Kui­va­nie­men kau­ko­läm­pö­toi­min­ta siir­tyy kunnalle

Iin kun­ta ja Bio­ter­mo Oy ovat laa­ti­neet esi­so­pi­muk­sen ja neu­vot­te­le­vat kau­ko­läm­pö­toi­min­nan siir­tä­mi­ses­tä Iin kun­nal­le. Asias­ta tie­do­tet­tiin tänään Iin kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Iin kun­ta on otta­nut kau­ko­läm­mön toi­mit­ta­mi­sen teh­tä­väk­seen, kun­nes lii­ke­toi­min­ta­kaup­pa toteutuu.

Iin kun­nan yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka ker­too, että rat­kai­su kau­ko­läm­pö­toi­min­nan siir­tä­mi­ses­tä kun­nal­le syn­tyi sovus­sa Bio­ter­mo Oy:n kanssa.

– Tavoit­tee­nam­me oli löy­tää sopu­rat­kai­su, jot­ta aiem­pi toi­mi­ja pys­tyy ole­maan apu­nam­me, kun otam­me lai­tos­ta käyt­töön. Pit­kä­jän­tei­ses­ti­kin aja­tel­tu­na tämä oli kun­nal­le paras mah­dol­li­nen rat­kai­su tähän tilan­tee­seen, Rank­ka toteaa.

Ran­kan mukaan kau­ko­läm­pö­voi­ma­lai­tok­sel­le ollaan jo nyt pal­kat­tu osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa. Lai­tok­sen käyt­töö­no­tos­sa käy­te­tään myös kau­ko­läm­mön tek­ni­sen tuo­tan­non tun­te­vaa asiantuntijaa.

– Olem­me läh­te­neet riva­kas­ti liik­keel­le, ja työt ovat par­hail­laan käyn­nis­sä. Lai­tok­sel­la on kui­ten­kin tek­ni­siä ongel­mia, joi­den kor­jaa­mi­sen ottaa väki­sin aikansa.

Tule­vien viik­ko­jen aika­na häi­riöt kau­ko­läm­mön tuo­tan­nos­sa ovat­kin lait­teis­ton ja ver­kos­ton tek­nis­ten ongel­mien vuok­si mah­dol­li­sia. Läm­mön­tuo­tan­to pyri­tään kui­ten­kin vakaut­ta­maan nor­maa­lik­si mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Iin kun­nan tie­dot­tees­sa tode­taan, että kun­nal­la on käy­tös­sään riit­tä­vät resurs­sit häi­riöt­tö­män kau­ko­läm­pö­tuo­tan­non järjestämiseksi.

– Ylei­ses­ti parem­paan suun­taan men­nään tun­ti tun­nil­ta. Asioi­ta on nyt tapah­tu­mas­sa, jot­ta saa­daan kau­ko­läm­pö sem­moi­sel­le tasol­le kuin sen kuu­luu olla, yhdys­kun­ta­joh­ta­ja vakuuttaa.

Kau­ko­läm­mön pii­ris­sä ole­via asiak­kai­ta tie­do­te­taan kun­nan tie­dot­teen mukaan tar­kem­min erik­seen toi­min­nan muu­tok­sis­ta. Eelis Rank­ka sanoo, että kau­ko­läm­mön kat­kok­sis­ta joh­tu­via vuo­kra-alen­nus­pyyn­tö­jä käy­dään läpi koko kon­ser­nin kes­ken yhteis­työs­sä, ja nii­tä tar­kas­tel­laan tapauskohtaisesti.

Ran­ta­poh­ja uuti­soi vii­me vii­kon tors­tai­na Bio­ter­mo Oy:n ja Iin kun­nan käyn­nis­tä­neen neu­vot­te­lut kau­ko­läm­mön jake­luun liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta. Läm­mön sekä läm­pi­män veden kat­kok­set ovat olleen kui­va­nie­me­läis­ten har­mi­na jo usea­na talvena.

 

Artik­ke­lia muo­kat­tu 30.3. kel­lo 15.15: lisät­ty yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Ran­kan kommentit.