Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.

Hank­kees­sa jär­jes­te­tään sään­nöl­lis­tä kylä­toi­min­taa maa­seu­tua­luei­den kylil­lä yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Mukaan valit­ta­vil­la kylil­lä toteu­te­taan kai­kil­le avoi­mia mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­päi­viä kylä­koh­tais­ten tar­pei­den mukai­ses­ti lii­kun­taan, ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Lisäk­si jär­jes­te­tään kylä­läi­sil­le koh­den­net­tu­ja vir­kis­tys­päi­viä kuntakeskuksiin.

Tavoit­tee­na on, että kylien asuk­kaat pää­se­vät kokei­le­maan eri­lai­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja lähel­lä koti­aan ja tutus­tu­maan pal­ve­lun­tar­joa­jiin. Samal­la tes­ta­taan toi­min­ta­mal­lia, jon­ka kaut­ta yhdis­tyk­set ja yri­tyk­set sekä kun­nat voi­si­vat jat­kos­sa tar­jo­ta pal­ve­lu­jaan myös kun­ta­kes­kus­ten ulko­puo­lel­la. Lisäk­si jär­jes­te­tään ver­tais­ta­paa­mi­sia, jois­sa kylä­toi­mi­joil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tu­mi­seen ja koke­mus­ten jakamiseen.

Muka­na ole­vat kylät vaih­tu­vat syys- ja kevät­kausit­tain. Hank­keen ensim­mäi­set kylät syys­kau­del­ta 2022 ovat Lai­ta­saa­ri (Muhos), Mark­kuu (Tyr­nä­vä), Pirt­ti­kos­ki (Pyhä­jo­ki) sekä Siu­rua (Pudas­jär­vi).

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry toteut­taa han­ket­ta Maa­seu­tu­ra­has­ton tuel­la 1.1.2022 — 30.9.2024. Han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskus.