Oli­ko Jää­lis­sä ennen kaik­ki paremmin?

Ajat­te­lin, että kun olen asu­nut Jää­lis­sä koh­ta 25 vuot­ta, niin voin var­mas­ti hai­kail­la jo men­nei­tä vuo­sia ja vuosikymmeniä. 

Kun muu­tin Jää­liin, alu­eel­la oli pal­jon vähem­män asuk­kai­ta. Vas­ta ensim­mäi­siä talo­ja raken­net­tiin Lai­va­kan­kaan peräl­le. Pal­ve­lui­ta oli sil­ti tar­jol­la pal­jon nykyis­tä enem­män. Osta­ril­ta löy­tyi­vät muun muas­sa ham­mas­lää­kä­ri, auto­kou­lu, neu­vo­la, kir­jas­to, R‑kioski, Pos­ti, ken­kä­kaup­pa, ravin­to­la, vaa­te­kaup­pa, useam­pi par­tu­ri, kau­neus­hoi­to­la, kuk­ka­kaup­pa ja kak­si ruo­ka­kaup­paa. Kun­to­sa­li­kin on sii­nä vuo­sien var­rel­la ollut ja kuto­ma­tu­pa. Nyt näis­tä enää vain har­va tar­jo­aa pal­ve­lui­taan Jää­lis­sä. Tam­mi­kuus­sa 2021 kak­si tyh­jil­lään ollut­ta lii­ke­ti­laa puret­tiin, eikä tilal­le ole saa­tu vie­lä mitään.

Jää­lin kou­lu oli 2000-luvun alus­sa pie­ni ja kotoi­nen kou­lu, jon­ka ilma­pii­riä kaik­ki kehui­vat. Lap­sil­la oli siel­lä hyvä olla, pait­si sit­ten, kun raken­nuk­sen sisäil­ma ei enää ollut hyvä. Pur­kuun meni sekin ja nyt lap­set ovat isos­sa kou­lus­sa, jos­sa lap­sen tai nuo­ren on help­po huk­kua massaan.

Kun Kii­min­gis­tä tuli osa Oulua vuon­na 2013, tuli Jää­lis­tä oma suur­alu­een­sa ja alkoi inno­kas ja tavoit­teel­li­nen kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen. Jää­lin asuk­kai­den oma yhteis­työ­ryh­mä kokoon­tui hel­mi­kuun alus­sa 2013. Seu­raa­via vuo­sia lei­ma­si oikein­kin aktii­vi­nen oman asui­na­lu­een kehit­tä­mi­nen ja aktii­vi­set kokouk­set, jot­ka kerä­si­vät kym­me­niä osal­lis­tu­jia. Kau­pun­ki lak­kaut­ti yhteis­työ­ryh­mien toi­min­nan sii­nä muo­dos­saan, ja se vai­kut­ti Jää­liin­kin. Osal­li­suus on aiem­paa vähäisempää.

Eko­pis­te­kin on vie­ty Jää­lis­tä pois, eikä sitä ole vie­lä­kään näkö­pii­ris­sä, paik­kaa ei kuu­lem­ma löydy.

Mikä on Jää­lis­sä nyt parem­min? Jär­vi voi parem­min, ret­kei­ly­rei­tit ovat parem­mat, hiih­to­la­dut ovat mal­lil­laan. Fris­bee­gol­fia­kin voi har­ras­taa. Sii­nä tärkeimmät.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.