Kii­tok­set latumestareille!

Ran­ta­poh­jas­ta 21.7.1977: Kak­si nuor­ta met­säs­tä­jää kehui asei­taan. Toi­nen sanoi ampu­neen­sa met­ti­ka­naa. Toi­nen kysyi, että sat­tui­ko, niin ampu­ja sanoi: “Ei, mut­ta meni niin lähel­tä, ettei se uskal­ta­nut enää väkät­tää.” A.V.Olhava

Luis­ti­met jal­kaan ja nisulle!
Iin kun­ta ja Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tys ry jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä luis­te­lu­ta­pah­tu­man ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa lau­an­tai­na 24.2. kel­lo 13–15. Ensim­mäi­sel­le 150:lle on tar­jol­la gril­li­mak­ka­raa, kuu­maa mehua ja nisua. Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat, että jääl­lä saa liik­kua ainoas­taan luis­ti­mil­la ja muut liik­ku­jat tulee ottaa huomioon.

Kuu­ta­mos­ta naut­ti­maan suksien.
Per­jan­tai­na 23.2. Yli-Olha­van maa­mies­seu­ra ry jär­jes­tää perin­tei­sen kuu­ta­mo­hiih­don Yli-Olha­vas­sa kel­lo 19 alkaen. Ulko­tu­lin valais­tu reit­ti kul­kee met­sän sii­mek­ses­sä katu­va­lo­jen ulottumattomissa.

Mat­kan pituus on 2,5 kilo­met­riä ja rei­tin voi kul­kea myös kävel­len. Innok­kaim­mil­le hiih­tä­jil­le on myös mah­dol­li­suus hiih­tää pidem­pi mat­ka. Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta ja rei­tin aloi­tus­pis­teel­lä maa­mies­seu­ran­ta­lol­la on myyn­nis­sä mak­ka­raa, kah­via ja arpoja.

Mak­sut­ta uimaan Kau­kon päivänä.
Oulun Ener­gia mah­dol­lis­taa kau­ko­läm­mön val­ta­kun­nal­li­se­na nimik­ko­päi­vä­nä, eli Kau­kon päi­vä­nä 3.3. kai­kil­le mak­sut­to­man sisään­pää­syn Oulun uima­hal­lei­hin. Mak­sut­ta uimaan pää­see siis Vesi-Jatu­lis­sa sekä Rak­si­lan ja Raa­tin uimahalleissa.

Kau­kon päi­vän tem­paus toteu­te­taan nyt vii­det­tä ker­taa ja sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää alu­eel­lis­ta hyvin­voin­tia ja tuo­da esiin Oulun Ener­gian pai­kal­lis­ta ja vas­tuul­lis­ta energiaosaamista.

Latu­jen teki­jöil­le sataa kiitosta.
Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on tänä­kin vuon­na oltu eri­tyi­sen kii­tol­li­sia vapaa­eh­toi­sil­le latu­jen ja käve­ly­reit­tien teki­jöil­le. Alu­een pus­ka­ra­diois­sa teki­jöi­tä kii­tel­lään vuo­laas­ti ja aihe nousee kes­kus­te­luun myös niin pai­kal­li­sil­la huol­toa­se­mil­la kuin kuntosaleillakin.

Perin­ne­po­ri­noi­ta Kui­va­nie­mel­lä ja Iissä.
Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tys jär­jes­tää yhdes­sä Iin kir­jas­ton kans­sa perin­ne­po­ri­nat Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa 26.2. kel­lo 17.30. Pori­nois­sa muis­tel­laan alu­eel­la toi­mi­nei­ta kaup­po­ja, kaup­piai­ta ja kau­pan­te­koon liit­ty­viä tari­noi­ta. Samal­la yhdis­tys kerää tulee näyt­te­lyä var­ten valo­ku­via kau­pois­ta, eli omia kuvia toi­vo­taan otet­ta­vak­si mukaan.

Iin kir­jas­to jär­jes­tää myös yhteis­työs­sä Iin Mic­ro­po­lik­sen kans­sa perin­ne­po­ri­nat Iijoen uitos­ta 27.2. kel­lo 18 Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa. Tapah­tu­mas­sa muis­tel­laan ja tari­noi­daan yhdes­sä Iijoen uitos­ta. Molem­mat tapah­tu­mat ovat mak­sut­to­mia ja avoi­mia kaikille.

Toi­vo­las­sa perin­tei­set hiihtokisat.
Kii­min­gin Ala­ky­län Toi­vo­las­sa (Vene­kos­ken­tie 14) hiih­de­tään sun­nun­tai­na 25.2. las­ten­hiih­dot. Tyy­li on vapaa, kaik­ki hiih­tä­jät pal­ki­taan ja sar­jo­ja on 13-vuo­tiais­ta nuo­rem­piin. Ohjel­mas­sa on myös poni­rat­sas­tus­ta ja kios­kis­ta myy­dään herk­ku­ja. Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa kel­lo 12, kisat kel­lo 13.

Vir­pi­nie­mi Golf kent­tä­ran­kin­gin kärkipäässä.
Golf­pis­te jul­kai­see kah­den vuo­den välein kent­tä­ran­kin­gin ja vii­me vuo­den ran­kin­gis­sa Vir­pi­nie­mi Golf on maan seit­se­män­nek­si paras golf­kent­tä. Taak­se jäi 130 muu­ta kent­tää. Kent­tiä arvioi­daan niin rei­ti­tyk­sen, pelat­ta­vuu­den, kun­non, vii­meis­te­lyn, desig­nin, ilma­pii­rin ja viih­ty­vyy­den, pal­ve­lun, klu­bi­ta­lon ja oheis­pal­ve­lui­den sekä hin­ta-laa­tusuh­teen näkö­kul­mis­ta. Edel­li­ses­sä ran­kin­gis­sa Vir­pi­nie­mi Golf oli sijal­la 16.

Kii­min­gis­sä musisoidaan.
Koko per­heen tal­vi­lau­lu­ti­lai­suus Rati riti ral­la on lau­an­tai­na 24.2 kel­lo 16 Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Ohjel­mas­sa on yhteis­lau­lua ja Lau­lu­jout­se­net-kuo­ron esi­tyk­siä. Kuo­roa joh­taa Ulla Metsänheimo.

Sun­nun­tai­na 25.2 kel­lo 15 on vuo­ros­sa Ris­to Aina­lin urku­kon­sert­ti yhteis­vas­tuun hyväk­si Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen uruil­la. Aina­li on pit­kään vai­kut­ta­nut muusik­ko ja kirk­ko­musii­kin leh­to­ri, joka kun­nioi­tet­ta­vas­ti yli 70-vuo­ti­aa­na yhä konsertoi!

Pide­tään Onne­la lämpimänä.
Loma­ko­ti Onne­la ry Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä on toi­mi­nut 70 vuot­ta. Onne­lan hal­li­tus on käyn­nis­tä­nyt pien­ke­räyk­sen, jot­ta Onne­la voi­daan pitää läm­pi­mä­nä tal­vi­kau­den ja jat­kos­sa­kin. Myös koro­na­vuo­sien tulot­to­muus tun­tuu vie­lä­kin. Osal­lis­tu­mis­oh­jei­ta keräyk­seen: www.lomakotionnela.fi

Vuon­na 2023 Onne­lan Per­he­päi­väs­sä kävi yli 70 eri per­het­tä. Käyn­te­jä ker­tyi yli 1100. Val­tao­sa oli Ase­ma­ky­läl­tä, mut­ta myös koko Hau­ki­pu­taan alu­eel­ta tul­tiin Onnelaan.

LaF­Kiais­rie­ha Kimmokkeella.
Kii­min­gin Kim­mok­keel­la vie­te­tään LaF­Kiais­rie­haa lau­an­tai­na 24.2. kel­lo 11–14. Ohjel­mas­sa on kil­pai­lu­ja, arvon­taa, poni­rat­sas­tus­ta, lumi­fu­tis­ta ja mäen­las­kua. Myyn­nis­sä on herk­ku­ja. Muka­na jär­jes­te­lyis­sä LaFK–KKP:n lisäk­si Kii­mU sekä alu­een yrityksiä.

Pos­ti­mer­kin päi­vä Oulus­sa 24.2.
Pos­ti­merk­ki ei ole vie­lä kovin van­ha, ensim­mäi­nen ilmes­tyi Englan­nis­sa vuon­na 1840. Se oli nimel­tään Pen­ny Black, sii­nä oli kunin­ga­tar Vic­to­rian kuva ja arvo 1 d eli pen­ny. Täs­tä mer­kis­tä läh­ti liik­keel­le hyvin nopeas­ti pos­ti­mer­kin tari­na. Suo­mes­sa­kin ensim­mäi­nen pos­ti­merk­ki ilmes­tyi vuon­na 1856, olim­me sil­loin Venä­jän val­lan alai­se­na. Merk­kim­me oli soi­kion mal­li­nen, sii­nä oli arvo­na 5 kopeek­kaa, toi­nen samaan aikaan ilmes­ty­nyt merk­ki oli 10 kopee­kan arvoi­nen. Lisää tie­toa pos­ti­mer­keis­tä ja sen keräi­lys­tä saa ensi lau­an­tai­na klo 11–16 Kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa Oulun pos­ti­merk­ki­ker­hon jär­jes­tä­mäs­sä Pos­ti­mer­kin päi­väs­sä. Saat tie­toa pos­ti­merk­kien keräi­lys­tä tai tuo kokoel­ma­si arvioi­ta­vak­si, saat kokoel­man puo­lu­eet­to­man arvion ja suun­ni­tel­man, miten kokoel­maa oli­si hyvä kehit­tää. Tar­vit­taes­sa avus­tam­me myös kokoel­mien realisoinnissa.

Vene­val­ka­ma Karin rannaksi?
Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­man Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen var­rel­la voi­si nime­tä uudes­taan Karin ran­nak­si, lähei­syy­des­sä asu­neen, edes­men­neen luotsin/merikapteenin Kari Lie­dek­sen muis­tol­le. Tämä tuli mie­leen alu­eel­la usein ulkoi­le­val­la paris­kun­nal­la. Oli­si­ko asial­le kan­na­tus­ta, ja miten toteutuisi?