Hae vähä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lu­jen järjestäjäksi

Oulu on vuo­sit­tain varan­nut bud­je­tis­saan vähä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lu­ja var­ten 10 000 euroa. Jou­lu­ruo­kai­lui­hin varat­tua rahaa voi­vat hakea rekis­te­röi­ty­neet asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­set sekä seu­ra­kun­nat Oulun alueella.

Jou­lu­ruo­kai­lut voi­vat olla eri­lai­sia eri alueil­la, mut­ta nii­den koh­de­ryh­mä­nä ovat vähä­va­rai­set ja työt­tö­mät. Avus­tus­ta myön­ne­tään ainoas­taan tapah­tu­mas­sa jaet­ta­van läm­pi­män jou­lu­ruu­an kus­tan­nuk­siin. Käy­tet­tä­vis­sä ole­va raha pyri­tään jaka­maan mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­ses­ti eri aluei­den kesken.

Haki­joi­den tulee ilmoit­taa kes­ki­viik­koon 2.11. men­nes­sä, min­kä­lai­sia jou­lu­ruo­kai­lu­ja he aiko­vat jär­jes­tää työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Vapaa­muo­toi­sen hake­muk­sen voi lähet­tää säh­kö­pos­til­la Oulun kau­pun­gin kir­jaa­moon säh­kö­pos­tit­se tai postitse.