Nyt kon­ta­taan!

Ran­ta­poh­jas­ta 28.7.1977: 5‑vuotias Irja oli pääs­syt isän­sä kans­sa suol­le hil­lo­ja poi­mi­maan. Kun he oli­vat kul­ke­neet jo mel­ko pit­kän mat­kan, kysyi isä Irjal­ta: “Vie­lä­kö sinä jak­sat kau­em­mak­si kah­la­ta?” “Vie­lä minä vähän mat­kaa jak­san, mut­ta miten minä sit­ten takai­sin jak­san”, ihmet­te­li tyt­tö. Hupi-Duunari

Ilmai­sek­si uimaan sunnuntaina.
Oulun uima­hal­lei­hin, myös Vesi-Jatu­liin, pää­see mak­sut­ta uimaan Kau­kon päi­vä­nä sun­nun­tai­na 3.3. nor­maa­lien sun­nun­tai­au­kio­loai­ko­jen puit­teis­sa. Mak­sut­to­man sisään­pää­syn tar­joa­vat Oulun Ener­gia sekä liikuntapalvelut.

Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la on Vesi-Jatu­lis­sa tors­tai­na 7.3. ja per­jan­tai­na 8.3. meren­nei­to­uin­nin kokei­lu­ker­to­ja 8–15-vuotiaille meren­nei­doil­le ja ‑ahdeil­le. Mukaan pää­see uin­ti­mak­sul­la, mut­ta ilmoit­tau­tu­mis­ta edel­ly­te­tään etu­kä­teen säh­köi­ses­sä järjestelmässä.

Ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma Torpanmäellä.
Lap­si­per­hei­den ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Tor­pan­mäel­lä kes­ki­viik­ko­na 6.3. kel­lo 12–15. SPR tar­jo­aa sop­pa­ty­kil­lä val­mis­tet­tua kana­keit­toa, mak­ka­raa ja kuu­maa mehua. Tor­pan­mäel­lä voi las­kea mäkeä omil­la liu­ku­reil­la tai kel­koil­la, hiih­tää ja tou­hu­ta lumessa.

Koi­rat kiinni.
Ken­ne­liit­to muis­tut­taa, että met­säs­tys­lain mukai­nen koi­rien kiin­ni­pi­toai­ka alkaa koko maas­sa per­jan­tai­na 1. maa­lis­kuu­ta. Lain mukaan koi­rat on pidet­tä­vä kyt­ket­tyi­nä maa­lis­kuun alus­ta elo­kuun 19. päi­vään asti. Kiin­ni­pi­toai­ka kos­kee taa­ja­mien ulko­puo­li­sia aluei­ta. Jär­jes­tys­la­ki vel­voit­taa pitä­mään koi­rat aina kyt­ket­tyi­nä taa­ja­ma-alueil­la. Kiin­ni­pi­toa­jan aika­na koi­ra on pidet­tä­vä aina kyt­ket­ty­nä tai siten, että se on välit­tö­mäs­ti kytkettävissä.

Koi­raa saa pitää vapaa­na alu­een omis­ta­jan tai hal­ti­jan luval­la ainoas­taan piha­maal­la, puu­tar­has­sa tai muul­la aida­tul­la alu­eel­la. Koi­rien kiin­ni­pi­toa­jan nou­dat­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta luon­no­ne­läi­mil­lä oli­si rau­ha nii­den lisään­ty­mi­sa­jan aika­na. Kiin­ni­pi­toai­ka ei kos­ke vir­ka­teh­tä­vis­sä ole­via polii­sin, tul­lin, puo­lus­tus­voi­mien tai raja­var­tio­lai­tok­sen koi­ria tai paimentamis‑, opas- tai var­tioin­ti­teh­tä­vien kou­lu­tus­ti­lan­tei­ta. Kiin­ni­pi­toai­ka ei myös­kään kos­ke alle vii­den kuu­kau­den ikäi­siä pen­tu­ja tai pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä ole­via koiria.

Vep­säl­lä kon­ta­taan lumessa.
Vep­sän kou­lul­la jär­jes­te­tään ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma lau­an­tai­na 2.3. kel­lo 12–15. Mei­nin­ki on ren­toa. Ohjel­mas­sa on muun muas­sa lumi­kont­taus­ki­sa, lumiuk­ko­jen raken­nus­ki­sa, mäen­las­kua ja laa­vul­la turi­noin­tia. Hiih­tä­mään­kin pihas­ta pää­see. Myyn­nis­sä on mak­ka­raa ja muu­ta herk­kua, arpo­ja­kin voi ostaa.

Kun­to­hiih­toa Yli-Iissä.
Kal­le Jus­si­lan nimeä kan­ta­va kun­to­hiih­to jär­jes­te­tään Yli-Iis­sä sun­nun­tai­na 3.3. kel­lo 11.00. Reit­ti­nä urheilukenttä–Halajärvi–urheilukenttä, mat­koi­na 10 tai 20 kilometriä.

Hen­gen­pe­las­ta­jia Kiiminkiin?
Punai­sen Ris­tin veren­luo­vu­tus jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 4.3. Kii­min­gis­sä. Veren­luo­vut­ta­jia eli hen­gen­pe­las­ta­jia ote­taan vas­taan Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kel­lo 12.30–17.30. Veri­pal­ve­lun sivuil­ta kan­nat­taa vara­ta etu­kä­teen aika omal­le luo­vu­tuk­sel­le. Yhdel­lä veren­luo­vu­tuk­sel­la voi aut­taa jopa kol­mea potilasta.

Päi­väl­lä leffaan!
Iin kun­nan­kir­jas­to jär­jes­tää ensi vii­kol­la kak­si elo­ku­va­näy­tös­tä Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa. Ensim­mäi­se­nä näh­dään maa­nan­tai­na 4.3. Super Mario Bros. Movie, mis­sä Super Mario ja Lui­gi seikkailevat.
Tors­tai­na Mini­ki­no esit­tää elo­ku­van Ris­to Räp­pää­jä ja yöhauk­ka. Molem­mat elo­ku­vat alka­vat kel­lo 14 ja elo­ku­viin on mak­su­ton pää­sy. Maa­nan­tai­na elo­ku­va on kiel­let­ty alle seit­se­män vuo­tiail­ta, mut­ta Räp­pää­jä on sal­lit­tu kaikille.

Han­nan­ko­din lak­kaut­ta­mi­nen huolena.
Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on lak­kaut­taa Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­va, ikäih­mis­ten pal­ve­lui­hin kuu­lu­va Han­nan­ko­ti. Mikä­li näin käy, kah­dek­san ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lua­su­mis­paik­kaa oli­si tar­koi­tus kor­va­ta muu­al­la Oulun alueella.

Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo on kysel­lyt Poh­teel­ta, miten Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na Han­nah Mar­ti­nin tes­ta­ment­ti­va­roil­la perus­tet­tu Han­nan­ko­ti voi­daan lak­kaut­taa. Sitä on ihme­tel­ty laa­jem­min­kin. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mar­tin muut­ti Ame­rik­kaan ja tes­ta­ment­ta­si omai­suu­ten­sa hau­ki­pu­taa­lais­ten ikäih­mis­ten hyväksi.

Han­nan­ko­tia hal­lin­noi aikoi­naan Hau­ki­pu­taan kun­ta, sit­ten Oulun kau­pun­ki ja nykyi­sin se kuu­luu hyvin­voin­tia­lue Poh­teen Oulun alu­eel­li­sen pal­ve­lu­jen koko­nai­suu­teen. Ken­täl­lä on laa­jal­ti vie­lä epä­sel­vää, mikä taho lopul­ta päät­tää Poh­teen “Tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta” ja sen toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maan kuu­lu­vis­ta yksi­tyis­koh­dis­ta. Asia sel­vin­nee kevään mit­taan asuk­kail­le suu­na­tuis­sa infoissa.

Oulun kau­pun­ki hal­lin­noi Han­nah Mar­ti­nin tes­ta­ment­ti­ra­has­toa. Tes­ta­ment­ti­ra­has­tos­ta voi hakea avus­tuk­sia ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia edis­tä­vään toi­min­taan yksi­köis­sä, jot­ka toi­mi­vat Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alu­eel­la. Tie­toa rahas­tos­ta ja sen sään­nöis­tä löy­tyy sivul­ta: ouka.fi/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-koordinoimat-avustukset

Nuo­ri­sol­le toi­min­taa lomalle.
Iin kun­nan nuo­ri­so­työ jär­jes­tää hiih­to­lo­mal­la monen­lais­ta toi­min­taa nuo­ril­le. Maa­nan­tai­na 4.3. tar­jol­la on mak­sut­ta street-tans­sia 10–13 ja 14–17-vuotialle ja kes­ki­viik­ko­na 5.3. on mak­su­ton toi­min­ta­päi­vä Iisi-aree­nal­la ala­kou­lu­lai­sil­le kel­lo 10–14.

Tors­tai­na 7.3. avoin­na on nuo­ri­so­ti­la Majak­ka ja per­jan­tai­na 8.3. nuo­ri­so­ti­la Löhö­lä. Tans­si­tun­nil­le tulee ilmoit­tau­tua osoit­tees­sa www.ii.fi/verkkokauppa, toi­min­ta­päi­vään ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua etukäteen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.