Jää­lin auto­kou­lu­pal­ve­lut paranivat

Sanna Kaiston autonkoulun Capseli löytyy nyt Jäälistä. (Kuva: Cap-Autokoulu)Sanna Kaiston autonkoulun Capseli löytyy nyt Jäälistä. (Kuva: Cap-Autokoulu)

Iiläi­nen, pit­kään lii­ken­nea­lal­la työs­ken­nel­lyt ja jo useam­man vuo­den sopi­mus­yrit­tä­jä­nä Cap-Auto­kou­lus­sa ollut San­na Kais­to laa­jen­si maa­lis­kuus­sa toi­min­taan­sa Jää­liin, jon­ne hän perus­ti yri­tyk­sel­leen Capseli-pisteen.

– Tein tämän, jot­ta jää­li­läi­set sai­si­vat parem­paa auto­kou­lu­pal­ve­lua, Kais­to kertoo.

Jää­lis­sä auto­kou­lun toi­mis­to­na on lii­ku­tel­ta­va perä­kär­ry, jos­sa on pie­ni toi­mis­to kah­vin­keit­to­mah­dol­li­suuk­si­neen sekä ajo­si­mu­laaat­to­ri. Ilma­läm­pö­pump­pu pitää tilan tal­vel­la läm­pöi­se­nä ja kesäl­lä vii­leä­nä. Sama toi­mis­to liik­kuu Hau­ki­pu­taal­la ja Pate­nie­mes­sä sekä tar­vit­taes­sa Yli-Iis­sä. Kiin­teät toi­mi­pis­teet Kais­tol­la on Iis­sä ja Kii­min­gis­sä. Hän työl­lis­tää itsen­sä lisäk­si yhden vaki­tui­sen työn­te­ki­jän eli kak­sois­sis­kon­sa sekä kesä­ai­kaan pari kesätyöntekijää.

Kais­to aloit­ti yrit­tä­jä­nä vuo­den 2020 maa­lis­kuus­sa, ja koro­na iski välit­tö­mäs­ti pääl­le. Se toi yri­tys­toi­min­taan haas­tei­ta ja lisä­kus­tan­nuk­sia muun muas­sa pois­sao­lo­jen vuok­si. Kais­to ker­too, että yhä edel­leen he pitä­vät kiin­ni hyväs­tä hygie­nias­ta kos­kien simu­laat­to­rei­ta, auto­ja ja toi­mis­to­ti­lo­ja. Koko­nai­suu­te­na hän kokee yrit­tä­jä­nä sel­vin­neen­sä mel­ko hyvin koro­nan riepottelusta.

Jää­lin uudes­sa toi­mi­pis­tees­sä pys­tyy suo­rit­ta­maan mopo‑,mopoauto‑, moot­to­ri­pyö­rä- ja hen­ki­lö­au­to­kor­tit. Lisäk­si tar­jol­la on ope­tus­lu­pa­pal­ve­lut sekä ajo­ky­vyn arvioin­nit. Mopoau­to­kor­tit Kais­to ajat­taa t3B-luo­kan traktorimönkijällä.

– Tar­vit­taes­sa saan mopon tai moot­to­ri­pyö­rän varus­tei­neen Cap­se­liin mukaan, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti kak­si­pyö­räi­set varus­tei­neen minul­la kul­ke­vat pakettiautossa.

Kais­to vink­kaa par­hail­laan ajo­kort­tia har­kit­se­val­le ilmoit­tau­tu­maan ennen kesän ruuhkia.

– Jos olet miet­ti­mäs­sä esim hen­ki­lö­au­to­kort­tia niin kan­nat­taa ilmoit­tau­tua nyt, kos­ka kesät ovat auto­kou­luis­sa ja tut­kin­to­pai­koil­la kii­rei­sin­tä aikaa. San­na Kais­to kehot­taa myös ver­tai­le­maan eri auto­kou­lu­ja, tut­ki­maan nii­den net­ti­si­vu­ja ja tar­kis­ta­maan, saa­ko ajo­tun­nit ajet­tua omal­la kylällä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.