Ras­kas tap­pio KiiRille

KiiRin Matti Ahola (10), Teemu Linna (32), Marko Moisanen (78), Juhani Katajamäki ( 1) yrittävät pysäyttää Tarmon Aleksi Kemppaista ( 51). Takana piileskelee Tarmon Vili Hautala.KiiRin Matti Ahola (10), Teemu Linna (32), Marko Moisanen (78), Juhani Katajamäki ( 1) yrittävät pysäyttää Tarmon Aleksi Kemppaista ( 51). Takana piileskelee Tarmon Vili Hautala.

Lai­va­kan­kaal­la koet­tiin maa­nan­tai­na ras­kai­ta het­kiä, kun vie­ras­jouk­kue Oulun Tar­mo haki kori­pal­lon alue­sar­jan pis­teet tiu­kas­sa ja kovas­sa pelis­sä korein 63 – 74. Kii­Rin Juha­ni Kata­ja­mä­ki on ollut vuo­sia Kii­Rin kan­ta­via pelaa­jia, mut­ta nyt hän­kin oli pelin jäl­keen kuin pie­nen maa­tilk­kun­sa myy­nyt pehtoori.

– Tämä on minun ensim­mäi­nen tap­pio­ni Lai­va­kan­kaal­la. Kyl­lä tun­tuu ras­kaal­ta. Jalat ovat aivan muus­si­na ja mie­li hapoil­la, Kata­ja­mä­ki mureh­ti pelin jäl­keen. Koti­jouk­ku­een par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tua kii­ri­läis­tä pal­kin­to ei pal­joa lohduttanut.

Hän antoi kui­ten­kin Tar­mol­le kai­ken kun­nian hyväs­tä pelis­tä ja voi­tos­ta eikä seli­tel­lyt tap­pio­ta edel­li­sen päi­vän hur­jas­ta pelis­tä huolimatta.

– Ei se sii­hen sun­nun­tai­seen peliin kaa­tu­nut. Tar­mo oli parem­pi ja tar­mo­lais­ten präs­si oli jopa niin tiuk­kaa, ettem­me pääs­seet mil­lään omal­ta koril­ta­kaan pois, Kata­ja­mä­ki antoi reh­dis­ti kun­nia vieraille.

Peli alkoi totu­tus­ti Kii­Rin osal­ta lep­sus­ti ja jo minuu­tin koh­dal­la Kii­Rin arvos­tet­tu kout­si Lau­ri Val­ka­ma otti aika­li­sän. – Oli pak­ko herät­tää pojat peliin, mut­ta totuu­den nimis­sä on sanot­ta­va, että edel­li­sen päi­vän voi­tol­li­nen peli Ynnin Aka­te­mia vas­taan pai­noi var­mas­ti jaloissa.

Peli ete­ni Tar­mon komen­nos­sa aina toi­sel­la kym­pil­le, jol­loin Kii­Ri kävi het­ken pis­teen joh­dos­sa. Mut­ta sit­ten Tar­mo laa­jal­la rin­ta­mal­la jak­soi juos­ta ja pussittaa.

Kii­Rin Ste­fan Gasic, Tee­mu Lin­na ja Juho Tep­po pela­si­vat edel­li­sen päi­vän otte­lun lähes koko­naan ilman lepo­het­kiä ja sen täy­tyi tun­tua jäse­nis­sä. Kai­ken lisäk­si Tep­po louk­ka­si jal­kan­sa Tar­mo-pelis­sä ja jou­tui jät­tä­mään ken­tän muil­le – kuu­del­le muulle.

– Juho on ääret­tö­män sisu­kas eikä vähäs­tä luo­vu­ta, mut­ta nyt oli pak­ko istua pen­kil­le. Lisäk­si Kei­no­sen Sant­tu ilmoit­ti tun­ti ennen pelin alkua ole­van­sa kuu­mees­sa ja jää­vän­sä pois. Mut­ta onnek­si Kata­ja­mäen Juha­nis­ta kas­vaa uusi luottopelaaja.

Kii­Rin nopeat Mat­ti Aho­la ja Jon­ne Erk­ki­lä toi­vat pal­lon nopeas­ti ylös ja Aho­la pus­sit­ti­kin 13 pis­tet­tä. Tee­mu Lin­na oli tapo­jen­sa mukaan vah­va, mut­ta edel­li­nen peli tun­tui myös hänen jäsenissään.

Tar­mon ja ken­tän ykkö­nen oli Alek­si Kemp­pai­nen, joka heit­ti komeat 28 pis­tet­tä. – Vii­mek­si nel­jä viik­koa sit­ten Sant­tu otti Alek­sin ham­pai­siin eikä hän teh­nyt kuin nel­jä pistettä.

Yhdes­tä asias­ta Val­ka­ma oli kui­ten­kin iloi­nen – lop­pu­tur­nauk­seen Kii­Ri sai kotie­dun. – Me voi­tam­me sar­jan huo­li­mat­ta sii­tä, että maa­lis­kuus­sa on vie­lä yksi peli. Final Four pela­taan arpil­li­päi­vä­nä Laivakankaalla.

Tar­mon vah­va peli­mies Vili Hau­ta­la ker­toi pelin jäl­keen säi­käh­tä­neen­sä, kun Kii­Ri meni pis­teen joh­toon. — Edel­li­sen pelin tilan­teet tuli­vat mie­leen, mut­ta mei­dän onnek­sem­me saim­me lopus­sa riit­tä­väs­ti koreja.

Ihme­tys­tä herät­ti Kii­Rin kan­nat­ta­jien puut­tu­mi­nen. Toki vaki­kan­nat­ta­jat Otto Moi­la­nen, Rai­mo Myk­kä­nen, Arto Kou­ri ja Kari Tiri kat­so­mos­ta löy­tyi­vät, mut­ta lisää­kin mah­tui­si. – Kyl­lä Anja Val­ka­man tar­joi­lu­jen­kin takia jo kan­nat­taa tul­la pai­kal­le, Moi­la­nen tiivisti.

Kii­Ri: Tee­mu Lin­na 15, Juha­ni Kata­ja­mä­ki 14, Mat­ti Aho­la 13, Ste­fan Gasic 10, Mar­kus Moi­sa­nen 7, Juho Tep­po 2 ja Jon­ne Erk­ki­lä 2. Tar­mo: Alek­si Kemp­pai­nen 28, Niko Ter­vo 13, Alek­si Yli­nen 11,Vili Hau­ta­la 9, Alek­si Tuo­maa­la 5, Pis­te­mie­het Hide­fu­mi Nis­hiy­ama 4, Atte Tör­mä­lä 4.

Kii­Rin seu­raa­va koti­pe­li 20.3.2023 klo 19.15, jol­loin vas­taan aset­tuu Tön­köt Oulusta.