Kello

Mart­ti Asun­maa: Saa­me­lai­set Suo­mes­sa. Tuttujako?

Aikai­sem­min saa­me­lai­sis­ta ei tie­det­ty juu­ri mitään. Hei­tä kut­sut­tiin aina lap­pa­lai­sik­si. Vie­lä 1940-luvul­la kou­lu­jen oppi­kir­jois­sa todet­tiin kor­kein­taan, että lap­pa­lai­set muut­ti­vat maa­ham­me ennen suo­ma­lai­sia, mut­ta jou­tui­vat myö­hem­min väis­ty­mään Lap­piin. Nyt heis­tä tie­de­tään pal­jon enem­män, mut­ta kir­joi­tet­tu­jen asia­kir­jo­jen puut­tees­sa van­hin­ta his­to­ri­aa ei ole vie­lä riit­tä­väs­ti sel­vi­tet­ty. Eri­mie­li­syyt­tä on pal­jon. Seu­raa­vas­sa lyhyes­ti muu­ta­ma kes­kei­nen asia ja yksi­tyis­koh­tia hei­dän kulttuuristaan.

Lue lisää

Niklas Aari­nen nap­pa­si penk­ki­pun­ne­ruk­sen SM-hopeaa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va, 21-vuo­tias raken­nus­mes­ta­rio­pis­ke­li­ja Niklas Aari­nen otti vas­ti­kään Oulun­sa­los­sa penk­ki­pun­ne­ruk­sen SM-hope­aa. Aari­nen on har­ras­ta­nut voi­ma­nos­toa pää­la­ji­naan kol­me vuot­ta, mut­ta päät­ti käy­dä Oulun­sa­los­sa kokei­le­mas­sa, miten penk­ki­pun­ner­rus kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa sujuu. Tulok­seen­sa 142,5 kiloon hän on erit­täin tyytyväinen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­ton kokouk­ses­sa teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat luottamustehtäviin

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­to kokoon­tui ensim­mäis­tä ker­taa tiis­tai­na. Ensim­mäi­sen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli muun muas­sa alue­val­tuus­ton jär­jes­täy­ty­mi­nen ja luot­ta­mus­paik­ko­jen jako val­tuus­to­kau­del­le 2022–2025.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poro- ja poni­kyy­dit oli­vat las­kiais­rie­han vetonauloja

Las­kiais­tiis­tai­na Kel­lon asu­kas­tu­van mil­jöös­sä jär­jes­tet­ty las­kiais­rie­ha hou­kut­te­li pai­kal­le ihmi­siä run­sain jou­koin tuu­li­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta. Tapah­tu­man jär­jes­ti Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys yhdes­sä Kel­lon kyläyh­dis­tyk­sen kanssa.


Ruo­an koti­ja­ke­lu on ollut mie­lui­nen pal­ve­lu Kellossa

Kel­lon Asu­kas­tu­pa aloit­ti lou­nai­den kotiin­kul­je­tuk­sen koro­nan vuok­si 2020. Pal­ve­lua on pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään noin vii­den kilo­met­rin säteel­lä vapaa­eh­toi­sen kul­jet­ta­jan voi­min. Asukastuvan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat myönnettiin

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat on jaet­tu tämän vuo­den osal­ta. Toi­min­ta­ra­han mää­rä kul­la­kin Oulun suur­alu­eel­la on 0,8 euroa asu­kas­ta koh­den. Esi­tyk­sen toi­min­ta­ra­han jakaan­tu­mi­ses­ta lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­le teki hake­mus­ten perus­teel­la kun­kin alu­een oma asukasilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­sal­lis­pu­vus­ta on ulkoiluvaatteeksikin

Kivi­nie­men kala­sa­ta­mas­sa oli aurin­koi­se­na las­kiais­sun­nun­tai­na pal­jon ulkoi­li­joi­ta. Hei­dän jou­kos­saan vilah­te­li muu­ta­mia kan­sal­lis­pu­kuun tai sen osaan pukeu­tu­nei­ta las­kiai­sen­viet­tä­jiä. Kysees­sä oli valtakunnalliseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus