Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Joni Meriläinen

Joni Meriläinen on jääliläinen SDP:n ehdokas.

Nimi: Joni Meriläinen.

Ikä: 37.

Puo­lue: SDP.

Asuin­paik­ka: Jääli.

Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa. Per­hee­seen kuu­luu vai­mo ja koira.

Ammat­ti: Järjestökoordinaattori.

Har­ras­tuk­set: Per­ho­ka­las­tus, ulkoi­lu, luon­nos­sa liikkuminen.

Mot­to: Kai­ken A ja O on avoi­muus ja oikeudenmukaisuus.

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Ehdot­to­mas­ti pitää olla huo­lis­saan. Opet­ta­jia tulee kuul­la enem­män tule­vis­sa uudis­tuk­sis­sa. Kou­lu­maa­il­ma tulee rau­hoit­taa jat­ku­vil­ta uudis­tuk­sil­ta sekä han­ke­hum­pal­ta ja seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la teh­dä koko­nais­val­tai­nen perus­kou­lu-uudis­tus, jos­sa taa­taan opet­ta­jil­le työ­rau­ha ja riit­tä­vät resurs­sit. Inkluusio on hie­no sana ja kau­nis aja­tus, mut­ta ei vali­tet­ta­vas­ti toi­mi ilman riit­tä­viä resurs­se­ja. Myös ryh­mä­ko­ko­ja tulee pie­nen­tää ja osoit­taa sii­hen riit­tä­vä rahoitus.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­men tulee olla luo­tet­ta­va ja vah­va Nato-maa. Suo­men tulee ottaa oma roo­lin­sa Natos­sa omien vah­vuuk­sien­sa ja osaa­mi­sen­sa kautta.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Mei­dän tulee huo­leh­tia vas­tuul­li­ses­ti met­sis­täm­me ja luon­non moni­muo­toi­suu­des­ta. Lii­ken­teen pääs­tö­jä tulee vähen­tää oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja ottaa täs­sä aluei­den eri­lai­suus huo­mioon, muun muas­sa ete­län ruuh­ka­mak­sut. Tar­vi­taan moni­puo­li­ses­ti uusiu­tu­vaa ener­gi­aa, ydin­voi­maa, aurin­ko­voi­maa, tuu­li­voi­maa sekä vesivoimaa.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Ilman muu­ta täl­lai­set alu­eet on pidet­tä­vä elin­voi­mai­si­na. Koro­na-aika­na huo­ma­sim­me, miten muut­to alkoi suun­tau­tua myös kau­pun­geis­ta maa­seu­dul­le. Tähän vai­kut­taa lisään­ty­nyt etä­työ ja sen mah­dol­li­suu­det. Toi­mi­vat verk­ko­yh­tey­det ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa, pal­ve­lu­verk­koa tulee yllä­pi­tää, kaa­voi­tuk­sen jous­ta­vuu­des­ta on huo­leh­dit­ta­va ja infras­ta pidet­tä­vä huolta.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

On usei­ta hank­kei­ta mitä haluan edis­tää, mut­ta ensim­mäi­si­nä nousee mie­leen Kuusa­mon­tien remon­tin rahoi­tus, poh­joi­sen ratayh­tey­det (2‑raide sekä yhtey­det Ruot­siin ja Nor­jaan) sekä vael­lus­ka­loil­le luon­non­mu­kai­set ohi­tusuo­mat voi­ma­lai­tos­ten ohi.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Ehdot­to­mas­ti tar­vi­taan. Mei­dän suu­ret ikä­ryh­mät ikään­tyy ja työ­elä­mäs­tä pois­tuu kym­me­niä tuhan­sia vuo­des­sa ja samaan aikaan syn­ty­vyys on las­kus­sa. Meil­lä ei yksin­ker­tai­ses­ti työ­voi­ma rii­tä ilman maa­han­muut­toa, mut­ta täs­sä on tär­ke­ää huo­leh­tia rei­luis­ta ja oikeu­den­mu­kai­sis­ta työ­eh­dois­ta kaikille.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Alu­eel­li­sia ero­ja tie­tys­ti on ja tulee ole­maan, mut­ta on tär­ke­ää huo­leh­tia alu­eel­li­ses­ti tar­peen­mu­kai­sis­ta pal­ve­luis­ta. Pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta on tär­keä huo­leh­tia. Osa pal­ve­luis­ta voi kul­kea ren­kai­den pääl­lä, ja digi­pal­ve­lui­ta tulee hyö­dyn­tää aktii­vi­ses­ti heil­le, kenel­lä nii­den käyt­tä­mi­nen onnistuu.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää? 

Muu­tos läh­tee meis­tä kai­kis­ta! Miten me puhum­me ja koh­taam­me vähem­mis­tö­jen edus­ta­jia. Syr­jin­tään tulee puut­tua voi­mak­kaas­ti var­sin­kin kou­luis­sa ja työelämässä.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Täs­sä haas­tees­sa tar­vi­taan monen­lai­sia toi­men­pi­tei­tä. Tar­vi­taan leik­kauk­sia sel­lai­sis­ta koh­teis­ta, mit­kä ei vai­ku­ta suo­raan mei­dän hyvin­voin­tiin, tur­val­li­suu­teen ja kou­lu­tuk­seen, tar­vi­taan vero­poh­jan tii­vis­tä­mis­tä ja talous­kas­vua. Työl­li­syy­sas­te tulee saa­da nouse­maan 80 pro­sent­tiin. Samal­la, kun hae­taan sääs­tö­jä, mei­dän tulee panos­taa osaa­mi­seen, kou­lu­tuk­seen ja hyvinvointiin.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Vaa­li­bud­jet­ti­ni on noin 15000 euroa. Kol­man­nes on oma­ra­hoi­tus­ta, rei­lu kol­man­nes ammat­ti­lii­toil­ta ja vajaa kol­man­nes yksi­tyis­hen­ki­löil­tä ja yrittäjiltä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ