Jää­lin Kap­pe­lil­la juh­lit­tiin Poh­jois-Suo­men ensim­mäis­tä diakonissaa

Jäälin kappelilla juhlittiin diakonian 150 taivalta. (Kuva: Kiimingin srk)Jäälin kappelilla juhlittiin diakonian 150 taivalta. (Kuva: Kiimingin srk)

Oulun tuo­mio­ro­vas­ti­kun­nan ja Limin­gan rovas­ti­kun­nan nykyi­siä ja elä­köi­ty­nei­tä dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­tä sekä pap­pe­ja ja dia­ko­niao­pis­ke­li­joi­ta kokoon­tui Jää­lin Kap­pe­lil­le juh­li­maan dia­ko­nian 150 taivalta. 

Hel­sin­gin dia­ko­nis­sa­lai­tok­sel­ta val­mis­tui ensim­mäi­nen dia­ko­nis­sa 150 vuot­ta sit­ten. Hän oli Poh­jois-Suo­men ensim­mäi­nen dia­ko­nis­sa, Emma Wich­man, joka teki elä­män­työn­sä Limin­gan orpo­ko­din joh­ta­jat­ta­re­na. Hän kävi myös pari vuot­ta välil­lä Hel­sin­gis­sä Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen joh­ta­jat­ta­re­na, mut­ta pala­si mie­luus­ti takai­sin Liminkaan.

Juh­las­sa kuul­tiin muun muas­sa his­to­ri­aa Emma Wich­ma­nis­ta ja samas­sa yhtey­des­sä luet­tiin orpo­ko­din asuk­kai­den muis­to­kir­joi­tus, joka oli jul­kais­tu sano­ma­leh­des­sä. Nii­lo Peso­sen juh­la­pu­he käsit­te­li sekä entis­tä aikaa että nykydiakoniaa. 

– Saim­me kuul­la vii­me vuon­na pide­tyn runo­kil­pai­lun runo­ja sekä lau­let­tiin yhdes­sä. Juh­la koet­tiin tär­keäk­si ja antoi pers­pek­tii­viä, min­kä­lais­ta dia­ko­nia­työ on ollut ennen, ja samal­la havait­tiin myös pal­jon yhty­mä­koh­tia tämän päi­vän dia­ko­nia­työ­hön. Ihmis­ten hätä ei ole pois­tu­nut, mut­ta vai­keu­det ja haas­teet ovat eri­lai­sia tänä päi­vä­nä, sanoo Kii­min­gin seu­ra­kun­nan dia­ko­ni Erja Haho.

Lop­pu­har­tau­des­sa Pau­li Nie­me­lä ker­toi Jää­lin Kap­pe­lin lasi­maa­lauk­sen taus­taa Jaa­ko­bin uni –ker­to­muk­ses­ta ja viit­ta­si myös sii­hen, miten dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­tä­kin kut­su­taan välil­lä arjen enkeleiksi.