Tal­vi­ta­pah­tu­mat sai­vat ihmi­set liikkeelle

Jussilan perheen tiimi tähtäsi pilkkikisan voittoon hauskanpidon ohessa.Jussilan perheen tiimi tähtäsi pilkkikisan voittoon hauskanpidon ohessa.

Sun­nun­tai­na 19.3. jär­jes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la useam­pi­kin tal­vi­ta­pah­tu­ma. Jää­lin­ma­jal­la koko per­heen tapah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Lions Club Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ja Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti myös Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han, jos­sa ohjel­mas­sa oli muun muas­sa Marlinkia.

Komea ja aurin­koi­nen keli hou­kut­te­li Jää­lin­ma­jal­le yli kol­mes­ta nel­jään­sa­taan kävi­jää. Tapah­tu­ma on jär­jes­tet­ty vuon­na 2004 ensim­mäi­sen ker­ran ja par­haim­mil­laan kävi­jöi­tä on ollut yli nel­jä­sa­taa. Jär­jes­tä­jät kiit­te­li­vät yhdis­tys­ten välis­tä yhteis­työ­tä ja kävi­jät naut­ti­vat eri­lai­sis­ta aktiviteeteista. 

Vii­mek­si Jää­lin­ma­jan tal­vi­rie­ha jär­jes­tet­tiin ennen koro­naa vuon­na 2019, ja jär­jes­tä­jät oli­vat­kin iloi­sia onnis­tu­nees­ta tapah­tu­mas­ta. Pilk­ki­kil­pai­lu oli menes­tys ja kisas­sa sai kil­pail­la sekä yksin että jouk­ku­ee­na. Voit­ta­ja rat­kot­tiin kol­men kalan yhteis­pai­nol­la. Pilk­ki­mään oli läh­te­nyt myös koko per­heen voi­min Jus­si­lan per­heen tii­mi, jol­le pilk­ki­mi­nen oli entuu­des­taan jo tut­tua hom­maa. Jouk­ku­een nuo­rim­piin kuu­lu­nut Jyri-poi­ka sai komean ahve­nen saa­liik­seen, ja per­heen aikui­set oli­vat iloi­sia edel­lis­päi­vän myrä­kän jäl­kei­ses­ti aurin­koi­ses­ta kelis­tä ja yhtei­ses­tä tekemisestä.

Jää­lin­jär­vel­lä tar­jol­la oli myös per­heen pie­nim­mil­le hoi­jak­ka, jon­ka pyö­rit­tä­mi­ses­tä vas­ta­si pai­kal­li­nen 4H-ker­ho. Poroa­je­lus­ta vas­ta­si poroi­sän­tä Jari Jus­si­la Iin Jak­ku­ky­läs­tä 5- ja 7‑vuotiaiden Pör­rö ja Har­ri Harald ‑poro­jen­sa kans­sa. Jus­si­la ker­toi palis­kun­nal­la ole­van täl­lä het­kel­lä kuu­ti­sen sataa poroa ja poron­hoi­don ole­van ras­kas­ta hommaa.

– Olem­me olleet muu­ta­man aiem­pa­na­kin vuon­na tääl­lä muka­na ja tääl­lä on aina ollut hyvä tun­nel­ma. Nämä porot eivät ole ympä­ri­vuo­ti­ses­ti mas­kot­tei­na eivät­kä edes kiin­ni, vaan he ovat jo kuu­kau­den pääs­tä takai­sin met­säs­sä. Sik­si ne myös pel­kää­vät hie­man koi­ria, sil­lä ne luu­le­vat nii­tä susik­si, Jus­si­la kertoi.

Tapah­tu­mas­sa oli läm­mi­ket­tä tar­jol­la mak­ka­ran, lät­ty­jen ja her­ne­kei­ton lisäk­si kuu­mien juo­mien muo­dos­sa. Her­ne­keit­toa oli tapah­tu­man puo­leen väliin men­nes­sä men­nyt jo pari­sen sataa annosta.

Nap­pu­la­hiih­don eri sar­joi­hin ilmoit­tau­tu­nei­ta oli mel­kein 60 ja ensim­mäi­se­nä ladul­le pää­si­vät­kin vuon­na 2020 ja myö­hem­min syn­ty­neet. Vas­ta muu­ta­man ker­ran suk­sia jalas­saan käyt­tä­nyt Aukus­ti Kar­ja­lai­nen hiih­ti hie­nos­ti ensim­mäi­sis­sä kil­pai­luis­saan yhdes­sä Aatos Hon­ka­sen kans­sa rai­ku­vien kan­nus­tus­ten saat­te­le­ma­na. Molem­mat sai­vat kau­laan­sa mita­lit muis­tok­si ensim­mäi­sis­tä hiih­to­ki­sois­taan ja van­hem­mat oli­vat sil­min­näh­den ylpei­tä jäl­ki­kas­vus­taan. Jää­lin­jär­vi tänään ‑tilai­suu­den piti­vät Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys ja teke­mis­tä alu­eel­ta löy­tyi koko per­heel­le. Jää­lin­jär­vel­lä kun kat­seen nos­ti koh­ti tai­vas­ta, saat­toi näh­dä myös kevään ensim­mäi­siä moottorivarjoliitäjiä.

Ukko­lan­ran­nas­sa Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen tala­vi­rie­han, mis­sä tar­jol­la oli kant­tii­nis­sa muu­rin­poh­ja­lät­ty­jä, kah­via sekä mehua ja gril­lis­sa tiri­si mak­ka­rat. Mak­ka­rat meni­vät­kin vii­meis­tä myö­ten, sil­lä aurin­koi­seen tapah­tu­maan oli saa­pu­nut kävi­jöi­tä niin tei­tä kuin jää­tä­kin pit­kin. Lau­ri Kaup­pi­la ker­toi tapah­tu­mas­sa käy­neen pal­jon poruk­kaa, vaik­ka aamu­päi­vä näyt­ti­kin hiljaiselta.

– Jää­tä pit­kin on tul­tu suk­sil­la, moot­to­ri­kel­koil­la ja pot­ku­reil­la ja yhden mais­sa ran­ta täyt­tyi­kin jo ihmi­sis­tä, Kaup­pi­la kertoi.

Jääl­lä rat­kot­tiin myös mar­lin­ki­mes­ta­ruus, joka on Mar­tin­nie­men oma ver­sio cur­lin­gis­ta. Vedel­lä täy­tet­ty ja jää­dy­tet­ty kah­vi­pan­nu piti liu’uttaa jäis­tä reit­tiä pit­kin sil­le teh­tyyn rei­kään. Kil­pai­luun osal­lis­tui neli­sen­kym­men­tä osa­not­ta­jaa ja pie­nen ja ison mar­lin­ki­ku­pin mes­ta­ruus rat­kot­tiin kut­kut­ta­vas­sa ja haus­kas­sa finaa­lis­sa. Mar­lin­kia kävi­vät kokei­le­mas­sa myös Tuu­li ja Toi­vo Yli­har­ju. Tuu­li-äiti kehui Mar­tin­nie­men kyläyh­tei­söä ja jär­jes­tet­tyä tapahtumaa.

– Tääl­lä on aivan iha­na kyläyh­tei­sö ja he luo­vat sel­lais­ta van­han ajan kyläyh­tei­sön tun­nel­maa. Vaik­ka itse en nyt pys­ty tal­koo­hom­miin osal­lis­tu­maan niin mie­lel­lään tukee yhdis­tys­tä kan­na­tus­jä­se­ne­nä, jot­ta yhdis­tys myös pysyy aktii­vi­se­na. Tapah­tu­mas­sa on kivas­ti huo­mioi­tu myös per­heen pie­nim­mät ja kyl­lä­hän tämä sää kruu­naa kai­ken, Tuu­li Yli­har­ju ker­toi hymyillen.

Pal­jon pai­kal­li­sia pai­kal­le kerän­nyt tapah­tu­ma sai kii­tos­ta muka­vas­ta tal­vi­päi­vän tapah­tu­mas­ta ja pai­kal­la kävi usei­ta hiihto‑, pyö­rä- ja moot­to­ri­kelk­ka­ret­kel­lä ollei­ta. Tapah­tu­mas­ta pää­si myös mukaan Perä­me­ren poo­kit ry:n opas­te­tul­le hiih­to­ret­kel­le Rivin­le­tos­ta Krii­siin ja takai­sin Mar­tin­nie­meen, jos­sa tutus­tut­tiin Hau­ki­pu­taan edus­tan kum­me­li­poo­kei­hin eli tun­nus­ma­ja­koi­hin. Perä­me­ren poo­kit ry:n tavoit­tee­na on suo­jel­la Perä­me­ren meren­ku­lun rakennushistoriaa.