Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­to Krop­su siir­tyi Ikä­hei­mon omistukseen

Ulla Kropsu on tullut tutuksi hautauspalveluyrittäjänä vuosikymmenten ajan. Nyt Haukiputaan Hautaustoimiston vetovastuu on siirtynyt yrityskaupan myötä Ikäheimon yrittäjäveljeksille. Ullan vierellä Jussi Ikäheimo.

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­to Krop­su Oy siir­tyi yri­tys­kau­pal­la Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mon omis­tuk­seen. Ulla Krop­su on jää­nyt eläk­keel­lä 46 vuo­den työ­uran jälkeen.

Yri­tys jat­kaa Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­to­na samas­sa pai­kas­sa nykyi­ses­sä lii­ke­ti­las­sa Revon­tiel­lä. Yri­tyk­sen veto­vas­tuu siir­tyi yri­tys­kau­pan myö­tä 19.2. Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mol­le, jol­la on pit­kät perin­teet Oulun seu­dul­la. Hau­taus­pal­ve­lui­ta luot­saa­vat vel­jek­set Jus­si ja Sep­po Ikä­hei­mo, joil­la on hau­taus­toi­mis­to Oulun kes­kus­tas­sa Iso­ka­tu 11:ssä. Nyt toi­min­ta laa­je­nee Haukiputaalle.

– Jat­kam­me yri­tys­tä ja asia­kas­pal­ve­lua edel­leen Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­to­na nykyi­ses­sä lii­ke­ti­las­sa Revon­tie 5:ssä samoin aukio­loa­join, ker­too Sep­po Ikäheimo.

– Yri­tys­kaup­pa mah­dol­lis­taa pal­ve­lu­va­li­koi­man laa­jen­ta­mi­sen samal­le tasol­le, kuin meil­lä on Oulun kes­kus­tas­sa toi­mi­vas­sa liik­kees­säm­me. Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­tos­ta saa kaik­ki hau­tausa­lan pal­ve­lut saman katon alta, sisäl­täen esi­mer­kik­si kuk­ka­si­don­nat, uudet hau­ta­ki­vet ja hau­ta­ki­vi­työt, pito­pal­ve­lut ja perunkirjoitukset.

Sep­po Ikä­hei­mon mukaan Hau­ki­pu­taal­la tul­laan panos­ta­maan kor­kea­laa­tui­seen asia­kas­pal­ve­luun samoil­la arvoil­la kuin pää­toi­mi­pis­tees­sä Oulus­sa. Toi­min­ta Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­tos­sa jat­kuu Ulla Krop­sun luo­mal­ta hyväl­tä ja luo­tet­ta­val­ta pohjalta.

– Aloi­tim­me hyväl­lä mie­lel­lä ja innol­la toi­min­nan tääl­lä Haukiputaalla.

Ulla Krop­su ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen, että Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­ton toi­min­ta jat­kuu Ikä­hei­mon hau­taus­toi­mis­ton huo­mas­sa ja luo­tet­ta­vis­sa käsissä.

Vie­lä Ulla ei ole ehti­nyt teh­dä mitään eri­tyi­siä suun­ni­tel­mia elä­ke­päi­vien­sä varal­le, sil­lä pape­ri­työt ovat vie­neet vie­lä tii­viis­ti aikaa. Muu­tos arkeen tulee kui­ten­kin ole­maan iso.

– Var­maa on, että las­ten­las­ten kans­sa voin jat­kos­sa viet­tää enem­män aikaa, mikä on tosi muka­vaa, hän iloitsee.

Vii­mei­set 15 vuot­ta Ulla Krop­su on luot­san­nut hau­taus­toi­mis­toa yksin. Aikoi­naan hän osti Hau­ki­pu­taan Hau­taus­toi­mis­ton ja kuk­ka­kau­pan yhdes­sä äitin­sä Rai­san kanssa.

Työ hau­taus­toi­mis­to­y­rit­tä­jä­nä on ollut sito­vaa ja hen­ki­ses­ti välil­lä ras­kas­ta­kin, mut­ta se on anta­nut todel­la paljon.

– Olen tykän­nyt työs­tä­ni, jos­ta olen saa­nut voi­maa. Har­vas­sa amma­tis­sa pää­see yhtä lähel­le ihmis­tä kuin tässä.

Lähei­sen­sä menet­tä­nei­den omais­ten kans­sa käy­dään hau­taus­jär­jes­te­lyis­tä sovit­taes­sa usein läpi syväl­li­siä kes­kus­te­lu­ja, mikä edel­lyt­tää empa­ti­aa ja myö­täe­lä­mis­tä. Hau­ki­pu­taa­lai­set ja asia­kas­kun­ta laa­jem­mal­ta­kin alu­eel­ta ovat tul­leet tutuik­si vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Vii­mei­sel­le mat­kal­le edes­men­nei­tä on saa­tu saat­taa jo useas­ta sukupolvesta.

Ulla Krop­su halu­aa lausua sydän­läm­pöi­set kii­tok­set omai­sil­le luot­ta­muk­ses­ta ja kiit­tää myös yhteis­työ­kump­pa­nei­ta hyväs­tä yhteis­työs­tä. Hän on lii­kut­tu­nut kai­kes­ta muis­ta­mi­ses­ta, mitä on saa­nut osak­seen, kun tie­to yri­tys­kau­pas­ta ja siir­ty­mi­ses­tä eläk­keel­le on kiirinyt.

– Iso halaus myös toi­min­nan jatkajille!

Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mon yrit­tä­jät halua­vat kiit­tää Ullaa pit­käs­tä uras­ta, hyväs­tä yhteis­työs­tä ja asiak­kait­ten kor­kea­laa­tui­ses­ta pal­ve­le­mi­ses­ta läpi vuo­si­kym­men­ten ja toi­vot­taa hänel­le hyviä eläkepäiviä.