Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.

Auto­maat­ti­set puhe­lin­ky­se­lyt toteu­te­taan puhe­lu­ro­bo­tii­kan avul­la. Robot­ti on uut­te­ra soit­ta­ja, joka tulee soit­ta­maan 2000 nume­roon yhden päi­vän aika­na. Asuk­kais­ta on poi­mit­tu kyse­lyn koh­de­ryh­miä vas­taa­va otos ja hei­dän puhe­lin­nu­me­ron­sa on han­kit­tu jul­ki­ses­ta liit­ty­mä­re­kis­te­ris­tä. Kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le puhe­lua ei siis tule. Muka­na on vain täy­si-ikäis­ten kun­ta­lais­ten hen­ki­lö­koh­tai­sia nume­roi­ta, joten työ- tai yri­tys­nu­me­rot jää­vät auto­maat­ti­ses­ti robo­tin soit­to­lis­tal­ta pois.

Ennen kuin robot­ti soit­taa, ne kun­ta­lai­set, joil­le puhe­lu on tulos­sa saa­vat teks­ti­vies­tin: “Hei kun­ta­lai­nen! Uusi kau­pun­gin­joh­ta­jam­me Sep­po Määt­tä tulee soit­ta­maan sinul­le auto­maat­ti­ses­ti huo­men­na kel­lo xx-yy välil­lä puhe­lin­nu­me­ros­ta 08 4154 0067. Voit lukea puhe­lus­ta lisää verk­ko­si­vuil­lam­me löy­ty­väs­tä tie­dot­tees­ta. Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin, Oulun kaupunki”

Soi­tet­ta­van kyse­lyn alus­sa ker­ro­taan, että puhe­lu on auto­maat­ti­nen. Kyse­lys­tä on myös mah­dol­lis­ta kiel­täy­tyä tai sii­hen voi halu­tes­saan vas­ta­ta myö­hem­min. Lisä­tie­toa puhe­luis­ta löy­tyy Oulun kau­pun­gin nettisivuilta.

Puhe­luis­ta koos­te­taan yhteen­ve­to kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le alku­vuo­den 2023 aika­na. Puhe­lu­kam­pan­ja on osa Oulun kau­pun­gin vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­man päivittämistä.