Sebas­tian Tynk­ky­nen jyrä­si Jää­lis­sä pai­kal­li­set ehdokkaat

Kotikulmiltaan Jäälistä vaalikampanjansa tammikuussa käynnistänyt Jussi Arponen keräsi omalta asuinalueeltaan 133 ääntä. Hän pesi Jäälin toisen ehdokkaan Joni Meriläisen selvällä erolla. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Kotikulmiltaan Jäälistä vaalikampanjansa tammikuussa käynnistänyt Jussi Arponen keräsi omalta asuinalueeltaan 133 ääntä. Hän pesi Jäälin toisen ehdokkaan Joni Meriläisen selvällä erolla. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Perus­suo­ma­lais­ten Sebas­tian Tynk­ky­nen sai Jää­lis­sä 254 ään­tä eli 9,3 pro­sent­tia äänis­tä. Tämä oli suu­rin yksit­täi­sen ehdok­kaan saa­ma ääni­mää­rä alu­eel­la. Kak­ko­sek­si kipusi 146 äänel­lä dema­reit­ten Tyt­ti Tup­pu­rai­nen, jon­ka jäl­keen tuli Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen (133 ään­tä). Kii­min­ki­läi­nen kes­kus­tan Lau­ri Niku­la kerä­si Jää­lis­tä 118 ään­tä ja kokoo­muk­sen Jan­ne Heik­ki­nen 119 ääntä.

Toi­nen jää­li­läi­seh­do­kas, Joni Meri­läi­nen, kerä­si omal­ta asui­na­lu­eel­taan 107 ään­tä ja kii­min­ki­läi­nen, ja nyt toi­sel­le kau­del­le valit­tu kes­kus­tan Pek­ka Ait­ta­kum­pu vain 69 ääntä.

Huo­mioi­ta­vaa Jää­lis­sä on, että perus­suo­ma­lai­set koko­si­vat alu­eel­ta mer­kit­tä­vän potin, jopa lähes 30 pro­sent­tia äänis­tä. Tynk­ky­sen ohel­la muun muas­sa puo­lu­een Eetu Saa­ren­pää sai Jää­lis­tä 117 ään­tä ja Vil­le Vähä­mä­ki 92 ään­tä. Toi­sek­si puo­lueis­ta alu­eel­la tuli kokoo­mus (17,4%) ja kol­man­nek­si kes­kus­ta (17,1%)

Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa jää­li­läis­ten ääni­ku­nin­gas oli Juha Sipi­lä, joka sil­loin jät­ti Tynk­ky­sen täpä­räs­ti taak­seen. Tynk­ky­nen kas­vat­ti suo­sio­taan Jää­lis­sä sel­väs­ti vuo­den 2019 vaa­lei­hin nähden.

Äänes­tys­pro­sent­ti Jää­lis­sä oli 72,8 eli yhteen­sä ääniä alu­eel­la annet­tiin 2 746. Jää­li­läi­set äänes­ti­vät ennak­koon hie­man var­si­nais­ta äänes­tys­päi­vää enemmän.