Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta esi­te­tään jälleen

Marraskuu. Olhavan koulu nousi jälleen puheenaiheeksi, kun hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston vuotta aiemmin tekemän koulun lakkauttamispäätöksen. Koulun kohtalo on tulossa uudelleen käsittelyyn alkuvuodesta. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Olhavan koulu syksyllä kuvattuna. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on esit­tä­nyt 30.3. pide­tys­sä kokouk­ses­saan Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Lau­ta­kun­ta aloit­taa Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen val­mis­te­lun ja hal­lin­to­lain mukai­set kuu­le­mi­set lak­kaut­ta­mi­sen valmistelusta.

Olha­van kou­lun hen­ki­lös­töl­le jär­jes­te­tään kuu­le­mis­ti­lai­suus 11. huh­ti­kuu­ta. Ylei­nen tie­do­tus­ti­lai­suus lak­kaut­ta­mis­val­mis­te­luis­ta pide­tään Olha­van kou­lul­la 19. huh­ti­kuu­ta kel­lo 17.30 alkaen. Kir­jal­li­set kan­na­no­tot Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta tulee jät­tää kun­nan­vi­ras­tol­le 26. huh­ti­kuu­ta kel­lo 15.00 mennessä.

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan tam­mi­kuus­sa perus­ta­ma Olha­van kou­lun työ­ryh­mä on päät­tä­nyt lisäk­si lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­nin seu­ran­ta-arvion toteut­ta­mi­ses­ta. Seu­ran­ta-arvio jär­jes­te­tään Olha­van kou­lua vii­me luku­vuon­na käy­neil­le nykyi­sil­le 2.–6.-luokkalaisille Hami­nan ja Kui­va­nie­men kou­luil­la 12.–13. huhtikuuta.

Olha­van kou­lu pää­tet­tiin alun perin lak­kaut­taa jo mar­ras­kuus­sa 2021. Tuol­loin asias­ta päät­ti Iin kun­nan­val­tuus­to pit­kän kes­kus­te­lun ja äänes­tyk­sen jäl­keen. Hal­lin­to-oikeus kui­ten­kin kumo­si lak­kau­tus­pää­tök­sen rei­lua vuot­ta myö­hem­min, sil­lä kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen val­mis­te­lun kat­sot­tiin olleen puut­teel­lis­ta. Hal­lin­to-oikeu­den mukaan kun­ta ei ole nou­dat­ta­nut asias­sa kun­nal­le kuu­lu­vaa tie­dot­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaamisvelvollisuutta.