Kello

Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.

Lue lisää
Ruo­ka-apua jouluksi

LC Haukipudas/Kello lah­joit­ti vii­si kap­pa­let­ta 70 euron arvois­ta jou­lu­ruo­ka­se­te­liä käy­tet­tä­väk­si K‑market Mar­tin­nie­meen. Lah­ja­kor­tit toi­mit­taa ruo­­ka-apua tar­vit­se­vil­le saa­jil­le Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan diakoniatyö.…


Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­va valmistui

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van, joka ohjaa alu­een tule­vaa maan­käyt­töä. Osay­leis­kaa­vaa esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Osayleiskaavassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus