Jääli

Kala­mäen jou­lu­pol­ku joh­dat­taa jou­lun tunnelmaan

Jää­lin Kala­mäes­sä on jou­lu­aat­toon saak­ka kul­jet­ta­vis­sa Jää­lin kou­lun jou­lu­pol­ku, joka sijait­see met­säs­sä lin­tu­tor­nin lähei­syy­des­sä. Pol­ku sai alkun­sa sii­tä, että sen piti olla Jää­lin jou­lua­vauk­sen yhtey­des­sä, mut­ta kun tapah­tu­ma jou­dut­tiin peru­maan, syn­tyi Jää­lin kou­lul­la aja­tus sen lait­ta­mi­ses­ta Kalamäkeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­va valmistui

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van, joka ohjaa alu­een tule­vaa maan­käyt­töä. Osay­leis­kaa­vaa esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Osayleiskaavassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke on mah­dol­li­suuk­sia täynnä

Oulu ei aio pitää kynt­ti­lään­sä vakan alla, eikä jät­tää yhden­kään kylä­kun­nan kult­tuu­ri­sia avu­ja huo­miot­ta, kun Oulu2026-kult­­tuu­­ri­­pää­­kau­­pun­­ki­­han­­ket­­ta rakennetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti auki kai­kil­le, Kii­min­gin Yrit­tä­jien leh­ti jaos­sa Kii­min­gis­sä ja Jää­lis­sä sekä Ylikiimingissä

Tors­tain 10.12. Ran­ta­poh­ja on kaik­kien luet­ta­vis­sa näköis­leh­te­nä. Sitä pää­see luke­maan sivu­jen koh­das­ta AVOIMET NÄKÖISLEHDET tai  täs­tä. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään…


Jää­lin ostos­kes­kuk­sen pur­ku­työt käyn­nis­ty­vät tam­mi­kuus­sa – Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­ni muut­taa vii­mei­se­nä pois puret­ta­vis­ta taloista

Jää­lin ostos­kes­kuk­sen van­ho­jen raken­nus­ten pur­ka­mi­ses­ta on puhut­tu jo aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Osta­rin yrit­tä­jiä on pidet­ty jän­ni­tyk­ses­sä, kun lii­ke­ti­lo­jen koh­ta­lo on ollut epä­sel­vä. Nyt tilan­ne alkaa kon­kre­ti­soi­tua, kun niin sano­tun Osuus­pan­kin pään raken­nus­ten vuo­kra­so­pi­muk­set päät­ty­vät jou­lu­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä. Näis­sä lii­ke­ti­lois­sa ovat vii­me vuo­si­na toi­mi­neet muun muas­sa kir­jas­to, neu­vo­la, Siwa, R‑Kioski, Pos­ti, Par­tu­ri-kam­paa­mo Hiuk­se­la, Spor­tel­lo-kun­to­sa­li, Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­ni sekä Jää­lin kou­lun ilta­päi­vä­ker­ho ja Oulu-opis­to. Tilois­sa on ollut myös asuntoja. 

Erä­maa­la­tu Jää­lis­tä Koi­te­liin lun­ta vail­le val­mis – Jää­lin etä­asu­ka­sil­las­sa luo­tiin kat­se tulevaan

Jää­lin suur­alu­een ensim­mäi­nen etä­asu­ka­sil­ta koko­si pai­kal­le neli­sen­kym­men­tä alu­een asu­kas­ta kuu­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Jää­lis­sä on par­hail­laan käyn­nis­sä Jää­lin kes­kuk­sen I‑vaiheen työt, jot­ka val­mis­tu­vat ensi vuo­den loka­kuun lop­puun men­nes­sä. I‑vaiheessa kas­von­sa pesee enti­nen urhei­lu­ken­tän alue ympä­ris­töi­neen. Alu­eel­le raken­ne­taan uusia pyö­rä­tei­tä, katu­ja perus­kor­ja­taan, valais­tus­ta paran­ne­taan ja Jää­li­hal­lin koh­ta saa bus­si­py­sä­kit molem­min puo­lin tie­tä. Uut­ta asu­mis­ta on kaa­voi­tet­tu urhei­lua­lu­een, van­han kou­lun ja entis­ten lii­ke­ra­ken­nus­ten paikalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus