Gal­lup: Mikä on tär­kein asia, joka päät­tä­jien pitää hoi­taa kun­toon tule­val­la vaalikaudella?

Matti ja Sisko Pennanen Kiimingistä toteavat, että kuntoon hoidettavia asioita on niin paljon, että yhtä on vaikea nimetä. Suomen talouden kuntoon saattaminen voisi pariskunnan mukaan kuitenkin olla sellainen. Äänestäminen on Pennasista erittäin tärkeää ja he toivovatkin, että kaikki käyttäisivät äänioikeuttaan.Matti ja Sisko Pennanen Kiimingistä toteavat, että kuntoon hoidettavia asioita on niin paljon, että yhtä on vaikea nimetä. Suomen talouden kuntoon saattaminen voisi pariskunnan mukaan kuitenkin olla sellainen. Äänestäminen on Pennasista erittäin tärkeää ja he toivovatkin, että kaikki käyttäisivät äänioikeuttaan.

Mikä on tär­kein asia, joka päät­tä­jien pitää hoi­taa kun­toon ensi vaa­li­kau­del­la? Näin kysyt­tiin Ran­ta­poh­jan alu­een turuil­la ja toreil­la vii­me päi­vien aika­na. Täl­lä sivul­la vastaukset.

Kysy­mys oli esil­lä myös Ran­ta­poh­jan Face­book-sivus­tol­la. Siel­lä useat vas­taa­jat halusi­vat päät­tä­jien hoi­ta­van tule­val­la vaa­li­kau­del­la kun­toon Suo­men ja suo­ma­lai­set. Ei enem­pää tai vähem­pää. Oman maan asioi­den hoi­ta­mi­nen oli vas­taa­jil­le tär­ke­ää. Maria Nyman nos­ti esil­le mie­len­ter­veys­krii­sin ja Mika Tii­rin­ki nuor­ten hyvin­voin­nin sekä mie­len­ter­vey­den hoi­ta­mi­sen etusi­jal­le. Jon­ne Kal­lio­ran­ta toi­voi, että kulu­ra­ken­ne askar­rel­laan sel­lai­sek­si, että työs­sä­kä­vi­jät tuli­si­vat toi­meen omil­laan ilman tukihimmeleitä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.