Koi­te­li­kes­kuk­sel­le etsi­tään jäl­leen uut­ta toteuttajaa

Koitelin kehittäminen ei ole edennyt Oulun kaupungin toivomalla tavalla. Nyt Koitelin matkailu- ja virkistyskeskukselle etsitään uutta toteuttajaa. (Kuva: Rantapohjan arkisto)Koitelin kehittäminen ei ole edennyt Oulun kaupungin toivomalla tavalla. Nyt Koitelin matkailu- ja virkistyskeskukselle etsitään uutta toteuttajaa. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Koi­te­liin valit­tiin vuon­na 2018 Koi­te­li­kes­kus­ta toteut­ta­maan kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Oy. Yri­tyk­sen varaus­ta jat­ket­tiin vuo­sien aika­na use­aan ottee­seen, mut­ta nyt varaus on rau­en­nut, sil­lä suun­ni­tel­mat eivät kon­kre­ti­soi­tu­neet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan täl­lä vii­kol­la Koi­te­lin mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen toteut­ta­jan uudel­leen hake­mi­sen. Hakuai­ka on tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saakka.

Suun­nit­te­lua­lu­een laa­juus on noin 3 900 neliö­met­riä. Raken­nusoi­keut­ta suun­nit­te­lua­lu­eel­la on 636 ker­ros­ne­liö­met­riä. Suun­nit­te­lua­lu­eel­la on mer­kit­tä­vä mää­rä säi­ly­tet­tä­vää puus­toa. Alu­ees­ta teh­dään 40 vuo­den vuo­kra­so­pi­mus. Valit­ta­val­la toi­mi­jal­la on mah­dol­li­suus vuo­kra­ta joko koko suun­nit­te­lua­lue tai käyt­tö­suun­ni­tel­man­sa mukai­nen alue. Kehi­tet­tä­vä alue sijait­see pysä­köin­tia­lu­een ja leik­ki­pai­kan väli­sel­lä alueella.

Oulun kau­pun­gin mat­kai­lustra­te­gian toi­men­pi­deoh­jel­ma 2018–2023 koros­taa mat­kai­lu­ve­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä. Oulun kau­pun­gin lähei­sis­tä luon­to­koh­teis­ta mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­vat Hai­luo­to, Syö­te, Rokua, Limin­gan­lah­ti, Vir­pi­nie­mi sekä eri­tyi­ses­ti kesä­ai­kaan Koi­te­lin kos­kia­lue. Koi­te­lis­sa arvioi­daan­kin käy­vän vuo­sit­tain jo noin 100 000 kävi­jää. Koi­te­lin alu­een mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kus­ta on suun­ni­tel­tu jo useal­la vuo­si­kym­me­nel­lä, mut­ta han­ke ei ole kon­kre­ti­soi­tu­nut. Myös­kään Kii­min­ki­joen län­si­ran­nal­le suun­ni­tel­tu Ruusu­laak­son mök­kia­lue ei otta­nut aika­naan tuul­ta alleen.

Koi­te­lin­kos­ken alue on Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton vuon­na 2013–2015 laa­ti­man mai­se­ma-aluei­den päi­vi­tys- ja täy­den­ny­sin­ven­toin­nin mukaan mat­kai­lu­mai­se­ma­na maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas mai­se­ma-alue. Se tukeu­tuu Kii­min­ki­jo­keen ja joes­sa on usei­ta kos­kia, jois­ta mai­se­mal­li­ses­ti mer­kit­tä­vin on Koi­te­lin­kos­ki. Koi­te­lin kos­ki­mai­se­ma onkin tun­net­tu vir­kis­täy­ty­mis­paik­ka. Alu­eel­la on moni­puo­lis­ta kult­tuu­ri- ja elin­kei­no­his­to­ri­aa ja alu­een vir­kis­tys­toi­min­taan liit­ty­vät raken­nel­mat ovat luon­te­va osa his­to­rial­li­ses­ti ker­rok­sel­lis­ta kulttuuriympäristöä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.