Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kan voi vali­ta vapaasti

Vaalimainokset ovat ilmestyneet katukuvaan viimeisten viikkojen aikana. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3. (Kuva: Teea Tunturi)Vaalimainokset ovat ilmestyneet katukuvaan viimeisten viikkojen aikana. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3. (Kuva: Teea Tunturi)

Edus­kun­ta­vaa­lien 2023 ennak­ko­ää­nes­tys koti­maas­sa alkaa kes­ki­viik­ko­na 22.3. ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 2.4.

Äänes­tä­mi­nen ennak­koon tar­koit­taa äänen anta­mis­ta ennen var­si­nais­ta äänes­tys­päi­vää. Ennak­ko­ää­nes­tys on äänioi­keu­te­tun vapaas­ti valit­ta­vis­sa vaa­li­päi­vän äänes­tyk­sen sijas­ta. Ennak­ko­ää­nes­tää voi mis­sä tahan­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa koti­maas­sa tai ulko­mail­la, jos­sa ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka on koti­maan aikaa hie­man lyhyem­pi. Mukaan tar­vi­taan henkilötodistus.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan S‑Marketissa, Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­sel­la, Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la, Yli-Iin Salel­la, Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la, Jää­lin moni­toi­mi­ta­lol­la, Hon­ka­pir­til­lä Paten­nie­mes­sä, Iin Nät­te­po­ris­sa ja Kui­va­nie­men kir­jas­tol­la. Oulus­sa voi ennak­ko­ää­nes­tää muun muas­sa muu­ta­mis­sa isoim­mis­sa mar­ke­teis­sa ja kauppakeskuksissa.

Ennen äänes­tys­pai­kal­le menoa äänes­tä­jän kan­nat­taa tutus­tua pos­tit­se tai säh­köi­ses­ti saa­maan­sa äänioi­keus­il­moi­tuk­seen, jos­sa on ohjei­ta äänes­tä­mi­ses­tä. Jos et ole saa­nut ilmoi­tus­ta ennen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen alka­mis­ta, voit ottaa yhteyt­tä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to voi var­mis­taa, että osoit­tee­si on oikein väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ja että ilmoi­tuk­set ovat tulos­tu­neet oikein. Äänioi­keus­il­moi­tus­ta ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa annet­tiin ennak­koon noin 1 555 000 ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti lähes 37 pro­sent­tia äänioi­keu­teuis­ta. Iis­sä ja Oulus­sa ennak­koon äänes­ti noin 35 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Ran­ta­poh­jan alu­een ennakkoäänestyspaikat

Kir­jas­to-moni­toi­mi­ta­lo Nät­te­po­ri, Ii

Ke 22.3. – pe 24.3. klo 12–18

La 25.3. – su 26.3. klo 10–14

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 12–18

Kui­va­nie­men kir­jas­to (Kui­va­nie­mi-talo)

Ke 22.3. – pe 24.3. klo 11–17

La 25.3. klo 12–14

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 11–17

S‑Market Hau­ki­pu­das

Ke 22.3. – pe 24.3. klo 10–20

La 25.3. klo 10–16

Su 26.3. klo 12–17.

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 10–20

Kii­min­gin liikekeskus

Ke 22.3. – pe 24.3. klo 10–20

La 25.3. klo 10–16

Su 26.3. klo 12–17

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 10–20

Yli­kii­min­gin asukastupa

Ke 22.3. – Pe 24.3. klo 9–18

Yli-Iin Sale

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 9–18

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talo

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 9–18

Jää­lin moni­toi­mi­ta­lon kirjasto

Ke 22.3. – pe 24.3. klo 13–19

Hon­ka­pirt­ti, Pateniemi

Ma 27.3. – ti 28.3. klo 9–18

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ