Teks­ta­rit

Yksi tai pari välin­pi­tä­mä­tön­tä koi­ra­no­mis­ta­jaa pys­tyy pilaa­maan mui­den ulkoi­lu­nau­tin­non. Aina­kin Yli­kii­min­gin kir­kol­la oli lau 10.2. koi­ra­nu­los­tei­ta pit­kin poi­kin eräin osin käve­ly-/pyö­räi­ly­väy­liä.
Lenk­kei­li­jä

Mil­loin­han Iis­tä Ala­ran­nan­tien var­res­sa ole­van pala­neen talon jää­mis­tö pois­te­taan. On jo ollut kau­an ja ei kyl­lä ympä­ris­töön sovi.
Päi­vit­täin ohi kulkeva

Uskon, että Suo­mi sai hyvän pre­si­den­tin ja emme menet­tä­neet hyvää kan­san­edus­ta­jaa, kaik­ki voittivat.
Esko

Uusi uljas pre­si­dent­ti tuli valit­tua meil­lä demo­kraat­ti­ses­ti. Hyvä niin ja puli­nat pois! Aina voi kui­ten­kin miet­tiä, että min­kä ver­ran gal­lu­pit vai­kut­ta­vat kan­saan ja siten lop­pu­tu­le­maan. Ihmi­nen on lau­ma­sie­lu ja halu­aa olla voit­ta­jien puo­lel­la. Jakau­tusi­vat­ko äänet tasai­sem­min gal­lu­peit­ta esim. 1. kier­rok­sel­la, jos pelk­kä per­soo­na, cv ja koke­mus ratkaisivat?
Hajat­te­li­ja

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.