Poh­de kar­sii eni­ten Kui­va­nie­mel­tä ja Yli-Iis­tä – Päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys säi­ly­mäs­sä Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kiimingissä

Haukiputaan, Iin ja Kiimingin palvelut sosiaali- ja terveyskeskuksena säilyvät. Tämä tarkoittaa, että niissä on saatavilla kiireetön lääkärin vastaanotto ja päiväaikainen päivystys, kuntoutus sekä apuvälinepalvelut. (Arkisto: Teea Tunturi)Haukiputaan, Iin ja Kiimingin palvelut sosiaali- ja terveyskeskuksena säilyvät. Tämä tarkoittaa, että niissä on saatavilla kiireetön lääkärin vastaanotto ja päiväaikainen päivystys, kuntoutus sekä apuvälinepalvelut. (Arkisto: Teea Tunturi)

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een joh­to esit­te­li vii­me vii­kol­la tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­man. Se sisäl­tää run­saas­ti pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­tu­ja toi­mia, joil­la etsi­tään jopa 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä, joil­la on vai­ku­tuk­sia pait­si alu­een asuk­kai­siin myös hen­ki­lös­töön. Osto­pal­ve­lui­ta vähen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eri osa-alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus