käyn­te­jä. Rei­lun kah­den kuu­kau­den koke­muk­sel­la pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Ter­hi Ahl­strand tote­aa, että “ikäih­mis­ten ambu­lans­si” on otet­tu hyvin vas­taan ja tar­vet­ta tun­tuu olevan.

– Meil­lä on ollut tosi hyvä start­ti! Ikäih­mi­set ovat hyvil­lään, jos päi­vys­tys­käyn­ti on väl­tet­tä­vis­sä ja asia hoi­tuu omas­sa kodis­sa. Tähän men­nes­sä Noin 80 pro­sent­tia käyn­neis­tä on hoi­tu­nut koto­na tai vas­taa­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä, Ahl­strand kertoo.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la Poh­teel­la kehi­te­tään uuden­lais­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua pal­ve­lu­mal­lia RRP2-hank­keen puit­teis­sa. Ikäih­mis­ten liik­ku­va päi­vys­ty­syk­sik­kö sijoit­tuu ensi­hoi­don ja kotiin vie­tä­vien pal­ve­lui­den välimaastoon.

Päi­vys­ty­syk­sik­kö liik­kuu tätä tar­koi­tus­ta var­ten varus­te­tul­la ambu­lans­sil­la, jos­sa toi­mii ensi­hoi­ta­ja ja sai­raan­hoi­ta­ja. Työ­pa­ril­la on ikäih­mis­ten hoi­to­työn osaa­mis­ta ja asian­tun­te­mus­ta ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ra­ken­tees­ta, unoh­ta­mat­ta ensi­hoi­don asiantuntemusta.

Yksi­kön koko hen­ki­lös­tö­vah­vuus on nel­jä ensi­hoi­ta­jaa ja kol­me sai­raan­hoi­ta­jaa. Lin­nan­maan paloa­se­mal­la Oulus­sa ase­ma­paik­kaan­sa pitä­vä yksik­kö on val­miu­des­sa jokai­se­na vii­kon­päi­vä­nä kel­lo 10–22. Yksik­kö voi myös aut­taa ensi­hoi­toa päi­vit­täi­sis­sä teh­tä­vis­sä, jos yksi­kön var­si­nai­nen teh­tä­vä­kent­tä sen sallii.

Ikäih­mis­ten liik­ku­van yksi­kön tavoit­tee­na on tar­jo­ta pal­ve­lua asuk­kail­le oikea-aikai­ses­ti ja siten vähen­tää epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia päi­vys­tys­käyn­te­jä ja mui­den ras­kai­den pal­ve­lui­den käyt­töä poti­las­tur­val­li­ses­ti. Pal­ve­lu­mal­lin avul­la vah­vis­te­taan kotiin annet­ta­via pal­ve­lu­ja ja eri ammat­ti­ryh­mien välis­tä yhteistyötä.

Yksik­kö hoi­taa D‑kiireellisyysluokan teh­tä­viä, eli avun­tar­vit­si­jan tila on vakaa ja poti­las pyri­tään tavoit­ta­maan kah­den tun­nin kuluessa.

Kel­lon lähes­tyes­sä aamu­kym­men­tä vuo­ros­sa ole­va työ­pa­ri, sai­raan­hoi­ta­ja Johan­na Mik­ko­nen ja ensi­hoi­ta­ja Timo Sas­si tar­kis­ta­vat ambu­lans­sin väli­neis­töä läh­tö­kun­toon. Saman­tien he saa­vat ensi­hoi­don tilan­ne­kes­kuk­ses­ta yhtey­den­o­ton ja pyyn­nön päi­vän ensim­mäi­sel­le asia­kas­käyn­nil­le. Täl­lä ker­taa käyn­ti suun­tau­tuu Oulun kaupunkialueelle.

– Koh­tees­sa ensim­mäi­nen tär­keä teh­tä­vä on kar­toit­taa asiak­kaan koko­nais­ti­lan­ne ja hoi­don­tar­ve, ker­too Timo Sassi.

Ylei­sim­min yhtey­den­o­ton syy­nä on yleis­ti­lan las­ku ja huo­no­voin­ti­suus, jot­ka voi­vat joh­tua esi­mer­kik­si infektiosta.

Ambu­lans­si on eri­tyis­va­rus­tel­tu tar­koi­tus­taan vas­taa­vak­si. Hen­ki­lös­tö tekee asiak­kaan luo­na hoi­don tar­peen arvioin­nin ja ottaa tar­vit­ta­vat veri­ko­keet ja pika­tes­tit, jot­ta poti­laan ei tar­vit­se läh­teä päi­vys­tyk­seen. Lää­ki­tys voi­daan aloit­taa pai­kan­pääl­lä ja tar­vit­taes­sa kon­sul­toi­daan lää­kä­riä, Johan­na Mik­ko­nen kertoo.

– Tär­keä teh­tä­vä on myös arvioi­da miten poti­las pär­jää koto­na käyn­nin jäl­keen ja tar­vi­taan­ko lisää jat­ko­toi­mia, Timo Sas­si täydentää.

Liik­ku­van päi­vys­ty­syk­si­kön asia­kas­kun­nan ikä­hai­ta­ri on noin 65-vuo­tiais­ta yli sata­vuo­tiai­siin. Pää­pai­no on kai­kis­ta iäk­käim­mis­sä, jot­ka ovat moni­sai­rai­ta ja pal­jon apua ja pal­ve­lui­ta tar­vit­se­via. Liik­ku­va yksik­kö voi koh­da­ta käyn­nil­lään myös koto­na asu­via ikäih­mi­siä, jot­ka eivät ole vie­lä min­kään pal­ve­lun pii­ris­sä ja heil­le tuli­si esi­mer­kik­si käyn­nis­tää koti­hoi­don sään­nöl­li­set käyn­nit, haa­ru­koi itse­kin pit­kään ensi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Ter­hi Ahlstrand.

Hän arvioi, että tämän­kal­tai­sen pal­ve­lun tar­ve tulee kas­va­maan tule­vai­suu­des­sa, sil­lä väki ikään­tyy, hoi­to­paik­ko­ja vähen­ne­tään ja kotiin vie­tä­viin pal­ve­lui­hin tar­vi­taan entis­tä kat­ta­vam­pia palveluita.

Ikäih­mis­ten liik­ku­va päi­vys­ty­syk­sik­kö toi­mii alku­vai­hees­sa Oulun ja Iin alueella.

– Ii halut­tiin mukaan pilot­tiin, kos­ka Iis­sä akuut­ti­hoi­to-osas­to muut­tui arvioin­ti- ja kun­tou­tusyk­si­kök­si ja kotiin tar­vit­ta­vien pal­ve­lui­den tar­ve voi näin ollen kas­vaa. Nyt on tär­ke­ää levit­tää tie­toa niin kan­sa­lais­ten kuin hoi­to­hen­ki­lös­tön­kin kes­kuu­des­sa myös ikäih­mis­ten liik­ku­vas­ta päivystysyksiköstä.

Pilot­ti­ko­kei­lu kes­tää vuo­den 2024 lop­puun. Tulos­ten perus­teel­la arvioi­daan, laa­je­nee­ko toi­min­ta Poh­teen alu­eel­le laa­jem­min. Myös Muu­al­la Suo­mes­sa on käyn­nis­sä saman­kal­tai­sia kokei­lu­ja tai toi­min­taa ollaan käynnistämässä.

Poh­teen hyvin­voin­tia­luel­la­kin etsi­tään kus­tan­nus­te­hok­kai­ta, mut­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia ja poti­las­tur­val­li­sia pal­ve­lu­mal­le­ja, johon ikäih­mis­ten liik­ku­va pal­ve­lu­yk­sik­kö tar­jo­aa vastetta.

Tavoit­tee­na on vähen­tää mui­den ras­kai­den pal­ve­lu­jen käyt­töä, kuten päi­vys­tys­käyn­te­jä, osas­to­jak­so­ja ja ensi­hoi­to­pal­ve­lun teh­tä­viä. Hyvin monia ikäih­mis­ten poti­las­ti­lan­tei­ta voi­daan hoi­taa koti­käyn­neil­lä hei­dän omas­sa kotiympäristössään.

Pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on var­mis­taa, että ikäih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus elää hyvää ja laa­du­kas­ta elä­mää kotiym­pä­ris­tös­sään myös van­huu­den päivinään.

Toi­min­taoh­jei­ta avuntarpeessa

Päi­vys­ty­sa­vun puhe­lin­nu­me­roon 116117 soit­to, kun ilme­nee akuut­ti ter­vey­son­gel­ma, ter­veys­kes­kus on kiin­ni eikä tilan­ne voi odot­taa seu­raa­vaan arki­päi­vään. Päi­vys­ty­sa­vus­sa arvioi­daan hoi­don tar­ve, kii­reel­li­syys ja anne­taan toi­min­taoh­jeet. Soi­ta Päi­vys­ty­sa­vun nume­roon, ennen kuin läh­det päivystykseen.

Välit­tö­mäs­sä ja hen­gen­vaa­ral­li­ses­sa tilan­tees­sa soit­to aina hätä­nu­me­roon 112. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si kova rin­ta­ki­pu, hen­gi­tys­vai­keus, tajut­to­muus, hal­vausoi­reet, äkil­li­nen kou­ris­tus ja onnet­to­muu­det. Hätä­kes­kus mää­rit­te­lee poti­laan tilan­teen, kii­reel­li­syys­luo­kan, ohjeis­taa ja kut­suu apua paikalle.

Sai­raan­hoi­ta­ja­ve­toi­nen Kotas-tilan­ne­kes­kus tukee alu­een sote-yksi­köi­tä, koti­pal­ve­lua ja muu­ta sote-hen­ki­lös­töä sekä omais­hoi­ta­jia tilan­teis­sa, kun tar­vi­taan apua ja ohjaus­ta asiak­kaan tilan­teen hoidossa.

Ensi­hoi­don tilan­ne­kes­kus tai Kotas-tilan­ne­kes­kus voi­vat hälyt­tää pai­kal­le ikäih­mis­ten liik­ku­van päi­vys­ty­syk­si­kön, jos hoi­don tar­peen arvioin­ti ‑puhe­lun perus­teel­la on ilmen­nyt tar­ve asiakaskäynnille.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.