Jääli

Puhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avautuu…

Lue lisää

Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…

Lue lisää

Uusi ikäih­mis­ten per­he­ko­ti avat­tiin Jäälissä

Yksi pie­ni puhe­lin­kes­kus­te­lu jää­li­läis­ten Rai­ja Hil­tusen ja Sari Koop­ma­nin välil­lä joh­ti sii­hen, että Rai­jan kotiin perus­tet­tiin ikäih­mi­sil­le suun­nat­tu Per­he­ko­ti Hel­li. Nyt kou­lu­tuk­set on käy­ty ja koti on val­mis otta­maan asuk­kai­ta. Per­he­ko­ti Hel­lis­sä on kuusi päi­vä­paik­kaa sekä mah­dol­li­suus ottaa kak­si asu­kas­ta myös ympärivuorokautisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Kym­me­net ehdok­kaat pyr­ki­vät Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Oulun valtuustoon

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on kulu­val­la vaa­li­kau­del­la ollut Oulu kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa perä­ti 15 val­tuu­tet­tua, jois­ta 12 tavoit­te­lee itsel­leen jat­ko­kaut­ta. Kaik­ki­aan Oulus­sa eri puo­lueil­la on ehdok­kai­ta täl­lä het­kel­lä yhteen­sä rei­lut 600. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta val­tuus­toon hala­ja­vat kym­me­net ehdok­kaat eri puo­luei­den lis­toil­ta. Val­tuus­toon vali­taan 67 val­tuu­tet­tua. Vii­me vaa­leis­sa uudel­leen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon valit­tiin 43 val­tuu­tet­tua, jois­ta uusia oli 24. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auto­kau­pal­le tont­ti­va­raus Välikylästä

Jää­lin Väli­ky­län yri­tys­puis­tos­ta on varat­tu lii­ke- ja toi­mi­ti­la­tont­ti Kiin­teis­tö Oy Jää­lin kes­kuk­sel­le, joka suun­nit­te­lee Väli­rin­teen alu­eel­le lii­ke- ja toi­mis­to­ra­ken­nus­ko­ko­nai­suut­ta. Ton­tis­ta teh­tiin vuo­kra­va­raus, mut­ta toi­mi­jal­la on sil­le myös osto-optio kym­me­nen vuo­den ajan. Varaus on vah­vis­tet­ta­va vuo­den lop­puun men­nes­sä. Ton­tin pin­ta-ala on lähes 9 000 neliö­tä ja raken­nusoi­keut­ta sil­lä on rei­lut 3 000 kerrosneliömetriä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus