Jääli

Suku­pol­vien yhteis­työl­lä asu­muk­sia linnuille

Jää­lin kou­lun ylä­kou­lu­lai­set raken­si­vat lin­nun­pönt­tö­jä Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen lah­joit­ta­mis­ta tar­vik­keis­ta ja pie­nem­mät oppi­laat kävi­vät kiin­nit­tä­mäs­sä ne pui­hin Kala­mäen alu­eel­le vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vapaa­eh­tois­ten kanssa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt voi vai­kut­taa 50 000 euron mää­rä­ra­han jakoon

Kun­ta­lai­set pää­se­vät ideoi­maan, suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään äänes­tä­mäl­lä, miten 50 000 euroa käy­te­tään Oulun aluel­la hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 26.4.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.

Syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen käynnissä

Oulun seu­ra­kun­tien syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 30.4. asti. Toi­min­ta alkaa vii­kol­la 33 ja tar­jon­taa on laa­jas­ti seu­ra­kun­tien alu­eel­la. Ker­hot ovat mak­sut­to­mia ja mukaan ote­taan lap­sia 2- tai 3‑vuotiaasta ylös­päin, asui­na­lu­ees­ta ja seu­ra­kun­ta­ra­jois­ta riippumatta.